WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Модель організації та проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів за дистанційною формою навчання в Київському обласному інституті п - Реферат

Модель організації та проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів за дистанційною формою навчання в Київському обласному інституті п - Реферат


Реферат на тему:
Модель організації та проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів за дистанційною формою навчання в Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів
У сучасності інформаційно-комунікаційні технології інтегруються в різні галузі суспільного буття, зокрема, і в освіту. Однією із форм інтеграції ІКТ в освітнє середовище є дистанційна форма навчання.
Актуальність і доцільність впровадження дистанційного навчання в освітню діяльність інститутів післядипломної освіти обумовлюється низкою причин, серед яких важливими є такі:
- дистанційне навчання спроможне виконувати роль каталізатора процесу реформування освітньої діяльності в інституті щодо надання їй рис, характеристик і показників систем відкритої освіти (доступність, реальна неперервність, особистісна орієнтованість, демократичність, варіативність тощо);
- дистанційне навчання активізує застосування у навчальному процесі інформаційних, комп'ютерних, телекомунікаційних технологій, підвищує творчу складову навчання, ініціює формування в Інтернеті вітчизняного Web- середовища післядипломної педагогічної освіти [3].
Ознайомившись з досвідом роботи інших закладів освіти (Національної академії державного управління при Президенті України, Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти тощо) та здійснивши аналіз сучасного стану і перспектив розвитку системи дистанційної освіти, працівники Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів розробили власну модель організації підвищення кваліфікації педагогічних кадрів Київської області за дистанційною формою навчання.
Основою організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників Київщини є модель, яка поєднує очні та дистанційні форми навчання. Такий підхід передбачає інтеграцію інформаційних та педагогічних технологій, що забезпечує інтерактивність взаємодії суб'єктів навчання та високу продуктивність навчального процесу.
Підвищення кваліфікації слухачів за дистанційною формою навчання в інституті здійснюється відповідно до законодавства України в галузі освіти, Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки, Положення про організацію навчального процесу в вищих навчальних закладах, Обласної програми розвитку дистанційного навчання педагогів Київщини на 2006-2010 роки, Положення про дистанційне навчання у системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів Київської області тощо.
Для підвищення кваліфікації педагогічних працівників за дистанційною формою найбільш доцільною, на наш погляд, є змішана технологія дистанційного навчання (кейс+мережа), що оптимально враховує індивідуальні можливості кожного слухача. Таке поєднання у сьогоденні з урахуванням економічних можливостей є найбільш прийнятним.
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за очно-дистанційною формою навчання, включаючи три етапи:
І етап (очний) - організаційно-настановча сесія. Основними завданнями даного етапу є: реєстрація слухача та включення його у відповідну групу; проведення вхідного діагностування; проведення інструктажу щодо загальних питань організації дистанційного навчання; здійснення викладачами вступу до дисциплін, які будуть вивчатися дистанційно у міжсесійний період.
ІІ етап (дистанційний) - керована самостійна робота слухача.
ІІІ етап (очний) - заключна сесія, під час якої проводяться консультації перед підсумковим контролем з дистанційних курсів, які вивчалися протягом дистанційного періоду; здійснюється підсумковий контроль знань з дистанційних курсів, які вивчалися протягом дистанційного періоду; проводиться захист авторських проектів; проводиться конференція з обміну досвідом. У міжсесійний період слухачі навчаються дистанційно, поєднуючи при цьому можливість працювати та навчатися.
Навчальний процес здійснюється у таких формах: навчальні заняття, виконання колективних та індивідуальних завдань, самостійна робота слухачів, практична підготовка, контрольні заходи тощо. Основними видами навчальних занять за дистанційною формою навчання є такі: лекції, лабораторні, практичні, семінарські, індивідуальні заняття, консультації, дискусія в мережі, самопідготовка, вивчення теоретичного матеріалу та ін. Реалізація вищезазначених видів навчальних занять здійснюється за допомогою сучасних інформаційних і комунікаційних технологій: Інтернет, електронна пошта, чат, форум, телеконференція, відеоконференція, конференція, аудіоконференція тощо.
Самостійна робота слухача є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом. Контроль якості знань, умінь і навичок слухачів дистанційної форми навчання забезпечуються за допомогою проведення системи контрольних заходів, що реалізуються в очному та дистанційному режимах. Контрольні заходи включають вхідний, поточний і підсумковий контроль, що здійснюються під час проведення названих вище етапів навчання. Вхідний контроль проводиться під час організаційно-настановчої сесії і визначає стартовий рівень слухача з даного курсу. Поточний контроль проводиться з метою визначення рівня успішності самостійної роботи слухачів і спонукання їх до регулярної роботи протягом дистанційного етапу підвищення кваліфікації. Підсумковий контроль здійснюється під час проведення заключної сесії для констатації успішності навчання.
Суб'єктами дистанційного навчання є слухачі, які навчаються за програмою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів за дистанційною формою навчання; викладачі, які здійснюють дистанційне навчання; тьютори (куратор навчальної групи, що здійснює підтримку та супровід навчального процесу).
Слухачам, які навчалися за дистанційною формою навчання, виконали навчальну програму та захистили творчий проект, видається посвідчення встановленого зразка.
Тьютор у процесі супроводження навчального процесу виконує функції, визначені за чотирма основними напрямами: інформаційні, комунікаційні, організаційні, керувальні. Усі ці напрямки не є відокремленими, між ними існують перехресні зв'язки, взаємний вплив і взаємодія [1].
Методичними працівниками, викладачами та науковими співробітниками Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів: розроблено дидактичний комплекс комп'ютерно орієнтованого методичного забезпечення з 25 спеціальностей, електронні версії яких накопичуються і постійно інтегруються в єдину інформаційну систему.
Важливим є питання дидактичного забезпечення, що є необхідною умовою ефективної самостійної навчальної роботи слухача у дистанційному навчанні. Дидактичне забезпечення - це комплекс різноманітних видів змістової навчальної інформації, що виконано на різноманітних носіях (паперових, плівкових, магнітних тощо). Дидактичне забезпечення представлене у вигляді програм освітньої діяльності, що містить три блоки: інформаційний, змістовий та контрольно-узагальнювальний.
Інформаційний блок забезпечує виконання організаційної функції і вміщує пояснювальну записку,кваліфікаційні вимоги, навчально-тематичний план із спеціальності, методичні рекомендації.
Змістовий блок забезпечує виконання навчальної функції і вміщує лекції, методичні рекомендації з організації навчальних занять, список літератури, Інтернет-ресурси). Навчальна інформація структурована за самостійними блоками (соціально-гуманітарний, професійний та спеціальний), які, в свою, чергу оформляються у вигляді окремих навчальних модулів. Програми та лекції мають модульну конструкцію, що дає можливість слухачам установлювати першочерговість, послідовність та порядок

 
 

Цікаве

Загрузка...