WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Розвиток психологічної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів як психолого-педагогічна проблема - Реферат

Розвиток психологічної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів як психолого-педагогічна проблема - Реферат

із психології та вмінь використовувати психологічні знання на практиці тощо [3].
Виходячи з функціональних обов'язків вихователів, об'єкта їх діяльності і з того, що випускники педагогічних вузів факультетів "Дошкільне виховання" отримують спеціальність широкого профілю - "викладач дошкільної педагогіки та психології, методист-організатор з дошкільного виховання, вихователь дошкільного закладу", - їх професійна компетентність трактується як сукупність складових, а саме: професійних знань і вмінь у галузі педагогіки, у галузі загальної, вікової, педагогічної, соціальної психології, знань цілої низки методик, організаторських здібностей.
Із зазначеного вище можна зробити висновок, що для реалізації функціональних обов'язків вихователя дошкільної установи невід'ємною складовою його професійної освіти, а відтак - і професійної компетентності є психологічна компетентність. Успішна діяльність вихователя дошкільного навчального закладу неможлива без володіння ним певними знаннями, вміннями, навичками, серед яких особливе місце належить психологічним знанням про об'єкт та специфіку діяльності, тобто психологічній компетентності. Безумовно, безпосередню відповідальність за належний психологічний супровід упродовж всього періоду здобуття дошкільної освіти несе практичний психолог дошкільної установи. Проте не у всіх закладах міського, а особливо сільського регіону є такіпрацівники. Окрім цього, варто врахувати, що психолог, порівняно з вихователем групи, обмежений у часі спілкування з кожною дитиною.
Важливим фактором, що визначає зміст психологічної компетентності вихователя, є характер і специфіка його діяльності. Вона, зокрема, виявляється в тому, що педагог-дошкільник у своїй практичній діяльності повинен створювати умови, вживати заходів, які сприяють підвищенню якості та ефективності навчально-виховного процесу, стимулюють сприятливий соціально-психологічний клімат у колективі дошкільників, допомагають координувати співпрацю дошкільного закладу з сім'єю.
На нашу думку, діяльність вихователя дошкільного навчального закладу має бути передусім спрямована на підтримку психічного здоров'я дітей дошкільного віку; забезпечення сприятливих умов для їхнього психічного розвитку; розвиток індивідуальних здібностей кожного вихованця, на високоефективну підготовку до тих чи інших видів професійної діяльності.
Відповідно психологічна компетентність вихователя дошкільного навчального закладу передбачає поєднання низки компонентів, які у взаємозв'язку мають забезпечувати розвиток педагога як суб'єкта безперервної освіти, а саме:
? аксеологічного;
? когнітивного;
? діяльнісно-творчого;
? особистісного.
Таким чином, можемо зробити висновки, що в будь-якій діючій системі професійної підготовки існує невідповідність між успішністю вступом до вузу, успішністю у навчанні та подальшою професійною діяльністю і професійним розвитком. Наявний досвід показує, що нейтралізувати зазначені протиріччя покликана система післядипломної освіти спеціалістів.
Основи психолого-педагогічної підготовки працівника дошкільного навчального закладу закладаються під час навчання у вищому навчальному закладі та поглиблюються і розвиватися у період післядипломної освіти. Відповідно, потрібно вдосконалити різні форми і методи професійного розвитку особистості педагога як у курсовий, так і в міжкурсовий періоди. Способи розв'язання цієї проблеми вбачаємо у такому:
- дослідженні особливостей психологічної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів, визначенні її рівнів;
- виявленні умов розвитку психологічної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів як у курсовий, так міжкурсовий періоди післядипломної освіти;
- розробленні програми розвитку психологічної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів, методичних рекомендацій щодо їх самоосвіти.
Список літератури:
1. Закон України "Про дошкільну освіту" // Урядовий кур'єр. - 2001. - № 144. - С. 1-9.
2. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: Наук.-метод. посіб. / Наук. ред. О.Л.Кононко. - К.: Ред. Журн. "Дошкільне виховання", 2003. - 243 с.
3. Алферов А.Д. Опыт и проблемы повышения психологической компетентности учителя // Вопросы психологи. - 1990. - №4. - С. 116-120.
4. Бех І.Д. Особистісно орієнтоване виховання. - К.: ІЗМН, 1998. - 296 с.
5. Детская психология / Под ред. Я.Л Коломинского, Е.А.Панько. - Минск, 1988. - 190 с.
6. Запорожец А.В. Современная наука о детях. - М., 1995. - 198 с.
7. Кононко О.Л. Соціально-емоційний розвиток особистості. - К.: Освіта, 1998.- 255с.
8. Кононко О.Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника (системний підхід). - К.: Стилос, 2002. -144 с.
9. Кузьменко В.У. Педагогічні новації в роботі дошкільних закладів. - К.: Навч. посібн., 1999. - 98 с.
10. Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю.Шведовой. - М.: Рус.яз., 1990. - 321с.
11. Панько Е.А. Психология деятельности воспитателя детского сада: Учебное пособие для пед. инст-тов. - Мн.: Выш. шк., 1986. - 157с.
12. Покроєва Л.Д. Організаційно-педагогічні умови функціонування сучасних дошкільних закладів. Дис… канд. пед. наук / Харківський держ. ун-т. ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2001. - 195 с.
13. Романова Е.С. Психодиагностика: Учебное пособие. - Спб.: Питер, 2005. - 400 с.
14. Словник психолого-педагогічних термінів і понять / Упорядник Ю.В.Буган, В.І.Урупський. - Тернопіль: Астон, 2001. - 176 с.
15. Философский энциклопедический словар -. М.: ИНФРА, 2000. - 576 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...