WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Модель підготовки вчителів до профільного навчання старшокласників у системі підвищення кваліфікації - Реферат

Модель підготовки вчителів до профільного навчання старшокласників у системі підвищення кваліфікації - Реферат


Реферат на тему:
Модель підготовки вчителів до профільного навчання старшокласників у системі підвищення кваліфікації
Одним з головних завдань педагогічної освіти є підготовка педагога, здатного до самореалізації, саморозвитку, ефективної професійної діяльності в нових соціально-економічних умовах, який має високий рівень культури, освіченості, інтелігентності, професійної компетентності та здатний забезпечити всебічний розвиток людини як особистості і найвищої цінності суспільства.
Необхідність змін у підготовці учителя відповідає викликам часу, зростанню вимог і якісним перетворенням у суспільстві, отже, - важливим соціальним і педагогічним питанням. Суспільству потрібні вчителі, які б сприйняли зміни, що відбуваються в освіті, адаптувалися до них, трансформували в собі нову освітньо-світоглядну парадигму і працювали на рівні вимог часу.
Нові підходи до організації освіти у старшій школі, її переструктурування, зокрема - і профілізація навчання, зумовлюють необхідність подальшої модернізації системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Становлення старшої профільної школи, яка забезпечить нову якість освіти, можливе за умови зростання рівня функціонування системи післядипломної освіти, що зумовить розвиток професійної культури, творчого потенціалу, кращих якостей особистості педагога. Домінуючою метою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів для їх роботи у старшій профільній школі є встановлення співвідношення між соціальними вимогами до професійної діяльності педагога в умовах профілізації навчання та рівнем його підготовки до виконання професійних функцій в умовах модернізації освіти.
Запровадження системи підвищення кваліфікації вчителів, які працюватимуть у старшій профільній школі, потребує наукового супроводження даного процесу, а отже - і створення науково обґрунтованої моделі підготовки вчителів до профільного навчання старшокласників у системі підвищення кваліфікації як цілісного педагогічного процесу. Розроблення такої моделі стало основним завданням нашої роботи; результати теоретико-практичних досліджень представляємо у даній статті.
Згідно з Концепцією профільного навчання у старшій школі [4] питання, пов'язане з кадровим забезпеченням зазначеного процесу, є одним з нагальних, в останні роки воно перебуває в центрі уваги науковців і педагогів-практиків. Основну увагу в розв'язанні проблеми зосереджено на роботі з молодим спеціалістом в умовах вищої школи, а питання підготовки працюючих педагогів до реалізації завдань профілізації навчання залишається, на жаль, практично не розробленим.
Важливим, на нашу думку, є те, що підготовку вчителя до профільного навчання старшокласників у системі підвищення кваліфікації в умовах післядипломної освіти досліджуємо у процесі безперервного навчання.
А.Чернишов та В.Юрисов у своїй комплексній концепції післядипломної освіти визначають безперервну освіту як двофазний процес, що складається з процесу формування (становлення) особистості фахівця, який відбувається під час первинної вузівської підготовки, та процесу різнобічного розвитку особистості, що здійснюється у системі післядипломної освіти [6].
Післядипломна педагогічна освіта України як складова системи освіти трактується у законі України "Про освіту" як спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення й оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду [1].
Н.Протасова розглядає післядипломну освіту педагогів як "систему навчання та розвитку фахівців з вищою освітою по: приведенню їх професійного рівня кваліфікації у відповідність до світових стандартів, вимог часу, індивідуально-особистісних та виробничих потреб; удосконаленню їх наукового та загальнокультурного (загальноосвітнього) рівня; стимулюванню та розвитку творчого і духовного потенціалу особистості, яке відбувається у спеціалізованих, державних, приватних навчальних закладах та засобами самоосвіти і керується державними стандартами до фаху певних рівнів кваліфікації відповідно вимогам суспільно-економічного та науково-технічного прогресу" [7, с.12]
На думку В.Пуцова, "в основі сучасної провідної ідеї післядипломної освіти з огляду на зміни в соціально-економічній ситуації України має знаходитися цілісний розвиток та збагачення сукупної культури педагога, що містить як професійні, так і особисті якості фахівця, його потреби, інтереси, можливості адаптуватися та ефективно діяти в динамічних умовах сьогодення" [8, с.8]. Тому пріоритетним завданням післядипломної освіти на сьогодні, вважає науковець, має стати погодження соціально-цільового і особистісно-орієнтованого компонентів навчання.
Методологію безперервності в системі післядипломної освіти обґрунтовано українськими вченими В.Кременем, О.Савченко, І.Зязюном, В.Семиченко, В.Олійником, Н.Бібік, Н.Протасовою, М.Романенком.
Сутність і особливості теорії і практики навчання у післядипломній педагогічній освіті взагалі та в системі підвищення кваліфікації зокрема, висвітлено у роботах І.Анциферової, Є.Белозерцєва, В.Демчук, Н.Клокар, Ю.Кулюткіна, В.Маслова, В.Олійника, Н.Протасової, Н.Ситникова, В.Пуцова, В.Сухобської, Г.Сущенко, О.Тонконогої, М.Чегодаєва та інших.
У наукових дослідженнях В.Бондаря, Г.Данилової, Л.Даниленко, В.Демчука, В.Долгової, Л.Милейки, В.Пуцова, Д.Рупняк, Т.Сидоріної, В.Слюсаренка, Г.Федорова, А.Худомінського та інших розкрито питання вдосконалення системи післядипломної освіти різних категорій педагогічних працівників.
Водночас проблема підготовки вчителів до профільного навчання старшокласників у системі підвищення кваліфікації є практично не розробленою, насамперед, вважаємо, зважаючи на її новизну.
У працях І.Жерносека, С.Крисюка, В.Маслова, Н.Протасової, В.Пікельної, В.Пуцова, Т.Сущенко, Є.Соф'янца та інших зазначається, що система післядипломної освіти сприяє адаптації до професійної діяльності в умовах нових соціально-економічних відносин, апробує новий зміст освіти та

 
 

Цікаве

Загрузка...