WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Модель підготовки вчителів до профільного навчання старшокласників у системі підвищення кваліфікації - Реферат

Модель підготовки вчителів до профільного навчання старшокласників у системі підвищення кваліфікації - Реферат

суб'єкт-суб'єктної організації навчання, використання досвіду, проблемно-ситуативної організації навчання, розвитку творчого потенціалу, взаємозв'язку і взаємодії, модульності, випереджувального професійного навчання, подолання стереотипів діяльності і мислення, взаємного збагачення.
Сукупність принципів, на яких має будуватися підготовка вчителів до профільного навчання старшокласників, є системою, в якій кожен із принципів так чи інакше взаємодіє з усіма чи з більшістю, а також перебуває у тісному зв'язку з загальнодидактичними принципами.
Запропоновані підходи та принципи можна розглядати як методологічний компонент підготовки вчителя профільної школи, оскільки вони розкривають місце і функції післядипломної освіти у загальній системі підготовки педагогічних кадрів до профільного навчання старшокласників та розкривають особливості підвищення кваліфікації вчителя в умовах профілізації навчання, що забезпечує встановлення співвідношення між соціальними вимогами до професійної діяльності педагога та рівнем його підготовки до виконання професійних функцій в умовах реформування освіти.
Системний підхід вимагає бачення процесу у взаємозв'язках усіх його елементів, спроектованих на досягнення певної мети. Ю.Конаржевський зазначає: "... у будь-якій системі набір її елементів як змістова сторона, що переважно визначає її властивості, особливості, кінцевий результат її функціонування, не є єдиним чинником впливу на якісні параметри даної системи. Велике значення у визначенні специфіки системи відіграє структура" [3, с.13].
Виходячи з цих теоретичних положень, беручи за основу наукові дослідження Н.Клокар [2] і враховуючи, що у моделюванні необхідно виявляти найбільш важливі організаційні підструктури, оскільки число структурованих підсистем має бути оптимальним,модель підготовки вчителів до профільного навчання старшокласників розглядаємо як багатовимірну двокомпонентну, що включає курсове підвищення кваліфікації та науково-методичний і організаційно-педагогічний супровід вчителя старшої профільної школи у міжкурсовий період.
Ці складові системи взаємозв'язані між собою і мають свою ієрархарічну послідовність. Разом з тим кожна з названих одиниць має право на окреме функціонування, має власну мету діяльності, функції, структуру, специфіку організації.
Об'єднуючим і основним компонентом підготовки вчителя до профільного навчання старшокласників, внутрішнім чинником розвитку вчителя як особистості та професіонала має стати самоосвіта, яка реалізується на основі самопізнання, самоорганізації, самокерування, самонавчання, самовиховання, самодіяльності, самореалізації, самооцінки, самокритичності, самоконтролю.
Приєднуємося до думки В.Пуцова, що система післядипломної освіти певним чином спрямовує і стимулює самоосвіту. "Зміст самоосвіти повинен визначатися не тільки потребами професійного самовдосконалення, а й природним, внутрішнім прагненням особистості до постійного духовного, загальнокультурного і професійного розвитку" [8, с.10]. Сучасна післядипломна освіта можлива лише на основі поєднання власне системи післядипломної педагогічної освіти та самоосвіти педагогів у процесі здійснення професійних обов'язків.
Отже, модель підготовки вчителів до профільного навчання старшокласників у системі підвищення кваліфікації визначаємо як багатовимірний двокомпонентний цілісний педагогічний процес, що включає курсове підвищення кваліфікації, науково-методичний і організаційно-педагогічний супровід вчителя старшої профільної школи у міжкурсовий період, який базується на основі сучасних підходів і дидактичних принципів, є відкритим і здатним до саморозвитку.
Розроблена модель, на нашу думку, в умовах підвищення кваліфікації допоможе підготувати для профільної школи вчителя-професіонала, здатного творчо застосовувати здобуті знання; самостійно відшуковувати, опрацьовувати, аналізувати та використовувати інформацію; мислити нелінійно; використовувати у своїй діяльності сучасний зміст, сучасні педагогічні прийоми, методи навчання, технології; набувати необхідних компетенцій та особистих якостей; змінюватися самому та прагнути постійного самовдосконалення.
Розроблена структурно-функціональна модель є програмою для організації і проведення експериментального етапу дослідження, що передбачає перевірку ефективності її функціонування.
Список літератури:
1. Закон України "Про освіту"// Книга керівника навчально-виховного закладу: Довідково-методичне видання / Упоряд. Б.М.Терещук, В.В.Скиба. - Вид. 2-ге, доповн. - Харків: ТОРСИНГ ПЛБС, 2006. - С. 14-38.
2. Клокар Н.І. Вплив глобалізаційних процесів на зміст і завдання післядипломної освіти регіону // Вісник післядипломної освіти: Збірник наукових праць. Випуск 3 / Ред. кол.: В.В.Олійник (гол. ред.) та ін. - К.: Міленіум, 2006. - С. 17-27.
3. Конаржевський Ю.О. Что нужно знать директорам школ о системах и системном подходе: Учеб. пособие. - Челябинск: Челяб. гос. пед. ин-т, 1986. - 135 с.
4. Концепція профільного навчання в старшій школі // Інформ. зб. Міністерства освіти і науки України. - 2003. - № 24. - С.3-15.
5. Островерхова Н. Моделювання управлінської діяльності директора// Директор школи. - 1999. - №8-9. - С.28-34.
6. Последипломное образование: потребности, проблемы, тенденции: Сб. науч. тр. - М.: НИИВО, 1992.
7. Протасова Н.Г. Післядипломна освіта педагогів: зміст, структура, тенденції розвитку. - К., 1998. - 176 с.
8. Пуцов В. Післядипломна педагогічна освіта як система // Освіта на Луганщині. - №1. - 2004. - С.8-10.
9. Соф'янц Є. Час підтверджує правильність аксіом // Управління освітою. - 2001. - Червень. - С. 4-13.
10. Сотніченко І.І. Сутність і структура готовності вчителя хімії до профільного навчання старшокласників // Збірник наукових праць Сумського державного університету ім. А.С.Макаренко. - 2005.
11. Швидун В.М. Форми та зміст підвищення кваліфікації педагогів загальноосвітніх навчальних закладів України в контексті політичних, економічних та соціальних трансформацій // Нива знань - 2006. - №1. - С.12-16.

 
 

Цікаве

Загрузка...