WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Проблеми підготовки вчителів до роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби, в системі післядипломної освіти - Реферат

Проблеми підготовки вчителів до роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби, в системі післядипломної освіти - Реферат

відсутня спеціальна психолого-педагогічна підготовка, відсутня мотивація до роботи з даною категорією дітей, наявний страх, розпач, бажанняуникнення такої роботи тощо. За даними досліджень, 65% учителів, які є слухачами курсів підвищення кваліфікації, не володіють методами роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби, 23% учителів не знайомі із спеціальними програмами, не знають психологічних особливостей дітей зазначеної категорії.
Учитель є найважливішою ланкою в організації інтегрованого навчання. Для роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби, потрібно здійснити діагностику можливостей та потреб дитини, дати їх кваліфіковану оцінку та розробити на цій основі індивідуальні навчальні програми, відмовитися від колективних методів. Для цього учитель має володіти глибокими знаннями свого предмета, методики викладання, а також методики роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку.
Велика кількість учителів відчувають труднощі, тому що не володіють такими знаннями, не мають досвіду роботи в команді, не використовують знання та досвід колег, батьків у організації навчально-виховного процесу. Тому дуже важливо підготувати учителів до роботи, надати їм знання спеціальної педагогіки, забезпечити інструментарієм та моделями альтернативного навчання.
Практика засвідчує, що активно впроваджується інтегроване навчання дітей із особливостями психофізичного розвитку, тому важливою проблемою є відкриття районних та міських психолого-медико-педагогічних консультацій з метою діагностики та раннього виявлення дітей зазначеної категорії, надання вчасної корекційно-розвивальної та консультаційної допомоги, відкриття реабілітаційних центрів та спеціальних служб, які б здійснювали профілактику та готували батьків до роботи з дітьми, що мають особливі освітні проблеми, в домашніх умовах. І знову ж таки гострою є проблема педагогічних кадрів, які б могли здійснювати дану роботу. У багатьох районах та містах Київської області зазначені спеціалісти відсутні.
Успіх розвитку спеціальних освітніх закладів значною мірою визначається знаннями, творчим потенціалом, професійною майстерністю і загальною педагогічною культурою їх працівників. Розв'язання складних і багатогранних завдань, які постають сьогодні в галузі спеціальної педагогіки, неможливе без застосування педагогами наукових знань у практичній діяльності. Все це обумовлює актуальність проблеми ефективної організації професійної педагогічної підготовки вчителів до роботи з дітьми, що мають особливості психофізичного розвитку.
У КОІПОПК діють два навчально-методичні кабінети: спеціальної педагогіки та шкіл-інтернатів. Основним завданням роботи кабінетів є підготовка педагогів зазначеної категорії у курсовий та міжкурсовий періоди.
Пріоритетними напрямами діяльності навчально-методичних кабінетів спеціальної педагогіки та шкіл-інтернатів є:
- вивчення та аналіз основних тенденцій розвитку системи спеціальної освіти в нашій країні та за кордоном;
- системно-структурний аналіз професійної діяльності спеціалістів зазначеного профілю;
- визначення принципів моделювання системи підвищення кваліфікації педагогів шкіл-інтернатів та спеціальних загальноосвітніх закладів;
- розробка змісту та організації підвищення кваліфікації педагогів зазначеного профілю;
- науково-методичне забезпечення процесу підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи спеціальної освіти, корекційно-розвивального навчання.
Під час формування професійної складової змісту підготовки спеціалістів системи спеціальної освіти потрібно враховувати характер і особливості практичної діяльності. Тому організація професійної підготовки вчителів до роботи з дітьми, що мають особливості психофізичного розвитку, здійснюється у напрямі підвищення внутрішньопрофесійної спеціалізації (підвищення кваліфікації у кожній із шести дефектологічних спеціальностей) та підготовки спеціалістів, що впроваджують інтегроване навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.
Для ефективної організації підготовки спеціалістів у системі підвищення кваліфікації використовуємо професіограму спеціаліста системи спеціальної освіти з метою більш точного визначення переліку дисциплін, які включено до навчально-тематичних планів курсів підвищення кваліфікації, побудови навчальних планів та програм, визначення найбільш оптимальних форм та методів роботи. Дана професіограма включає:
- якості та характеристики особистості педагога, зокрема - його гуманістичну, професійно-педагогічну та пізнавальну спрямованість діяльності;
- вимоги до психолого-педагогічної підготовки педагога, що передбачають певний обсяг знань та вмінь у галузі корекційно-розвивальної роботи;
- обсяг і зміст спеціальної підготовки;
- зміст методичної підготовки.
У процесі підготовки та підвищення кваліфікації педагогів системи спеціальної педагогіки враховуємо наступні компоненти:
- методологічний, який має на меті сформувати розуміння методологічних проблем спеціальної педагогіки;
- науково-теоретичний, який забезпечує знання теоретичних основ дефектології та суміжних із нею дисциплін;
- психолого-педагогічний, який враховує знання досягнень психолого-педагогічних наук, нових освітніх технологій;
- спеціальний, який формує знання і вміння педагога з профільної діяльності;
- практичний, направлений на формування вмінь професійно використовувати корекційно-педагогічні методи та прийоми;
- методичний, що забезпечує необхідний рівень оволодіння методиками, технологіями та дидактичним інструментарієм.
Такий підхід дає можливість проводити різні форми навчальних занять: практикуми, семінари, лекції, майстер-класи тощо.
Організація підвищення кваліфікації спеціалістів галузі "Спеціальна педагогіка" підпорядкована таким вимогам:
Відповідність сучасному соціальному замовленню суспільства і держави. Дана вимога спрямовує визначення змісту і форм на сучасні державні документи й концепції. Особливого значення ця вимога набуває нині, у період формування нової стратегії корекційної педагогіки, державних стандартів спеціальної освіти, зміни суспільних поглядів на освіту, виховання і соціалізацію дітей із особливостями психофізичного розвитку.
Науковість. Підвищення фахової майстерності педагогів має узгоджуватись із сучасними науковими досягненнями в галузі загальної та корекційної педагогіки.
Системність. Дана вимога передбачає підвищення фахової майстерності педагогів як цілісної системи, що поєднує мету, завдання, зміст, форми й методи роботи.
Комплексний характер. Підвищення фахової майстерності педагогів має охоплювати різні напрями: загальнокультурний, загальнопедагогічний, спеціальний психологічний, спеціальний дидактичний і методичний тощо.
Систематичність, послідовність, наступність, безперервність. Підвищення фахової майстерності

 
 

Цікаве

Загрузка...