WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Підвищення професійного рівня науково-педагогічних працівників як головного генератора інноваційних проектів - Реферат

Підвищення професійного рівня науково-педагогічних працівників як головного генератора інноваційних проектів - Реферат


Реферат на тему:
Підвищення професійного рівня науково-педагогічних працівників як головного генератора інноваційних проектів
Проблема професійної самореалізації науково-педагогічних працівників, забезпечення економічних і соціальних гарантій якої віднесено до одного із пріоритетних напрямів політики держави щодо розвитку освіти [1,п.2], сьогодні стає все більш актуальною у зв'язку з необхідністю забезпечення інноваційної педагогічної діяльності та інноваційного характеру навчально-виховного процесу. Оскільки інноваційна діяльність за своєю сутністю та природою - специфічна і досить складна, вимагає особливих знань, навичок та здібностей [2,с.150], держава повинна забезпечувати умови для ефективної професійної діяльності науково-педагогічних працівників відповідно до їх ролі у суспільстві [1, п.3], що, зокрема, поліпшує систему стимулювання їх професійного зростання [1, п.29]. Ця стаття є спробою розглянути проблему підвищення професійного рівня науково-педагогічного працівника як з точки зору правового забезпечення цього процесу, так і в аспекті ролі викладача у реалізації інноваційних проектів.
Новизна представленої роботи полягає у визначенні ролі викладача, який викладає дисципліни гуманітарного чи суспільного профілю, в інноваційному проекті саме з правової точки зору, а також аналізі правового забезпечення професійного зростання науково-педагогічного працівника. Яким має бути викладач-інноватор? Чи можна впевнено сказати, що сьогодні із розвитком інформаційних технологій викладач перестав бути носієм знань? Якою має бути особистість науково-педагогічного працівника як генератора інноваційних проектів? Чи може викладач гуманітарного профілю отримувати додаткові доходи від участі в інноваційних проектах? Врешті-решт, яким пакетом прав інтелектуальної власності може управляти вищий навчальний заклад суспільного профілю? Крім розкриття поставленої проблеми, пропонується вирішити такі завдання: визначити поняття інновацій та інноваційної діяльності, форми інновацій в освітній діяльності, складові психологічної готовності викладача до інноваційної діяльності, механізм стимулювання інноваційної діяльності викладача, причини, що обумовлюють необхідність підвищення кваліфікації викладачів, форми підвищення кваліфікації, проблеми, що стримують професійний розвиток, висунути власні пропозиції з окремих питань.
У науковій літературі поняття "педагогічна інновація", "педагогічний інноваційний процес", "педагогічна інноваційна діяльність" часто розглядають як тотожні [4,с.69]. Існують різні підходи до визначення сутності інноваційної діяльності, як власне й різноманітні класифікації інновацій за різними критеріями, зокрема за галузями діяльності. З позицій системного підходу інноваційна діяльність розглядається як особистісна активність, пов'язана з виникненням та поширенням нововведення. Найважливішою умовою успішності інноваційної діяльності вважається психологічна готовність фахівців до прийняття нововведення. Представники соціокультурного підходу розглядають інноваційні процеси в контексті успішності особистості у сфері спілкування людей. З позицій акмеологічного підходу інноваційна діяльність розглядається як особистісна категорія, як творчий процес і результат творчої діяльності професіонала. В межах цього підходу акцент робиться на вивченні проблем удосконалення і корекції професійної діяльності, формуванні творчої індивідуальності професіонала, перетворенні і саморозвитку особистості [5,с.5-8]. Інновації у педагогічній діяльності розглядаються як нововведення в педагогічній системі, які покращують результати навчально-виховного процесу, формують новий стиль навчання [2,с.150]. Із загально-соціальної точки зору, інновація означає нововведення у певній сфері суспільної діяльності, проте якісне наповнення змісту цього поняття може бути різним. Так, закон України № 40-IV від 4 липня 2002 року "Про інноваційну діяльність" [6] розглядає інновації як новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентноздатні технології, продукцію або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери (ст.1). На жаль, у зазначеному законі не надано характеристику видам інновацій, а інноваційна діяльність трактується як така, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок та зумовлює випуск на ринок нових конкурентноздатних товарів і послуг. Визначено також об'єкти інноваційної діяльності - інноваційні програми і проекти, нові знання та інтелектуальні продукти тощо, і результати інноваційних програм і проектів - інноваційні продукти та продукцію (п.1.ст.1), при цьому встановлено чіткі вимоги до інноваційних проектів і інноваційної продукції (ст.12, ст.14, ст.15). Так, згідно ст. 12 Закону України "Про інноваційну діяльність" інноваційним є проект, яким передбачаються розроблення, виробництво і реалізація інноваційного продукту і (або) інноваційної продукції, що відповідають визначеним у Законі критеріям.
В Україні цей продукт вироблено (буде вироблено) вперше, або якщо не вперше, то порівняно з іншим аналогічним продуктом, представленим на ринку, він є конкурентноздатним і має суттєво вищі техніко-економічні показники (ст.14) Така продукція виробляється (буде вироблена) в Україні вперше, або якщо не вперше, то порівняно з іншою аналогічною продукцією, представленою на ринку, є конкурентноздатною і має суттєво вищі техніко-економічні показники (ст. 15)
Таким чином, в основі інноваційного проекту - створення, впровадження і поширення інновацій, визначальними властивостями яких є науково-технічна новизна, практичне її застосування і комерційна реалізованість з метою задоволення певних суспільних потреб. Тобто законодавство, регулюючи інноваційні проекти, веде мову насамперед про виробничу інновацію. При цьому інноваційний проект підлягає спеціальній державній експертизі та реєстрації у Міністерстві освіти і науки України [7,ст.13; 8;9 ].
Постає питання: яким чином науково-педагогічний працівник, який викладає дисципліни гуманітарного або суспільного профілю, чи результат його наукових досліджень можуть стосуватися технології і виробництва певної продукції, тобто бути задіяними в інноваційному проекті? Безумовно, створення наукових творів, зокрема, освітніх та науково-популярних видань, які є об'єктом авторського права і охороняються Законом України "Про авторське право і суміжні права" [10, п.1 ст.8], законодавство розглядає як один із пріоритетних напрямів інноваційної діяльності [11,п.2 ст.327; 12, п.8 ст.8], хоча авторське право охороняє форму, а не зміст [10, п.3 ст.8]. Але звернімо увагу на створення патентоздатної технології. Не дивлячись на активну розробку проблеми технологізації освітнього процесу, у вчених та педагогів ідея технологізації викликає неоднозначну оцінку [13, с.30-39]. Можна сказати, що науково-педагогічніпрацівники, по-перше, можуть застосовувати у своїй діяльності інноваційні продукти - новітні технології, які істотно поліпшують якість навчання, зокрема у випадку проведення дистанційних навчальних курсів чи контролю знань студентів. Адже використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання та оцінювання знань студентів, що створює основу інформаційного забезпечення якості освіти, є важливим аспектом реформування системи освіти в Україні, стратегічним пріоритетним напрямом інноваційної діяльності [12, ст.7, п.8. ст.8]. Практика показує, що "технологічні пакети" проектів навчання розробляють спеціалісти у галузі технології, а викладачі, працюючи над ними, виконують функції консультантів-організаторів, концентруючи свої зусилля на педагогічній діяльності - розвитку особистості студента. Головна проблема, яку повинна вирішити педагогічна технологія, - спрямованість процесу навчання на розвиток особистості. З таких позицій технологію

 
 

Цікаве

Загрузка...