WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Наукове підґрунтя інноваційних процесів в освіті - Реферат

Наукове підґрунтя інноваційних процесів в освіті - Реферат

діалектико-матеріалістичної методології використовувати системно-синергетичний, структурно-функціональний, логіко-когнітивний, неопозитивістський, феноменологічний, антропологічний, теологічний, аксіологічний та інші принципи і підходи.
Міцною енергетикою і творчим спрямуванням у майбутнє є концепція життєтворчості людини, яка розглядається в теорії як духовно-практична діяльність особистості, що спрямована на проектування, планування, програмування та творче здійснення нею свого індивідуального життя. Особистість у цьому процесі виступає як розвинена індивідуальність, суб'єкт свого індивідуального життя, а об'єктом творчих діянь особистості виступає її творче життя [9].
Популярною в сучасній педагогіці є філософія діалогового спілкування, діалогу культур, яка походить від Сократа і на Заході називається "майєвтика". В сучасній формі діалогового спілкування звичайно стикаються два типи мислення, дві різних логіки таким чином, що вони доходять до єдиної істини, і проблема їх взаємовідносин, зазвичай,не вирішується до кінця. Тому ця проблема залишається постійним фактором, який розвиває процес пізнання світу. Майєвтика використовується українськими вченими для розв'язання різних проблем: національне і загальнолюдське, концепція "мідного котла" і "кроскультури", глобальної освіти, діалогу смислів, конфліктології, антропокосмічних аспектів тощо.
Г.О.Балл пише про те, що методологія школи діалогу культур спрямована як проти догматичної авторитарної педагогіки, яка є визначальною рисою тоталітаризму, так і проти її протилежності - ідейного хаосу і еклектичної суміші ціннісних орієнтацій [10].
Близько до зазначеної за змістом є концепція "глобальної полікультурної освіти". Вихідними її положеннями є уявлення про сучасний світ як екологічну, економіко-технологічну, історико-соціальну, полікультурну систему взаємозв'язків, взаємовпливів, суперечностей. Розширення комунікаційних, транспортних та інформаційних систем, побудова великих технічноємних центрів, зростання міжнародної інтеграції при розв'язуванні спільних проблем веде до співробітництва мільйонів людей, які мають відчувати себе частиною взаємозалежного, динамічного світу. Логічно до цього основними стають такі принципи виховання, як толерантність, честь, гідність, патріотизм, пов'язаний з повагою до інших культур, поглядів, релігій. На цьому ґрунті зростає пріоритет загальнолюдських цінностей, домінант антропософського і гуманістичного характеру.
Ідея "філософії серця" (Г.С.Сковорода, П.Д.Юркевич, М.В.Гоголь) одержує все більше прихильників у процесі переходу від авторитарної, вульгарно-соціологічної до гуманістичної філософії. В її центрі - виховання позитивної почуттєвості у ставленні людини до світу, іншої людини, до самої себе за біблейським правилом "золотої етики". Стимулом та енергетикою людського життя за філософією серця є сукупність людських почуттів.
Оригінальним напрямом розвитку сучасної філософії є пансофія, яка ще за тлумаченням Я.А.Коменського виражала прагнення використовувати все багатство пізнавальних здібностей людини і поєднувати божественне з людським, конкретно-наукове - з абстрактно-метафізичним, можливе - з дійсним.
Академік І.А.Зязюн, узагальнюючи основні освітні технології, які є результатом сучасної філософії, підкреслив, що на теренах України, як і світу сучасного в цілому, набули життєвості дві освітні технології: сцієнистсько-технократична, що проектує соціально-інженерну ідеологію у сферу дидактики, розглядає освіту як тотально конструктивний процес з жорстко передбачуваними, фіксованими результатами і орієнтує суб'єкти освіти на засвоєння еталонів, передбачуваних зразків. Друга - гуманістична - реалізує у сфері освіти самостійне засвоєння учнями нового досвіду з неочевидними результатами, саморозвиток власних пізнавальних і особистісних спроможностей [11].
Вважаємо, що філософія як наука поліфонічна уможливлює врівноваження між обома підходами.
Важливою сьогодні залишається гіпотеза Л.Виготського про взаємозв'язок процесів навчання й розвитку, сформульована в 60-ті роки. Учений вважав, що процеси розвитку не збігаються з процесами навчання: "… перші йдуть слідом за другими, створюючи зони найближчого розвитку" [11, с. 231].
З цієї точки зору навчання не є розвитком, проте правильно організоване навчання сприяє розумовому розвитку.
У ході теоретичного аналізу з'ясовано, що сучасними принципами реформування освіти є принципи демократизації (характеризується рівноправністю, партнерством, вибором); гуманізації (заснований на взаємодопомозі, взаєморозумінні та співпереживанні); інтенсифікації (забезпечується за допомогою застосування сучасних комп'ютерних, телекомунікаційних, мультимедійних, дистанційних, ігрових, проектних технологій); національної спрямованості (ґрунтується на традиціях нашого народу); інтеграції (забезпечується вивченням процесів і явищ через призму різних наукових теорій і течій; валеологізації (утверджується пріоритетність здорового способу життя); відкритості (забезпечується прозорість прийнятих рішень); інноваційності (утверджуються постійні зміни, що спрямовують соціальні системи на розвиток).
Основними вимогами до освіти є наступні:
- врахування особливостей навчального процесу, його змісту і структури, циклів життєдіяльності особистості, що навчається, їхніх здібностей, інтересів і нахилів;
- спрямування на моделювання освітньо-виховного середовища, його організаційних, методичних і змістових компонентів, що враховують типові й індивідуальні відмінності між учнями, форми їх прояву в сфері комунікативних відносин і в пізнавальній діяльності, нагромаджений досвід, взаємодії з навколишнім світом;
- спрямування навчально-виховного процесу на його варіативність та особистісну орієнтацію, внаслідок чого знання, вміння і навички учнів перетворюються на засіб розвитку їхніх пізнавальних та особистісних якостей, забезпечують здатність бути суб'єктом власного розвитку, рефлексивного

 
 

Цікаве

Загрузка...