WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Особистісно орієнтоване навчання української літератури: наукові підходи і практична реалізація - Реферат

Особистісно орієнтоване навчання української літератури: наукові підходи і практична реалізація - Реферат

Повідомлення учням цілей заняття, орієнтованих на конкретний результат. Зазвичай, цілі формуються вчителем. Але якщо учні мають навички визначати очікувані результати, то в таких класах практикується визначення цілей заняття самими учнями. У визначенні цілей учитель виходить лише зі змісту навчального матеріалу, загальних цілей теми, а й враховує суб'єктний досвід школяра, для якого ця ціль має бути особистісно значущою. Прикладом цього може бути запропонована учням анкета (додаток 1).
Форми й методи роботи визначаємо, виходячи з основної вимоги особистісно орієнтованого навчання: вони мають забезпечити врахування суб'єктного досвіду, активну діяльність якщо не кожного учня, то максимальної їх кількості. Важливим принципом роботи вчителя на особистісно орієнтованому занятті має стати такий підхід: там, де можна промовчати, учитель мовчить, там, де можна запитати, запитує, а не розповідає сам.
2. Стиль спілкування, стосунки " учитель - учень" базуються на педагогіці співробітництва.
3. Створення позитивного настрою на уроці, відповідної мотивації, ситуації успіху, взаємопідтримки, переважання діалогічної форми спілкування, індивідуальної, парної та групової роботи. Широко впроваджується у практику роботи інтерактивна модель навчання - співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове тощо). Якщо навчальна діяльність проходить у групах, а кожна група працює над певною мікротемою, то можливим є формування цілевизначення членами групи для цих мікротем, що також сприяє позитивному результату роботи.
Однією із інтерактивних форм навчальної діяльності є робота в групах. У класах, які працюють за Програмою "Крок за кроком", попередньої підготовки до тієї чи іншої форми роботи учні не потребують. Учителю потрібно пам'ятати про підготовку інструктивних матеріалів для роботи учнів у групі.
Групи можуть утворюватися різними способами, а саме:
- четверо учнів за сусідніми партами;
- учні одного ряду;
- за алфавітом (зростом, кольором волосся, очей, статтю та ін.);
- за вибором самих учнів;
- по черзі окремими учнями, які будуть експертами оголошених для розгляду питань;
- учнями, яких керівниками груп визначив учитель (потім група може визначити іншого лідера);
- за переліком проблем (учень обирає не групу, а проблему, над якою він хотів би працювати).
Семінарське заняття можна організувати у формі "круглого столу". Групова робота під час проведення семінару може передбачати об'єднання учнів у групи, що працюють над однією проблемою, обговорення результатів діяльності в групі, визначення представника, який розкриє класові узгоджену думку.
4. Заняття будується на діяльнісній основі: учень активно працює (самостійно, в парах, групах, кооперативно) на всіх етапах, навчаючись самостійно здобувати знання і застосовувати їх у різних видах діяльності.
5. Учень постійно знаходиться в ситуації вибору (змісту освіти, темпу, виду завдань, способу опрацювання матеріалу).
6. Оволодіння навичками цілевизначення, планування, організації, рефлексії, оцінки, корекції є обов'язковою складовою заняття.
Наприклад, учні усно або письмово відтворюють хід міркувань, практичних дій, аналізують їх. Може також застосовуватись анкетування (додаток 2).
Школярам можуть бути запропоновані запитання для самоаналізу навчальної діяльності. Наприклад:
- чому я вибрав саме цю тему (завдання)?
- який головний результат моєї діяльності на занятті?
- яка участь кожного учасника у роботі групи?
- у чому полягає моя роль?
- чи впорався я з нею?
- як я оцінюю колективну діяльність?
Рефлексія може спрямовуватися й на інших учнів: який спосіб вирішення проблеми запропонували мої товариші? Чим він відрізняється від мого?
Важливим моментом є рефлексія відчуттів (Що я відчував під час розв'язання проблеми?) та її словесне чи інше вираження.
Для підсумкової рефлексії добираються відповідні запитання (найдоцільніше їх виконання вдома).
Під час рефлексії аналізується й оцінюється досягнення цілі, результат зіставляється із запланованим. Особистісно-орієнтоване навчання передбачає контроль не тільки рівня засвоєння зовнішнього змісту предмета, а й змісту внутрішнього (умінь, навичок, способів діяльності, особистісного розвитку учня). Зіставлення досягнутого результату із запланованим, досягнутого й початкового рівнів розвитку є основою для оцінки.
7. Особистісно орієнтоване заняття ґрунтується на врахуванні психофізіологічних особливостей школяра, його інтересів, ціннісних орієнтацій.
Література - предмет особливий. Нинішнє юне покоління мусить знайти шляхи переходу від жорстокого раціоналізму до духовності, подолати кризу духовності як найглибшу кризу людства, а тому його пріоритетами мають бути шляхетність почуттів, гуманність у стосунках, висока моральність. Саме на формування таких цінностей спрямоване особистісно орієнтоване навчання.
Список літератури:
1. Акбашева Р.Ш. Проектный подход к личностно-ориентированному образованию. - Уфа: Башгоспединститут, 1999. - С. 132.
2. Амонашвили Ш.А., Загвязинский В.И. Паритеты, приоритеты и акценты в теории и практике образования // Педагогика. - 2000. - №2. - С. 13-15.
3. Балл Г.А. Психологическое содержание личносной свободы: сущность и составляющие // Психологический журнал. - 1997. - №5. - С. 7-19.
4. Із скарбнички мудрих думок // Шкільний світ. - 2006. - №33-34. - С. 44.
5. Клокар Н.І., Слободянюк Н.Г., Стаднюк І.І. Концепція діяльності наукової лабораторії особистісно орієнтованого навчання та виховання // Організація та зміст діяльності наукових лабораторій інституту / За ред. Н.І. Клокар, О.В.Чубарук. - Біла Церква, 2005. - С.209.
6. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2002. - №2. - С. 3-22.
7. Леонтьев А.Н. Психологические вопросы сознательного учения. - М.-Л.: Известия АПН РСФСР, 1947. - Вып. 7.
8. Навчання в дії. Як організувати підготовку вчителів до застосування інтерактивних технологій навчання: Методичний посібник / А.Панченков, О.Пометун, Т.Ремех. - К.: А.П.Н., 2003. - 72 с.
9. Особистісно зорієнтований урок літератури: З досвіду роботи / Упоряд. Г.Федяй, А.Фасоля. - К.: Шкільний світ, Вид. Л.Галіцина, 2005. - 128 с.
10. Подмазін С.І. Особистісно-орієнтований освітній процес: принципи, технології // Педагогіка і психологія. - 1997. - № 2. - С. 37 - 43.
11. Селевко С.К. Современные образовательныетехнологии: Учебное пособие. - М.: Народное образование, 1998. - 256 с.
12. Софій Н.З., Кузьменко В.У. Про Сто і один метод активного навчання. - К.: Крок за кроком, 2003. -116 с.
13. Степанишин Б. Викладання української літератури в школі: Методичний посібник для вчителя. - К.: Проза, 1994.
14. Сухомлинський В.О. Розмова з молодим директором: Вибрані твори в 5-ти томах. - К.: Радянська школа, 1977.
15. Фасоля А.М. Особистісно-зорієнтоване навчання: цілепокладання, рефлексія, оцінка // Українська мова та література. - 2004. - № 7. - С.2-9.
16. Якиманская И.С. Технология личностно-ориентированного обучения в современной школе. - М.: Сентябрь, 2000. - 176 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...