WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Психологічний аналіз особливостей формування управлінської команди освітньої організації - Реферат

Психологічний аналіз особливостей формування управлінської команди освітньої організації - Реферат


Реферат на тему:
Психологічний аналіз особливостей формування управлінської команди освітньої організації
Трансформаційні процеси, які відбуваються сьогодні в суспільстві, вимагають впровадження нових підходів до процесу управління освітніми організаціям. Одним із таких підходів є командний принцип організації управлінської та професійної діяльності працівників освітніх організацій.
Необхідність розробки та впровадження командного принципу в управлінні (командного менеджменту) обумовлена такими обставинами: а) складністю завдань, які стоять перед освітніми організаціями сьогодні, які потребують об'єднання інтелектуальних та емоційних зусиль членів організації; б) динамічністю та оперативністю завдань, що обумовлює необхідність створення різноманітних цільових (проектних) груп; в) підвищенням ролі мотиваційного аспекту професійної діяльності працівників, їх потребою бути причетними до визначення стратегічних та тактичних основ діяльності організації та ін.
Про актуальність дослідження цієї проблеми зазначається також у працях як зарубіжних фахівців, так і фахівців з країн СНД. Так, зокрема, підкреслюється, що в сучасних умовах найбільш освічені та успішні організації намагаються перенести акцент своєї організаційної структури та політики з індивідуальних працівників на команди [11]. Також наголошується, що однією з важливих ознак інноваційного управлінського мислення є стійка орієнтація на формування управлінських команд [13].
Щодо причин, що обумовлюють виникнення таких змін в управлінні, то підкреслюється, що сьогодні "саме життя вчить" працювати в команді [2]. Тобто мова йде про те, що складність завдань, які в сучасних умовах виникають перед людьми, обумовлюють об'єднання людських ресурсів, необхідність їх згуртованості та взаємопідтримки під час розв'язання різного роду професійних ситуацій. Автори підкреслюють, що сьогодні, наприклад, багато надзвичайних ситуацій та природних катаклізмів обумовлюють необхідність діяльності команд-рятівників; міцний "командний дух" допомагає досягти успіху в спортивних змаганнях; згуртована команда менеджерів може зробити свою організацію кращою серед кращих, вивести її вперед. При цьому звертається увага на те, що проблема "команд" є актуальною для будь-якого віку та виду діяльності, вона має великі організаційні ресурси, як у комерційній, так і в некомерційній сфері [2].
Що стосується аналізу специфіки діяльності команд в українських організаціях, то наскільки нам відомо, практично відсутні спеціальні теоретичні та емпіричні розробки з цієї проблеми. Український книжковий ринок пропонує переважно перекладену російською мовою літературу, в якій представлені класичні та інноваційні зарубіжні підходи щодо визначення сутності феномену "команд" та шляхи забезпечення їх ефективності. На наш погляд, ці дослідження не завжди глибоко та системно відображають сутність означеної проблеми, а ефективні технології формування команд не завжди можуть бути використані в "чистому вигляді" на практиці в умовах діяльності українських організацій. Тому, як нам здається, необхідно більш ґрунтовно проаналізувати сутність феномена "команда", тобто розібратися, що саме потрібно формувати, коли у керівника виникає ідея створити таку команду, а організаційному психологу поступає запит сприяти "впровадженню в життя" цієї ідеї.
Варто зазначити, що одним із перших досліджень командного менеджменту саме в освітніх організаціях в Україні стала наша попередня праця, яка була спрямована на вивчення особливостей участі практичних психологів системи середньої освіти у роботі "управлінських команд" та факторів, які негативно впливають на цей процес. Потрібно зазначити, що результати цього дослідження, які показали низький статус практичних психологів у навчальних закладах та їх недостатню участь у діяльності "управлінських команд", стали своєрідним поштовхом до поглибленого дослідження специфіки командного менеджменту в освітніх організаціях [3].
Дана робота є логічним продовженням пошуку способів вирішення виявлених раніше проблем, а саме: налагодження партнерської взаємодії та об'єднання зусиль керівників та практичних психологів у єдину команду.
Таким чином, соціальна значущість та недостатня розробленість проблеми формування управлінської команди освітньої організації визначили мету даної статті, яка полягає у визначенні особливостей формування управлінської команди освітньої організації.
Відповідно до мети було поставлено такі завдання дослідження:
1. Визначити критерії відмінності команд від звичайних груп.
2. Вивчити ступінь орієнтації персоналу освітніх організацій на завдання, на персонал та на стиль діяльності "команда".
3. Розробити систему тренінгових занять для формування управлінської команди освітньої організації.
Дослідження проблематики командного менеджменту в сфері освіти започатковано нами в лабораторії організаційної психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України у процесі виконання науково-дослідної теми "Психологічні основи ефективної діяльності організацій в умовах соціально-економічних змін" (науковий керівник - доктор психологічних наук, професор Л. М. Карамушка).
Методика та організація дослідження. Для вирішення поставлених завдань нами використовувався опитувальник Р. Блейка-Дж. Мутона, який дає можливість вивчити орієнтацію стилю діяльності менеджерів та персоналу організацій на різні стилі діяльності, зокрема, стиль "команда" [5; 12; 16].
Результати теоретичного аналізу проблеми. У результаті виконання першого завдання даного дослідження нами було визначено основні критерії відмінності команд від звичайних груп.
Зазначимо, що на сьогоднішній день феномен "команда" є дуже широковживаним, і, разом з тим, це поняття не має однозначного трактування та потребує глибокого аналізу змісту. В цьому плані підтримуємо тезу Дж. Стюарта [11] про те, що застосування слова "команда" породжує плутанину, адже воно часто використовується в різних смислах і в різних контекстах. Спробуємо внести певні уточнення в розуміння цього поняття.
Розпочинаючи аналіз, зазначимо, що більшість авторів вказують на одну з найбільш загальних, "стартових" характеристик команди, а саме: команда є групою людей [1; 9; 11; 20] або робочою групою [8].
З метою кращого виконання роботи та підвищення результативності своєї діяльності робочі групи можуть стати командами [8]. У процесі такого розвитку робочі групи мають набути низку специфічних характеристик, за якими вони будуть відрізнятися від інших груп.
Нами в результаті аналізу літературних джерел і теоретичного аналізу проблеми було виділено низку характеристик, які дають можливість відрізнити команди від інших груп. До них віднесено характеристики, які стосуються:
1. Визначення цілей діяльності команди.
2. Обґрунтування принципів взаємодії членів команди у процесі досягнення цілей.
3. Встановлення рольової структури команди, позиції та функцій лідера.
Проаналізуємо основні характеристики команди.
Що стосується визначення цілей діяльності команди, то однією з істотних характеристик команди, яка виділяється більшістю авторів [1; 2; 6; 7; 8; 9; 11; 20 ], є наявність спільної цілі або комплексу цілей, які здебільшого визначаються самостійно членами команди (але можуть задаватися і зовні), а також усвідомлюються ними.
У процесі проведених авторами статті власних емпіричних досліджень було доведено, що дуже суттєвими у розкритті сутності означеної характеристики команди є такі аспекти:
- спільна ціль (або комплекс цілей) повинні не лише усвідомлюватися членами команди, а й прийматися ними на емоційному рівні;
- спільна мета

 
 

Цікаве

Загрузка...