WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Підвищення професійного рівня науково-педагогічних працівників як головного генератора інноваційних проектів - Реферат

Підвищення професійного рівня науково-педагогічних працівників як головного генератора інноваційних проектів - Реферат

педагогічного процесу потрібно розглядати як сукупність необхідних, послідовних педагогічних дій викладача і студента, що ведуть до запланованої мети - освіти, розвитку, виховання, навчання [13,с.30-39]. Окрім того, серед інноваційних технологій навчання досить часто використовується метод проектів - система навчання, за якої студенти набувають знання у процесі планування та виконання практичних завдань-проектів, які постійно ускладнюються. За формою роботи це можуть бути дослідницькі, творчі, ігрові, інформацій, практично-орієнтовані проекти, а за характером контактів учасників - внутрішні, регіональні та міжнародні. Вирішення проблеми, закладеної у будь-якому проекті, завжди вимагає залучення інтегрованого знання, зокрема полікультурних знань, інформаційних вмінь та навичок [14, с.9-10]. Перехід до проектної технології передбачає перехід на особистісно орієнтовану парадигму освіти; вміння користуватися нею свідчить про високу кваліфікацію педагога [15,с.23]. Саме тут проходить межа між правовим та психологічним підходом до розуміння змісту інноваційного проекту. Чи може науково-педагогічний працівник створити технологію, результат якої буде відповідати вимогам до інноваційного продукту, встановленим у законодавстві?
З цього приводу варто зазначити, що нові методи навчання, методи здійснення розумових дій, методи ведення бізнесу не виключені із об'єктів патентування в Україні згідно закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" [16, п.3 ст.6], тобто можуть бути визнані інноваційним продуктом за умови патентоздатності та відповідності іншим вимогам. Свого часу всеукраїнські експериментальні програми були зареєстровані в якості інноваційних освітніх проектів (комплекс документів, що подається до відповідного органу для підтримки освітніх інновацій, який включає інформацію про автора інновації, тему експериментальної роботи, мету і завдання експерименту, експериментальну базу, методику експерименту, пропозиції щодо змісту і термінів здійснення контролю за його ходом) [18, с.13-14]. Проте сьогодні цей комплект документів є іншим [8]. Крім того, низку завершених технології у галузі народної освіти та педагогіки, розроблених за рахунок коштів державного бюджету, зареєстровані в УкрІНТЕІ [17]. При цьому освітні інновації можуть стосуватися:
- освітніх, дидактичних, виховних систем;
- змісту освіти; освітніх педагогічних технологій;
- методів, форм, засобів розвитку особистості, організації навчання і виховання;
- технологій управління навчальним закладом, системою освіти [18, с.13-14];
- методів ведення фінансово-господарської діяльності [19, с.145].
На жаль, поки що ні на веб-сайті Академії педагогічних наук МОН України, ні на веб-сайті Державного агентства України з інвестицій та інновацій немає доступної бази даних про ці розробки. Для прикладу, це може бути технологія поширення інформації про нові надходження до бібліотеки, запатентована у якості винаходу; обкладинки серії підручників чи навчально-методичних видань, запатентованих у якості промислового зразка тощо. Усі об'єкти патентного права разом з об'єктами авторського права та засобами індивідуалізації, за умови їх успішної комерціалізації формують пакет прав інтелектуальної власності ВНЗ, який приноситиме додатковий прибуток їх власнику. Принаймні, реалізація інноваційних проектів забезпечується фінансовою підтримкою з боку держави [6,ст.17]. Варто також зазначити, що інноваційний проект - це переважно результат колективної творчості, виконавцем якого скоріше за все буде сам ВНЗ або спеціаліст у галузі технологій. Для того, щоб викладач був учасником інноваційного проекту з точки зору права незалежно від напряму спеціалізації, він має стати викладачем-винахідником, який, безумовно, володіє консолідованим знанням, без чого виникнення нових ідей, вміння пристосуватися до умов, що постійно змінюються, не виявляється можливим. Це, безперечно, творча особистість, яка проте не покладається лише на випадкове "просвітлення" і відкриття, а творчість для якої є постійною кропіткою інтелектуальною працею. Визначальною є психологічна готовність викладача до такої діяльності.
Необхідність підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників обумовлена змістом науково-педагогічної діяльності, яка потребує фундаментальної, психолого-педагогічної, методичної, інформаційно-технологічної, практичної і соціально-гуманітарної підготовки [20], що дає змогу сформувати у студентів стратегічні, соціальні, функціональні, управлінські, професійні, корпоративні, моральні та правові компетенції [21]. Серед компонентів психологічної готовності науково-педагогічного працівника до професійного зростання виділяють: мотиваційний компонент - мотивацію до інноваційної діяльності; когнітивний компонент - знання про предмет та способи діяльності; процесуальний компонент - професійні навички та вміння [22, с.8]. У цьому контексті важливим є визначення механізму стимулювання інноваційної діяльності науково-педагогічних працівників. Крім моральних стимулів (задоволеність результатом праці, можливість самореалізації) та матеріальних стимулів (оцінка праці, оплата праці), до такого механізму належать різного роду соціальні гарантії, потреба в інформованості тощо. Таким чином, потреба у підвищенні кваліфікації науково-педагогічних працівників може обумовлюватися зміною у мотиваційній сфері особистості, зокрема потребою підвищення творчого потенціалу, задоволення інтелектуальних та творчих потреб, пристосування до змін соціального середовища, корекція якостей особистості фахівця з урахуванням його професійної діяльності у ВНЗ. Це викликано також необхідністю розвитку професійного досвіду в суміжних галузях, зокрема потребою в самоосвіті, у загальнокультурному розвитку або у розвитку професійного досвіду в предметно-професійній сфері, наприклад, - необхідністю підвищити рівень знань до рівня компетенції, щоб пом'якшити розрив поколінь за освітнім рівнем [13, с.216]. Саме тому підвищення кваліфікації можна розглядати в якості передумови, стимулу доінноваційної діяльності науково-педагогічного працівника та провідним способом формування компонентів психологічної готовності до інноваційної діяльності, підвищення свого "інноваційного потенціалу" [24,с.501-502].
Серед форм оволодіння педагогічними працівниками знаннями та вміннями інноваційної діяльності, а відтак і форм підвищення професійного рівня науково-педагогічних працівників виділяють науково-практичні конференції, психологічні семінари-практикуми, проблемні творчі семінари, навчальні тренінги, педагогічні консиліуми, методичні об'єднання за фахом, проблемні творчі групи, пошукові групи, школу викладача-початківця, школу передового педагогічного досвіду, наставництво, творчу лабораторію вчителя, вивчення зарубіжного досвіду, стажування, самоосвіта, самовдосконалення, самовиховання [22,с.11-12], проходження дистанційних навчальних курсів [25,с.75-77].
Будучи генератором нових ідей, науково-педагогічний працівник відповідно до своїх обов'язків має постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію та забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання дисциплін у повному обсязі освітньої програми відповідної спеціальності (ст. 51 закону України № 2984-III від 17 січня 2002 року "Про вищу освіту" [26]). Для цього вищий навчальний заклад забезпечує підвищення кваліфікації та стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників не менше, ніж один раз на п'ять років [26, ст. 52; 27, ст. 19]. Підвищення кваліфікації є однією з гарантій, яка надається науково-педагогічним працівникам [26, ст.57]. Формами підготовки науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації залишаються аспірантура і докторантура [26, ст.58]. Чинниками системи державних гарантій для наукових працівників, на нашу думку, варто вважати такі: 1) результати підвищення кваліфікації враховуються під час

 
 

Цікаве

Загрузка...