WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Організація самостійної пізнавальної діяльності студентів за допомогою мережевого учбово-методичного комплексу - Реферат

Організація самостійної пізнавальної діяльності студентів за допомогою мережевого учбово-методичного комплексу - Реферат


Реферат на тему:
Організація самостійної пізнавальної діяльності студентів за допомогою мережевого учбово-методичного комплексу
Однією з умов підвищення ефективності навчального процесу є організація самостійної пізнавальної діяльності студентів. Це пояснюється тим, що самостійність необхідна не тільки для процесу самоосвіти, але і для можливості використання здобутих знань практично.
Значними у теорії і практиці розвитку самостійності учнів у процесі навчання є дослідження В.К.Буряк, Е.Я.Голанта, М.І.Махмутова, П.І.Підкасистого, А.В.Усової.
У зв'язку з інформатизацією освіти дослідження Л.Арiстова, М.Данилова, С.Каракозова, А.Леонтьєва, Є.Машбица, М.Махмутова, В.Оконя більшою мірою спрямовані на вдосконалення пізнавальної діяльності, оптимізацію педагогічного процесу за рахунок активізації самостійної роботи студентів у процесі дистанційного навчання.
Різні автори описують розроблені методики викладання з використанням ІКТ як навчальної системи або розглядають досвід та технології їх створення і загальні можливості їх використання у навчальному процесі (А.С.Вдовін, С.А.Манаков, О.В.Купенко, А.Ф.Манако, Н.В.Шушкова та ін.).
На жаль, використання електронного мережевого учбово-методичного комплексу як інструмента активної самостійної пізнавальної діяльності студентів практично не розглядається або дослідження мають фрагментарний характер.
Технологія управління самостійною навчально-пізнавальною діяльністю студентів, яка розглядається в даному дослідженні, передбачає широке застосування форм і методів активного навчання, що сприяють інтенсифікації розвитку навчально-пізнавальної, розумової і професійно-практичної діяльності; моделювання професійної діяльності в освітньому процесі під час підготовки фахівців; реалізацію особистісно-орієнтованого підходу в навчанні на основі урахування інтересів, схильностей і здібностей особистості.
Підготовка фахівців не може ґрунтуватися тільки на традиційних підходах. Освітній процес необхідно будувати, використовувати нові педагогічні та інформаційні технології, коли викладач має бути консультантом, помічником, здійснювати контроль за процесом навчання, надаючи максимальні можливості для самостійної, творчої роботи учнів [1].
Тому в процесі професійної підготовки потрібно прагнути орієнтувати студентів не на запам'ятовування теоретичного матеріалу і набір шаблонних рішень, а намагатися навчити їх бути активними учасниками пізнання, використовувати комп'ютерні технології для роботи з інформацією з тим, щоб протягом усього життя вони могли за потреби самостійно поновлювати знання.
Коли студент має нагоду цілеспрямовано і осмислено проводити мотивацію своїх дій, рефлексію, трансформувати і самостійно конструювати наочний зміст, з яким працює, то йому стає доступною активна побудова і зміна своєї діяльності.
У такій роботі реалізуються пізнавальна, розвивальна і виховна функції, тобто поглиблюються знання, розвиваються вміння і навички, формується самостійність, творчість, соціальні особистісні якості, потрібні для цієї роботи. В число останніх включають і придбану здібність до самоудосконалення на основі цілком певного відбору, перероблення і засвоєння інформації [2].
Найвищий рівень діяльності виражається у творчих діях (уміннях), коли студент відкриває нові для себе знання, нові способи дій, коли він самостійно не лише вирішує проблему, але і володіє вмінням визначити її. У цьому випадку повною мірою реалізується аналітико-синтетична діяльність, здійснюється узагальнення, далекі перенесення знань і т.д. за умови такого навчання використання комп'ютерних технологій так, щоб комп'ютер не підміняв процесів творчості тих, хто навчається, а сприяв би їх стимуляції і розвитку, тобто використовувався як інструмент дослідження [3].
Вважаємо, що варто звернути увагу на необхідність науково-педагогічного осмислення нових можливостей вивчення дисциплін у зв'язку із збагаченням освітнього процесу інформаційними технологіями, необхідності дослідження ступеню впливу методів навчання з використанням ІКТ на ефективність процесу самостійного навчання та його оптимізації. Основні питання зосереджено на дослідженні нової педагогічної технології з використанням електронного учбово-методичного комплексу (МУМК) з дисципліни "Інформатика та комп'ютерна техніка" на прiоритетi самостiйної пошукової i активної пiзнавальної дiяльностi студентiв.
Наукова новизна дослідження полягає в наступному:
- виявленні нових можливостей мережевого учбово-методичного комплексу в організації активної пізнавальної діяльності студентів у вивченні курсу інформатики;
- розробленні нових варіантів моделей процесу навчання за допомогою МУМК, що дозволяють оптимізувати його структуру і зміст та підвищити ефективність засвоєння учбового матеріалу;
- експериментальній апробації і впровадженні МУМК у процес навчання студентів інформатики.
Засоби нових інформаційних технологій на основі специфіки дидактичних властивостей можуть впливати на всі компоненти системи навчання. У зв'язку з цим міняється технологія пізнавального процесу, акцент переноситься на самостійну роботу з інформацією, зокрема з такими джерелами інформації, як електронний учбово-методичний комплекс.
Ураховуючи зазначені положення, на кафедрі інформаційних технологій і систем Білоцерківської філії Державної академії статистики, обліку і аудиту розроблено і впроваджено в навчальний процес електронний мережевий учбово-методичний комплекс (МУМК), що враховує структуру процесу засвоєння знань, умінь, навичок, який надає студентам можливість вивчати курс "Інформатика та комп'ютерна техніка" в інтерактивному режимі в ході традиційного навчання і в процесі самоосвіти та на змінних носіях.
Головними перевагами МУМК для активізації самостійної пізнавальної діяльності студентів є високий ступ наочності, цікавість викладу навчального матеріалу, орієнтація на диференційований рівень початкової підготовки, адекватна оцінка підсумкового рівня знань і вмінь студента. Наочність і цікавість викладу матеріалу забезпечується інтерактивними моделями, слайд-демонстраціями; диференційований підхід - засобами гіпермедіа; адекватність оцінки рівня студента - використанням комбінованих тестів.
Комплекс має можливість забезпечувати реалізацію проблемно - пошукового методу навчання, тобто відповідати наступним принципам:
- Знання не пропонуються в "готовому" вигляді, їх потрібно здобувати самостійно.
- МУМК організовує не повідомлення або виклад знань, а пошук нових знань за допомогою різноманітних засобів;
- у процесі роботи студенти самостійно міркують, відшуковують і вирішують проблемні ситуації, задачі, аналізують, порівнюють, узагальнюють, роблять висновки і т. д., внаслідок чого у них формуються усвідомлені, а, отже, міцніші знання.
Інтранет-сайт МУМК складається з комплексу спеціально розробленого методичного забезпечення, що є складовою частиною інформаційно-освітньогосередовища ДАСОА, і є набором навчальних планів, учбових матеріалів (теоретичних і

 
 

Цікаве

Загрузка...