WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Процедури та алгоритми експертного оцінювання - Реферат

Процедури та алгоритми експертного оцінювання - Реферат


Реферат на тему:
Процедури та алгоритми експертного оцінювання
Об'єктивність результату будь-якого прикладного дослідження безпосередньо залежить від конструктивності процедур і їх алгоритмізації. Хоча регламентація процедур експертного дослідження всесторонньо описана у науково-методичній літературі, процес удосконалення та конкретизації даної проблеми в дослідженнях з менеджменту освіти продовжується. Актуальність цих розроблень продиктована передусім швидкими темпами розвитку технологізації аналітичних та оцінювальних методик в освітньому менеджменті та запитами громадськості не тільки щодо результатів оцінювання педагогічної системи школи, але і щодо самої організації експертного оцінювання.
Розглянемо трактування понять, пов'язаних з експертним оцінюванням. Термін "процедура" трактується як встановлення порядку дій при проведенні певних операцій чи науково-практичної діяльності [10]; визначена послідовність пізнавальних і організаційних заходів чи дій під час застосування вибраного методу до якогось складного об'єкта дослідження; модифіковані форми методу, які відповідають специфіці предметної сфери науки та об'єкта дослідження [3]. Процедурами називають також інструментарій експертного оцінювання: рецензування, інтерв'ювання, анкетування [11]. Сукупність методів і процедур складають методику [3, 73]. Близьким до розглядуваного є поняття "алгоритм" - чітко задана послідовність виконання тих чи інших дій, змін, обчислень над окремими об'єктами чи їх сукупністю [10, с.158]. Сутнісний зв'язок між поняттями "процедура" та "алгоритм" є діалектичним. Тобто процедури - це етапи експертного оцінювання. Алгоритми, у свою чергу, це конкретні дії для виконання кожного етапу.
Існують різні підходи до процедур оцінювання. Зокрема, за умови операційного підходу вибирається критерій, згідно з яким необхідно оцінювати ступінь ефективності того чи іншого способу дії; далі розглядається перелік можливих способів дій; потім ураховуються прогнозовані і випадкові умови; останній крок - приймається до уваги характер досліджуваного об'єкта (суб'єкта), його можливу протидію [12].
Процедури освітнього експертного оцінювання аналогічні до процедур будь-якого оцінювання, а також до проведення соціально-психологічних, психологічних, психолого-педагогічних, соціологічних досліджень.
Якщо експертиза проводиться за замовленням навчального закладу, тобто має характер педагогічного аудиту, у змісті процедур передбачається укладання договору, який визначав би предмет педагогічного аудиту, технічні умови, терміни виконання, порядок-здачі-прийому роботи, відповідальність сторін, можливість дострокового договору, порядок розгляду спірних ситуацій, додаткові послуги, юридичні адреси та банківські реквізити сторін [1]. Проаналізуємо питання побудови оцінювання. Наприклад, В.І.Маслов алгоритм процедури оцінювання будує у такому порядку: формулювання мети і завдань оцінювання; добір інформації, необхідної для оцінювання; розроблення програми (плану роботи) оцінювальної діяльності; добір виконавців та їх інструктаж; організація здійснення контрольної діяльності; збирання, систематизація, первісний аналіз інформації; узагальнення підсумкової інформації та її аналіз; розроблення пропозицій щодо покращення справ та їх документальне оформлення [6].
Досить детально алгоритмізує процедури експертного оцінювання В.С.Черепанов [13]. Він виділяє підготовчий етап, етапи діяльності робочої групи, експертної комісії, технічної групи і заключний етап. Відмінність такого підходу (порівняно з іншими) полягає в тому, що пропонується структура процедур за повним циклом дослідження. Для прикладу, один з алгоритмів етапу робочої групи передбачає проведення пілотного дослідження з подальшим доробленням системи критеріїв, анкет і методики відбору експертів. Однак, автор не розглядає питання формування гіпотетичних оцінок. Не досить чітко представлений алгоритм заключного етапу, не визначено ролі і місця самооцінок навчального закладу. Однак, не зважаючи на зазначене, ці процедурні алгоритми до цього часу слугують орієнтиром у побудові моделей системи технологій експертного оцінювання.
Т.Г.Новикова процедури експертного оцінювання інновацій описує за такою схемою: реєстрація заявки на експертну діяльність; вибір та узгодженість експертної групи; узгодженість та обумовленість термінів проведення експертизи; проведення експертизи і підготовка експертного висновку; визначення можливостей наступної реалізації інновації [8]. Характерною рисою цих експертних процедур є те, що автором детально розписано функції всіх суб'єктів експертного оцінювання і сформовано вимоги до структури експертних висновків.
З погляду Л.І.Даниленко, на процедуру експертного оцінювання впливає характер експертизи. Зокрема, за умови емпіричного характеру здійснюється опис, аналіз та діагноз, а наукового (теоретичного) - процедура відображає повний цикл педагогічного дослідження [7].
Аналізуючи інші дослідження з експертного оцінювання, простежуємо тотожність його основних процедурних елементів: підготовчий, організаційний і заключний етапи. Дослідники лише варіюють алгоритмічні дії всередині кожного етапу відповідно до концепцій експертного оцінювання і специфічних організаційно-педагогічних засад.
Окрім загальноприйнятих технологічних процедур, вирізняють процедурні елементи, які застосовує безпосередньо експерт. Зокрема, йдеться про процедури інтерпретаційні (виявлення значення об'єкта) та герменевтичні (виявлення смислу, занурення в поняття). Використання цих процедур обумовлене тим, що завдання експерта полягає "не просто в дескрипції (описі) досліджуваної предметної області, а в тому, щоб дана дескрипція була виражена в аксіологічних поняттях, тобто в термінах ціннісних висловлювань" [9, с.151].
Однією із процедур, яка ще мало представлена у публікаціях, є обумовлення прав та обов'язків експертів. Незважаючи на те, що вони законодавчо закріплені, у кожному окремому випадку ці поняття можуть конкретизуватись. Важливою процедурою експертного оцінювання є опитування експертів, яку М.М.Китаєв називає складною та делікатною науковою роботою, а не просто способом отримання загальних суджень [4]. Успішне проведення експертного оцінювання залежить також від створення психологічного мікроклімату в процесі опитування, забезпечення зацікавленого і активного ставлення експертів до результатів експертизи. Слушною є думка С.Б.Кримського про те, що найчастіше вартісним є не сам процес формування групової оцінки, а правомірність результату цього процесу [3, c.117].
Отже, у розробленнях з експертного оцінювання наявним є процедурний алгоритм як сукупність послідовних дій якогось етапу; алгоритм процедур як встановлений порядок формування етапів, які, в свою чергу, включають систему конкретних послідовних дій.
Обумовлення і прийняття алгоритму процедур експертизи здійснюється на підготовчому етапі. До їх формування застосовують два загальноприйняті концептуальні підходи:побудова моделі явища чи процесу, який досліджується, до початку експертного оцінювання і в ході пізнання суті об'єкта дослідження [4].
Після проведення процедур вимірювання та експертного оцінювання рекомендують проводити аналіз процедур, їх нормоконтроль, а також виокремлювати певні еталони процедур, дій, обставин, умов їх виконання [5].
Таким чином, у наукових працях всебічно розглянуто формування процедур та алгоритмів експертного оцінювання. Однак, управлінська практика в системі освіти і далі потребує

 
 

Цікаве

Загрузка...