WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у контексті проектування програмно-педагогічних засобів - Реферат

Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у контексті проектування програмно-педагогічних засобів - Реферат

відрізнятися за змістом та видами теоретичних і практичних занять.
Дистанційна освіта реалізується безпосередньо на основі дистанційної форми навчання. Якщо у традиційних формах навчання (денній, вечірній) викладач значну частину часу відводить на підготовку та проведення лекційних, семінарських і практичних занять, то під час дистанційного навчання, яке базується на комп'ютерних педагогічних технологіях, його педагогічна майстерність реалізується і спрямовується на розроблене ним комп'ютерно орієнтоване дидактичне забезпечення. Тобто для дистанційного навчального процесу характерним є не аудиторні години викладача, а його комп'ютерно орієнтована методична робота. Така діяльність вимагає від педагога як знань і вмінь організації навчального процесу в традиційних формах, так і володіння дидактичними і методичними аспектами формування інформаційно-навчального середовища за змістом навчального предмета. Тому вкрай важливим є вміння формувати сферу міжпредметних зв'язків та причинно-наслідкових зв'язків помилкових дій тих, хто навчається.
Отже, на нашу думку, в програмі підвищення кваліфікації вчителів повинна бути базова навчальна дисципліна - "Дидактика комп'ютерно орієнтованого проектування навчального предмета".
Ураховуючи досвід роботи КОІПОПК, організаційну модель підвищення кваліфікації в межах визначених навчальних предметів можна представити за трьома рівнями підготовки:
- початковий: очно-дистанційна форма - підвищення рівня комп'ютерної грамотності (програма Intel);
- основний: очна форма - комп'ютерні педагогічні технології, а саме, дидактичне програмування;
- заключний: дистанційна форма - проектування комп'ютерно орієнтованих дидактичних матеріалів за змістом навчального предмета.
Програма "Intel "Навчання для майбутнього" розрахована на 48 годин теоретичних і практичних занять. Головним її змістом є оволодіння вчителем стандартним прикладним програмним забезпеченням, яким комплектуються сучасні персональні комп'ютери, з метою виготовлення комп'ютерно орієнтованого наочного матеріалу для проведення занять у традиційній формі. У дистанційному навчанні такі наочні матеріали можуть використовуватися лише за наявності конспекту лекцій або методичних рекомендацій вивчення того чи іншого навчального предмета.
На другому, основному, рівні у формі очної курсової підготовки реалізується авторська програма: "Комп'ютерні педагогічні технології: дидактичне програмування". Програма розрахована на 96 годин теоретичних і практичних занять, а також самостійної роботи. Головним її змістом є оволодіння вчителем методикою складання дидактичного сценарію на основі застосування методів програмованого навчання.
У процесі проведення практичних занять за цією програмою кожен фахівець розробляє проект дидактичного сценарію за змістом того навчального предмета, який викладає у школі.
Подальша робота вчителя з проектування комп'ютерно орієнтованих дидактичних матеріалів за змістом навчального предмета здійснюється за дистанційною формою. Під час реалізації дистанційної форми проектування вчителі можуть об'єднуватися в авторські групи, що значно прискорює роботу.
Висновки
1. Головними дидактичними засобами дистанційного навчання є елеепктронний підручник та електронний навчально-методичний комплекс.
ЕП повинен бути адаптивним, розкривати зміст навчального предмета і забезпечувати формування знань певної науково-теоретичної дисципліни.
ЕНМК повинен відповідати вимогам освітньо-кваліфікаційних стандартів, навчальним планам і програмам, розкривати зміст навчального предмета або декількох навчальних предметів, включати комплекс тестів, практичних завдань, тренувальних вправ, лабораторних, контрольних, екзаменаційних і залікових робіт та методичних рекомендацій. Зазначений комплекс повинен бути адаптивним, інтегрованим, інтерактивним (автоматизованим), особистісно-орієнтованим до індивідуальних здібностей того, хто навчається.
2. Підготовка фахівців науково-педагогічної галузі з питань проектування ЕП і ЕНМК має здійснюватися на основі:
- спільних для всіх категорій навчальних дисциплін;
- частково спільних навчальних дисциплін;
- фахових навчальних дисциплін.
3. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти доцільно проводити на базі обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти у три етапи:
- початковий: очно-дистанційна форма;
- основний: очна форма;
- заключний: дистанційна форма.
Аналізуючи позитивний досвід роботи КОІПОПК з реалізації проблеми дистанційного навчання, розроблення і впровадження навчальних курсів для педагогічних працівників області за дистанційною формою навчання з 25 спеціальностей, розуміємо, що одним із вагомих факторів результативності роботи є тісна співпраця обласного інституту з АПН України,її науковими установами, зокрема ЦІППО.
Список літератури:
1. Агеев В.Н. Электронные учебники и автоматизированные обучающие системы. Лекция- доклад / РАН; Институт проблем информатики; Российская академия естественных наук. Институт фундаментальной и прикладной информатики / Н.А. Селезнева (общ.ред.). - М. : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2001. - 80 c.
2. Антонова С. Г., Тюрина Л. Г. Современная учебная книга. Создание учебной литературы нового поколения: Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направлению "Книжное дело" и спец. "Издательское дело и редактирование". - М. : Агенство "Издательский сервис", 2001. - 288c.
3. Артьомов Ю.І., Руснак І.С., Шевченко В.Л. Методологічні засади створення інтегрованої навчально-тренувальної системи оперативної та бойової підготовки військ // Наука і оборона. - 2002. - №2 - С. 29- 35.
4. Беспалько А.А. Технологические подходы к разработке электронного учебника по информатике: Дисс. ... канд. пед. наук. - Екатеринбург, 1998. - 132 c.
5. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. - М.: Педагогика, 1989. - 190 c.
6. Гаврилова Т.А. Объектно-структурная методология концептуального анализа знаний и технология автоматизированного проектирования баз знаний // Труды Междунар. конф. "Знания - диалог-решение 95". - Т.1. - Ялта, 1995. - С. 9-18.
7. Гриценко В.И, Манако А.Ф. Педагогическое проектирование электронных учебников и дистанционных курсов, поставляемых через Интернет. Навч. посібник.- К.: АОО "Витус", 2002. - 187 с.
8. Intel@Навчання для майбутнього. - Видавнича група BHV, 2004. - 416 с.
9. Краевский В.В., Лернер И.Я. Дидактические основания определения содержания учебника // Проблемы школьного учебника. Вып.8. - М.: Просвещение, 1980. - С.34-49.
10. Кривошеев А . О . Электронный учебник - что это такое ?// Университетская книга. - 1998. - №2. - С.13-15.
11. Куприянов М., Околелов О. Дидактический инструментарий новых образовательных технологий // Высшее образование в России. - 2001. - №1. - С. 124-126.
12. Матрос Д.Ш., Полев Д.М., Мельникова Н.Н. Управление качеством образования на основе новых информационных технологий и образовательного мониторинга. - М.: Педагогическое общество России, 1999. - 210 с.
13. Меламуд М.Р. Методические основы построения компьютерного учебника для вузов: Автореф. дисс. ... канд. пед. наук. - М., 1998.
14. Монахов В.М. Информационная технология обучения с точки зрения методических задач реформы школы // Вопросы психологии. - 1988. - №2. - С.27-36.
15. Прокопенко І.Ф., Євдокимов В.І. Педагогічні технології: Навч. посібник.- Х.: Колегіум, 2005.- 348 с.
16. Тыщенко О.Б. Новое средство компьютерного обучения - электронный учебник // Компьютеры в учебном процессе. - 1999. - № 10. - С. 89-92.
17. Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования. - Томск: Изд-во Том. ун-та.; М.: Изд-во "Барс", 1997. - 154 с.
18. Христочевский С.А. Методические основы проектирования электронных учебников // Проектирование образовательных информационных ресурсов, систем и технологий: Сб. докладов, сообщений. - М., 1998. - С. 9-17.

 
 

Цікаве

Загрузка...