WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Організація самостійної пізнавальної діяльності студентів за допомогою мережевого учбово-методичного комплексу - Реферат

Організація самостійної пізнавальної діяльності студентів за допомогою мережевого учбово-методичного комплексу - Реферат

практичних), матеріалів для самостійного вивчення, складених відповідно до навчальної програми, контролюючих якість знань тестуючих програм.
Для вирішення забезпечення необхідного мотиваційного настрою студентів на початку вивчення дисципліни "Інформатика та комп'ютерна техніка" у студентів формується уявлення про структуру, призначення і оформлення комплексу, розкриваються цілі вивчення даної дисципліни.
Сайт має ієрархічну структуру. Щоб надати користувачу засоби швидкої навігації у сайті, автори передбачили окремий фрейм для відображення змісту, оснащеного відповідними гіперпосиланнями, що надає можливість нелінійного перегляду інформації. Користувач у будь-який момент часу може негайно переміститися до потрібного розділу. Всі розділи курсу виконуються в єдиному стилі і дизайні, що полегшує сприйняття матеріалу. У процесі організації роботи з текстом важливу роль виконує його візуальна культура (схеми, ілюстрації, екранні форми, піктограми, шрифти і символи і т.п. значною мірою визначають особливості прийомів засвоєння знань, рівень активності студентів, розвиток мислення, пам'яті, пізнавальних інтересів, уточнюють і доповнюють той образ дії, який створюється текстом).
У МУМК використовуються не лише текстові і графічні матеріали, але й анімовані об'єкти, що робить навчання цікавішим, і в реальному часі робить можливою справжню інтерактивність, а також забезпечує занурення студентів у пізнавальний процес за рахунок активного включення різних каналів сприйняття інформації.
Комплекс розроблений на модульній основі: кожний модуль - це стандартний навчальний продукт, що включає чітко позначений об'єм знань і вмінь, призначений для вивчення протягом певного часу, або - залікова одиниця, якість роботи з якою фіксується контрольними роботами, а також тестовими засобами.
Основні вимоги до побудови такої структури: логічність виділення структурної одиниці, осяжність її зі змістом розділу, наявність для учня можливості прямої навігації з будь-якої структурної одиниці в іншу, логічно з нею зв'язану, можливість перейти від даного розділу до іншого розділу курсу.
Модулі МУМК складаються з певних програмних тем. Теми, у свою чергу, розбитi на дидактичні функціональні блоки (Б1, Б2,Б3,Б4), якi охоплюють основнi етапи сучасного навчального процесу i вiдображають практичну технологiю.
1. Інструктивний блок (Б1). З позицій кращого засвоєння матеріалу виправданою є наявність короткої преамбули, яка включає виклад мети, задач теми, що вивчається, визначення її місця в системі професійної підготовки і зв'язків з іншими дисциплінами, а також дано рекомендації з організації її вивчення, визначаються методи її розв'язання.
У цьому блоці фіксується необхідність, корисність, значущість оволодіння даним складом спеціальних знань і вмінь.
2. В інформаційно-навчальному блоці (Б2) основні функції в концентрованому вигляді, які несе цей блок, співпадають з функціями традиційного посібника. Інформаційний блок включає у себе матеріали для теоретичного вивчення теми, а також універсальні модулі для проведення практичних занять. У ньому представлено структуровану навчальну інформацію (короткий курс лекцій, практичні завдання, список основних термінів (глосарій), посилання і література).
Важливий етап навчального процесу - виклад і сприйняття нового матеріалу в різних формах і з різних джерел, усвідомлення сприйнятого матеріалу, утворення узагальнень, формування наукових понять. Провідним фактором активної самостійної пізнавальної діяльності на цьому етапі є створена можливість для вивчення теоретичного матеріалу за допомогою короткого курсу лекцій. Завчасно пiдготовленi та чiтко структурованi лекцiї МУМК вигiдно вiдрiзняються обсягом i новизною наведеної iнформацiї в умовах, коли сам студент визначає глибину вивчення теоретичного матеріалу.
Гіпертекстова структура дозволяє студенту визначити не тільки оптимальну траєкторію вивчення матеріалу, але і зручний темп роботи і спосіб викладу матеріалу, відповідний психофізіологічним особливостям його сприйняття.
У роботі з гіпертекстом студент займає активну позицію у процесі навчання, оскільки він повинен робити висновки з приводу прочитаного матеріалу і сам вибирати послідовність переходів у гіперпосиланнях, на відміну від звичної книги, де матеріал висловлюється послідовно сторінка за сторінкою. Навчання стає орієнтованим на студента.
Лекційні матеріали курсу доповнюються іншими джерелами інформації в електронній бібліотеці, які пропонують викладачі, а також передбачена функція пошуку необхідної навчальної інформації в ресурсах світової комп'ютерної мережі Internet.
В інформаційно-навчальному блоці одночасно забезпечується як пізнавальний розвиток студентів, так і ефективне засвоєння теоретичного матеріалу, формуються навички пошуку, відбору і вживання потрібного теоретичного матеріалу, усувається психологічна боязнь використання мережних технологій і операцій з глобальним об'ємом інформації.
Кожна тема має список літератури для самостійного вивчення, в якому представлені друковані видання, що висвітлюють дану проблему.
Важливим прийомом активiзацiї самостійної навчальної дiяльностi студентiв є використання засобiв гiперзв'язку наукових термiнiв, представлених у текстi "iнформацiйного блоку" комплексу, з вiдповiдними визначеннями цих термiнiв в електронному словнику (глосарії). Причому словник мiстить як поняття, що визначенi в МУМК "Інформатика та комп'ютерна техніка", так i поняття, що тiльки названi в посiбнику, але усвiдомлення сутностi яких сприяє кращому осмисленню основного матерiалу. Електронний довідник дозволяє студенту у будь-який час оперативно отримати необхідну довідкову інформацію в компактній формі.
Структура уроку МУМК ураховує провідні етапи навчальної діяльності (мотивація, засвоєння, узагальнення, контроль та рефлексія) і передбачає різні види самостійного навчання (відтворення готової теоретичної інформації з предмета, пояснення окремих теоретичних положень, розв'язання практичних завдань, вибір варіанту відповіді в тестових завданнях) з оперативною і адекватною оцінкою досягнених результатів.
Мета завдання інформує про цілі уроку і допомагає студентам сконцентруватися на найважливішому.
Для активізації пізнавального інтересу студентів, зокрема їх позитивної мотивації, використовується проблемна ситуація "Умови виконання", яка відображає суперечності між тими знаннями, що є у студента, і тими, що потрібні для розв'язання запропонованого завдання. Цей прийом перед вивченням кожного завдання носить спонукальний характер, iлюструє зв'язок мiж суспiльною практикою та теоретичним матерiалом.
Коли студент опиняється у проблемній ситуації, то він, зазвичай, прагне будь-що вийти з неї, подолати перешкоду, ускладнення, і тому активно розумово діє.
Мотивація у професійній області здійснюється на конкретних прикладахвикористання інформаційних технологій у майбутній професійній діяльності економіста на основі введення в навчальний процес задач професійної орієнтації.
Метою пізнавальної

 
 

Цікаве

Загрузка...