WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Суб’єкт-суб’єктна взаємодія як педагогічна умова формування творчої активності вихованців позашкільних навчальних закладів - Реферат

Суб’єкт-суб’єктна взаємодія як педагогічна умова формування творчої активності вихованців позашкільних навчальних закладів - Реферат

(цілеспрямованості, ініціативності, наполегливості, самостійності, винахідливості, оригінальності, організованості, працелюбності тощо);
- розвиток творчих якостей інтелекту всіх учасників позашкільного навчально-виховного процесу (логічного, діалектичного та цілісного сприйняття дійсності, творчої уяви та фантазії, інтуїції, уваги і пам'яті, що сприяє формуванню вміння спільно визначати і розв'язувати життєві завдання, розробляти творчі проекти);
- творчу самосвідомість педагога-позашкільника та його вихованців, що виявляється у самопізнанні та адекватній самооцінці, самоорганізації, самореалізації та самовдосконаленні творчої особистості;
- постійне зростання потенціалу творчої діяльності - бажання систематично здобувати нові знання, набувати вміння, навички, творчо їх використовувати;
- формування психічних якостей творчої особистості, її темпераменту, властивостей нервової системи (чутливості, пластичності, працездатності) та доцільного індивідуального стилю діяльності й поведінки, в процесі якого використовуються найкращі та коригуються слабкі (з точки зору вимог творчої діяльності) якості нервової системи конкретного вихованця та педагога.
Тобто суб'єкт-суб'єктні взаємовідносини між учасниками позашкільного навчально-виховного процесу є важливою педагогічною умовою розвитку творчих здібностей дітей та учнівської молоді, важливою складовою технології формування високого рівня пізнавальної та творчої активності особистості, індивідуального стилю її пізнавальної і творчої діяльності. З огляду на це, система післядипломної освіти педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів, комплекс науково-методичних заходів курсового та міжкурсового періодів, самоосвітня діяльність фахівців зазначеної категорії повинні забезпечити професійну компетентність і функціональну готовність педагогів-позашкільників до суб'єкт-суб'єктних взаємовідносин з вихованцями.
Основними компонентами готовності педагогів до реалізації суб'єкт-суб'єктних взаємовідносин з вихованцями як провідної умови розвитку творчих здібностей і творчої активності дітей в позашкільних навчальних закладах є такі:
- позитивна психологічна установка педагога-позашкільника на власну педагогічну діяльність, що забезпечує його готовність брати на себе ініціативу у визначенні доцільного стилю взаємовідносин з вихованцями гуртка, творчого об'єднання;
- готовність до міжособистісної атракції, що розуміється як взаємоповага, вияв симпатії до особистості дитини, здатність створювати позитивну атмосферу під час теоретичних та практичних занять, нейтралізуючи можливі причини і передумови необґрунтованих конфліктів;
- готовність до рефлексії - осмислення педагогом того, як він насправді сприймається і оцінюється вихованцями гуртка, творчого об'єднання, які є партнерами у навчально-виховній взаємодії; рефлексія як акт самоаналізу і самопізнання педагога в контексті його спілкування з вихованцями;
- емпатію - здатність педагога "вживатися" в душевні, емоційно-психологічні стани своїх вихованців, інтуїтивно проникати у внутрішній світ партнера освітньої взаємодії, готовність до співпереживання, допомоги і підтримки в різних її формах і проявах;
- особистісну ідентифікацію, що виражається в емоційно-когнітивному ототожненні одного індивідуума з іншим, що відіграє важливу роль для обох "дійових осіб" навчально-виховної взаємодії - педагогу-позашкільнику особистісна ідентифікація допомагає "ввійти" у внутрішній світ вихованців, відчути його у всій повноті, неповторності і різноманітті, а вихованцю вона допомагає асимілювати у своїй свідомості, психологічно "привласнити" найпривабливіші особистісні якості педагога як старшого товариша, помічника, що виступає в якості носія професійного і життєвого досвіду, творчої діяльності;
- інтерактивність, що проявляється у вигляді різних типів і форм міжособистісних взаємовідносин між людьми і розуміється як поглиблена психологізація всього комплексу комунікативних зв'язків між ними, як здатність педагога адекватно інтерпретувати різні ситуації, що виникають у навчанні та вихованні і, відповідно до них, вносити корективи у власні дії та педагогічну діяльність;
- гнучкість, пластичність мислення, готовність до зміни функціонально рольових взаємин з вихованцями у процесі конкретної пізнавальної або творчої діяльності, відмова від наперед заданих педагогічних диспозицій, стереотипних дій, сформованих керівником гуртка, творчого об'єднання в його минулому професійному досвіді;
- готовність до виконання ролі фасилітатора, тобто педагога-консультанта, порадника, помічника, який ставить перед собою та визначає як мету освітньої діяльності свого гуртка, творчого об'єднання комплекс системно взаємозв'язаних і ієрархічно супідрядних завдань: допомогти дитині визначитися у виборі індивідуальної освітньої траєкторії, що забезпечить повноцінну реалізацію її інтелектуального та творчого потенціалу; сформувати життєву компетентність та життєстійкість, високий рівень розвитку пізнавальної та творчої активності, індивідуальний стиль творчої діяльності;
- вміння своєчасно локалізувати конфліктні ситуації у взаєминах між педагогом і вихованцями, окремими вихованцями і дитячим колективом, оскільки виникнення конфліктів у тих або інших формах є цілком закономірним явищем для складного процесу розв'язання завдань творчого або пізнавального характеру; тому лише вмілі дії педагога трансформують "творчі" конфлікти у співпрацю, орієнтовану напошук взаємоприйнятних рішень, компромісних або оптимальних варіантів, що задовольняють усіх учасників творчого процесу, сприяючи становленню особистісно-творчої позиції вихованців та зближенню суб'єктів освітнього процесу [5].
Узагальнюючи зазначене вище, доходимо таких висновків:
- позашкільний навчально-виховний процес є не лише сукупністю послідовних і взаємопов'язаних дій педагога і вихованців, що спрямовані на свідоме і міцне засвоєння системи знань, умінь, навичок пізнавальної або творчої діяльності, формування світогляду дитини, а й сукупністю послідовних і взаємопов'язаних перетворень у їхньому творчому розвитку;
- суб'єкт-суб'єктні взаємовідносини між учасниками позашкільного навчально-виховного процесу - важлива педагогічна умова розвитку творчої активності як вихованців, так і педагогів-позашкільників;
- найвищий рівень розвитку суб'єкт-суб'єктних взаємовідносин - інтимно-особистісне спілкування - суб'єкт-суб'єктна взаємодія, у процесі якої на основі обміну особистісних позицій суб'єктів конкретної пізнавальної або творчої діяльності можливе їхнє морально-духовне зростання, зокрема творче;
- важливе завдання системи післядипломної освіти, науково-методичної роботи в позашкільних навчальних закладах, самоосвітньої діяльності полягає у забезпеченні функціональної готовності педагогів-позашкільників до суб'єкт-суб'єктних взаємовідносин з вихованцями.
Список літератури:
1. Сущенко Т.І. Позашкільна педагогіка і становлення особистості // Позашкільна освіта та виховання. - 2007. - №1. - С. 14-18.
2. Сисоєва С.О. Педагогічні технології творчого розвитку особистості: проблеми і суперечності // Творча особистість у системі неперервної професійної освіти: Матеріали міжнародної наукової конференції 16-17.05.2000 р. / За ред. С.О. Сисоєвої і О.Г. Романовського. - Х.: ХДПУ, 2000. - С. 84-90.
3. Бех І.Д. Технологія інтимно-особистісного спілкування // Педагогіка і психологія. - 2003. - № 1. - С. 17-29.
4. Бойко А.М. Оновлена парадигма виховання: шляхи реалізації. - К.: ІЗМН, 1996. - 232с.
5. Подмазін С.І. Особистісно орієнтована освіта (соціально-філософський аналіз): Дис. … д-ра філософ. наук: 09.00.03. - Дніпропетровськ, 2006. - 418 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...