WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Профільна старша школа як необхідна складова освіти європейського рівня - Реферат

Профільна старша школа як необхідна складова освіти європейського рівня - Реферат

також визначення учнями власних нахилів та інтересів;
- обмежена кількість напрямів навчання, що представлені у більшості країн двома основними - академічний та професійно-технічний, що дозволяє враховувати нахили і здібності практично всіх учнів, а також потребу країни у різних спеціалістах;
- зменшення кількостіобов'язкових навчальних предметів (курсів) порівняно з основною школою. Обов'язковими, зазвичай, є такі: природничі науки, іноземні мови, математика, рідна словесність, фізична культура;
- розвиток інтересів та схильностей учнів більш вузькій, ніж у основній школі, сфері знань;
- загальність у пропорціях між обов'язковими, елективними і факультативними курсами;
- гнучкість навчальних планів і програм, що забезпечує можливість зміни профілю навчання;
- тривалість навчання 2-5 років.
Серед загальних тенденцій, що спостерігаються в останні роки в системі профільного навчання зарубіжжя, необхідно також відзначити: збільшення кількості обов'язкових предметів, що забезпечують базовий рівень знань та їх вагомої частки у навчальних планах; зникнення жорсткого розподілу між академічним та професійно - технічним профілями, їх гнучке взаємодоповнення на основі введення дисциплін практичної спрямованості на академічних профілях та збільшення частки загальноосвітніх предметів і академічних спецкурсів для професійного профілю, інтеграції загальної і професійної освіти; оновлення змісту традиційних дисциплін; запровадження нових навчальних курсів; посилення спрямованості освіти на задоволення потреб ринку та вимог суспільства.
Таким чином, загальною світовою тенденцією розвитку старшої школи є її орієнтація на широку диференціацію, варіативність, багатопрофільність та інтеграція з професійною освітою. Аналіз світових тенденцій розвитку освіти, її найважливішої складової старшої профільної школи дозволяє зробити висновок, що основний пошук науки і практики орієнтовано на розвиток особистості, успішність її соціалізації та адаптації. Такі підходи вимагають змін як у змісті освіти, так і в технологіях навчання.
У світовій практиці середньої освіти сьогодні домінує тенденція до запровадження основного ядра знань як базового мінімуму, на якому формується і розвивається комплекс знань, умінь, навичок, компетентностей, що необхідні для соціалізації особистості, її подальшого професійного становлення.
Крім загальних і професійних знань та вмінь, особлива увага приділяється формуванню таких важливих компетентностей, як критичного мислення, вміння самостійно вчитися і користуватися комп'ютером, здатності розв'язувати проблеми професійного та життєвого рівня, здатності до самопізнання і самовираження у різних видах діяльності, вміння працювати в колективі та навчатися протягом життя тощо.
Зміни змістових компонентів освіти вимагають змін технологій навчання. Домінуючими є комунікаційні та інформаційні технології, які надають можливість спілкуватися та взаємодіяти на локальному і глобальному рівнях, швидко здобувати та оновлювати знання, формують уміння і навички, необхідні для адаптації, вибору, відповідального життя.
Розвиток системи профільного навчання в нашій країні варто вважати тотожним розвитку світової освіти. У Концепції профільного навчання у старшій школі визначено основні умови її реалізації, які передбачають створення нормативно-правової бази і психологічного супроводу, відповідного навчально - методичного та фінансового забезпечення, наукового супроводу. Проте ключовою є проблема кадрового забезпечення, що має вирішуватися на основі "модернізації вищої педагогічної освіти і системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів"[4,].
Профільне навчання забезпечує можливість здобуття загальної, профільної, допрофільної підготовки, виховання всебічно розвиненої особистості, здатної до самореалізації та самоактуалізації, професійного зростання, адаптування і мобільності у сучасному суспільстві. Профілізація старшого ступеня середньої школи потребує застосування і впровадження нових педагогічних підходів та технологій навчання. Методи навчання у профільних класах мають специфіку, що пов'язано з інтересами, схильностями та здібностями учнів до обраного ними предмета.
Найбільш характерною особливістю роботи з учнями в таких класах є перенос центру вагомості з навчання на учіння, на самостійне ознайомлення та засвоєння інформації; оволодіння вміннями та навичками, різноманітними способами діяльності; навчання стосункам з іншими людьми; відкриття світу свого власного "я".
Профілізація навчання передбачає підвищені вимоги до професійної підготовки вчителя, його педагогічної компетентності, ерудиції, загальної культури. Вчити по-різному - означає розробляти зміст, організаційні форми, методи та засоби навчання і виховання, що відповідають можливостям та особливостям кожного учня з метою забезпечення оптимальних умов для його розвитку. Вчитель є вже не єдиним і навіть не головним джерелом інформації, а, насамперед, організатором самостійної роботи учнів та консультантом.
Нагальним стає питання психолого-педагогічної підготовки і перепідготовки педагогічних кадрів, готових працювати в нових умовах, розробляти нові моделі і технології навчання. Необхідність такої підготовки розуміється більшістю вчителів, які за результатами проведеного нами анкетування визначають свою готовність як часткову і вважають основним способом підготовки до профільного навчання старшокласників курси підвищення кваліфікації в системі післядипломної освіти.
Список літератури:
1. Бугайов О.І. та ін. Диференціація навчання учнів у загальноосвітній школі: метод. рекомендації. - К.: Освіта, 1992. - 32 с.
2. Василюк А. Школа і вчитель: вчора і завтра. Причини і тенденції змін у світовій освіті// Рідна школа.-№3.-1999.-с.78-80
3. Джуринский А.Н. Реформы зарубежной школы. Надежды и действительность. .- М.: Знание, 1985. - 80с.
4. Концепція профільного навчання в старшій школі // Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. - 2003. -№24. - с.3-15.
5. Корсак К. Якість освіти-ХХ1: від національних до міжнародних стандартів // Управління школою. - №15(27).- 2003. - с.2-7
6. Локшина О. Старша школа в Європі: сучасний контекст // Шлях освіти. - 2003. - №2. - с.21-24
7. Локшина О. Профільна школа в зарубіжжі: стан і тенденції розвитку // Управління освітою. -2004.- №1. -с.8-11
8. Овчарук О. Сучасні тенденції розвитку змісту освіти в зарубіжних країнах // Шлях освіти. - №2.-2003.- с.17-21
9. Рыжаков М.В. Профильное обучение в зарубежных странах // Профильная школа. - 2003. -№1. - с.49-56

 
 

Цікаве

Загрузка...