WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Розвиток педагогічної майстерності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів засобами дистанційного навчання - Реферат

Розвиток педагогічної майстерності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів засобами дистанційного навчання - Реферат


Реферат на тему:
Розвиток педагогічної майстерності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів засобами дистанційного навчання
У сучасній цивілізації освіта як суспільне явище виконує функцію передавання знань, задоволення потреб людства кваліфікованими кадрами [1]. На сьогодні розвиток людини, особистості, як ніколи раніше, стає показником рівня розвитку будь-якої країни, розвиток індивідуальності стає головним важелем подальшого поступу суспільства в цілому. Україна також не може залишатися осторонь глобальних світових тенденцій розвитку освітнього простору, однією з найважливіших серед яких є використання науковоємних інформаційних технологій, спрямоване на особистісно-орієнтоване навчання, на створення умов для здійснення неперервного професійного вдосконалення особистості протягом усього життя.
Становлення інформаційного суспільства потребує від системи освіти адекватності змінам, що відбуваються в природі і суспільстві, усьому навколишньому середовищі, відповідності зростаючому обсягу інформації, стрімкому розвитку нових інформаційних технологій. У зв'язку з цим на зміну парадигмі "підтримуючої" чи "просвітительської" освіти прийшла інноваційна парадигма освіти, найважливішою складовою якої стала ідея "освіти протягом усього життя" або неперервної освіти [2].
Система педагогічної освіти, яка має спрямованість на перспективу, повинна надати вчителям можливість здобуття знань і набуття вмінь, які дозволять орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі, ефективно застосовувати засоби та методи доступу до інформаційних ресурсів та інформаційних комунікацій, практично використовувати сучасні педагогічні технології.
Концептуальні підходи до рівня професійної підготовки вчителів у закладах післядипломної освіти (далі - ЗПО) базуються на результатах вивчення та аналізу структури соціальної та професійної діяльності вчителів іноземних мов у ЗНЗ, на вимогах відповідно до яких визначається зміст навчання вчителів у педагогічних вищих навчальних закладах (далі - ВНЗ), тобто педагогічних умовах підготовки вчителя у поєднанні з відповідними формами і способами їх реалізації.
Окремою проблемою, актуальність якої не зменшується внаслідок упровадження у навчальний процес різного виду педагогічних інновацій, а навпаки, стає більшою, є формування особистості вчителя, його педагогічної майстерності. Впровадження інноваційних технологій навчання, ініційоване появою засобів навчання нового покоління і можливостями їх широкого застосування як складових навчального середовища, зумовлює необхідність нових підходів до формування фахової компетентності вчителів.
Взаємодія вчителя як особистості з інформаційним середовищем має, принаймні, два напрями - застосування вчителем інформаційних технологій у НВП та їх використання у процесі власного вдосконалення.
Удосконалення педагогічної майстерності вчителя здійснюється не тільки у процесі набуття ним практичного досвіду. Важливим чинником, який сприяє підвищенню рівня педагогічної майстерності, є процес навчання у закладах післядипломної педагогічної освіти, тому вагомою є реалізація цього процесу на високому сучасному рівні.
Використання інформаційно-комунікаційних технологій (далі - ІКТ) у закладах післядипломної освіти забезпечує нові можливості подання навчального матеріалу, стимулює слухачів до активної навчальної діяльності, надає можливість для кожного педагога реалізувати свою, сформовану відповідно до індивідуальних особливостей і вимог, траєкторію навчання. Разом із тим, застосування ІКТ у системі післядипломної освіти може бути ефективним лише за умови розробки науково-обґрунтованої технології навчання, як суб'єкта навчання, так і навчального закладу в цілому. Поряд з проблемою модернізації матеріальної частини навчального середовища, виникає проблема необхідності суттєвої модернізації (науково обґрунтованої і педагогічно доцільної) організаційних форм навчання, оскільки традиційна організація навчання вже не забезпечує виконання сучасних вимог до процесу та результатів навчання. Поняття "педагогічна майстерність" також зазнає змін, з'являються нові вимоги до особистості вчителя. Залишаючи чинними вимоги до поняття "педагогічна майстерність", сучасність вимагає від учителя вміння органічно поєднувати традиційні навчальні впливи з активним і вільним застосуванням ІКТ.
Педагогічна техніка зазнає найбільших змін, оскільки, завдяки застосуванню нових засобів навчання, стає можливим застосування нових методів активного навчання.
Педагогічні здібності як сукупність психічних особливостей учителя також зазнають суттєвого впливу, оскільки інформаційні технології, як і будь- які інші технічні вдосконалення, підсилюють органи чуття людини, допомагають учителю проявити більшу увагу до суб'єкта навчання, його особливостей і потреб.
Гуманістична спрямованість діяльності педагога на суб'єкт навчання, бачення ним у кожному учневі особистість, жодним чином не принижується застосуванням у навчально-виховному процесі ІКТ. Більше того, педагогічно доцільне застосування цих технологій забезпечує для педагога більше часу для спілкування з кожною дитиною.
Професійна компетентність, професіоналізм педагога також сьогодні неможливі без складових, пов'язаних із ІКТ.
Таким чином, у сучасності практично всі елементи педагогічної майстерності пов'язані з інформаційно-комунікаційними технологіями. Впливу сучасних технологій зазнають практично всі складові педагогічної майстерності.
Разом з тим, досягти необхідного рівня сформованості педагогічної майстерності неможливо без застосування ІКТ у навчальному процесі не тільки вищих педагогічних навчальних закладів, а й у навчальних закладах післядипломної освіти. Неперервне навчання вчителів, яке сьогодні є необхідною передумовою підвищення педагогічної майстерності, неможливе без наявності в учителів достатнього рівня володіння програмно-апаратними засобами, вмінь використання сервісів мережі Інтернет для пошуку інформації.
Отже, можна відзначити певні протиріччя між вимогами до рівня підготовки вчителів і неможливістю ефективного забезпечення цього процесу в рамках існуючої системи післядипломної освіти. Наявність сформульованих вище протиріч між сучасними суспільними вимогами до результатів навчання вчителів і можливостями традиційної системи післядипломної освіти зумовлює необхідність удосконалення існуючої системи, зокрема передбачає наступне:
1) необхідність підвищення рівня професійно-комунікативної компетенції вчителів, які повинні ефективно виконувати свої професійні обов'язки за умов відкритого суспільства, зокрема, для того, щоб навчання в ЗНЗ було ефективним та відповідало сучасним вимогам [1, 2];
2) потребу в створенні та вупровадженні моделі розвитку педагогічної майстерності, яка б відповідала сучасній парадигмі неперервної освіти [5];
3) необхідність забезпечення більш ефективного використання навчального часу в закладах післядипломної освіти [5];
4) виникненнянових, достатньо ефективних сучасних засобів та технологій навчання, які можуть бути впроваджені у навчальний процес ЗНЗ тільки після розробки та впровадження відповідних науково-обґрунтованих методичних рекомендацій [8, 9, 10].
Зазначене є підставою для того, щоб вважати пошук нових форм, засобів і прийомів підвищення педагогічної майстерності актуальною педагогічною проблемою, а дослідження, спрямовані на пошуки способів її вирішення, такими, результати яких можуть бути використані для наукового обґрунтування розробки, створення та впровадження нових, більш ефективних, організаційних форм, методів і засобів навчання у системі ПО.
Вважаємо, що неперервність навчання може бути забезпечена завдяки застосуванню систем дистанційного навчання. Дистанційне навчання як основна складова процесу фахового вдосконалення суттєво відрізняється від відомих систем дистанційного навчання. Створення ефективно діючої системи потребує комплексного вирішення проблем, пов'язаних з управлінням процесом навчання, коригуванням предметного наповнення, створенням відповідних програмних засобів.
Покращення ефективності педагогічної майстерності вчителів у закладах післядипломної освіти може бути досягнене за допомогою педагогічно доцільного та науково-обґрунтованого впровадження у навчальний процес сукупності засобів інформаційно-комунікаційних технологій. Поліпшення результатів навчання досягається за рахунок інтенсифікації навчального процесу на основі рівневої диференціації, індивідуалізації навчання, стимулювання засвоєння навчального матеріалу, посилення мотивації навчання завдяки застосуванню активних методів навчання, забезпечення доступності передового педагогічного досвіду.
Список літератури:
1. Алексенюк А.М. Педагогіка вищої школи: Навч. пос. - К., 2000.
2. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти: Навч. пос. для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти. - К.: ВВП "Компас", 1997. - 64 с.
3. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебн. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / Е.С.Полат, М.Ю.Бухаркина, М.В.Моисеева, А.С.Петров; под ред. Е.С.Полат. - М.: Изд. Центр "Академия, 2003. - 272 с.
4. Інформатизація середньої освіти: програмні засоби, технології, перспективи / За ред. В.М.Мадзігона, Ю.О.Дорошенка. - К.: Педагогічна думка, 2003. - 102 с.
5. Клокар Н.І. Управління обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти: теорія і практика: Науково -методичний посібник. - Біла Церква: КОІПОПК, 2004. - 296 с.
6. Наукова-методичні аспекти професійного зростання педагогічних кадрів у системі післядипломної освіти : Збірник матеріалів наукової конференції 24-25 червня, 20 серпня 2003 року / Ред. кол.: Н.І.Клокар, В.В.Потіха, О.В.Чубарук та ін.; Упорядники: Н.І. Клокар, А. О. Клочко. - Біла Церква: КОІПОПК, 2004. - 296 с.
7. Університет майбутнього вчителя: Навчально-методичний посібник / Авт.-упор.: Н.І.Клокар, Є.М.Бачинська, Г.М.Стадніченко. - Біла Церква: КОІПОПК, 2005. - 169 с.
8. Кухаренко В.М., Рибалко О.В., Сиротинко Н.Г. Дистанційне навчання. Умови застосування / За ред. проф. Кухаренка В.М. - Харків: ХГПУ, 2001. - 282 с.
9. Палтишев М.М. Педагогічна майстерність і шляхи її досягнення. - К., 2000.
10. Сущенко А.В. Реалізація гуманітарного потенціалу вчителів у сучасному педагогічному процесі // Рідна школа. - 2005. - №1.

 
 

Цікаве

Загрузка...