WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методичні поради щодо розвитку професійних умінь учителя образотворчого мистецтва - Реферат

Методичні поради щодо розвитку професійних умінь учителя образотворчого мистецтва - Реферат


Реферат на тему:
Методичні поради щодо розвитку професійних умінь учителя образотворчого мистецтва
У сучасних умовах динамічного розвитку суспільства перед кожним учителем постає потреба постійного вдосконалення педагогічної майстерності, саморозвитку, в основі якого - систематична самоосвіта. На цьому неодноразово наголошували педагоги В.О.Сухомлинський І.В.Бондар, І.А.Зязюн, В.Г.Кремень та інші. Зокрема, В.Г.Кремень стверджує: "В умовах інформаційного суспільства самоцінність знань як таких змінюється. З одного боку, вони стають більш доступними, а з іншого - одержання нових знань, умінь стає обов'язковим для людини впродовж усього життя. Тому неможливо в школі чи іншому навчальному закладі дати освіту на все життя" [3, с.7]. Досліджуючи сучасні тенденції розвитку освіти, І.А.Зязюн зазначає: "Динамізм сучасної цивілізації, посилення ролі особистості в суспільстві і виробництві, зростання її потреб, гуманізація і демократизація суспільних відносин, інтелектуалізація праці, швидка зміна техніки і технологій - ці та інші тенденції зумовлюють необхідність зміни формули "освіта на все життя" формулою "освіта впродовж усього життя" [1, с.15]. Такі тенденції розвитку суспільства спрямовують педагога на вдосконалення своєї майстерності, конкурентоспроможність та конкурентноздатність. Зміни у світовій та вітчизняній науці спонукають його працювати творчо, вміло орієнтуватися в інформаційному просторі.
В Україні здійснюється перехід на новий зміст навчання. Зокрема, змінено структуру Базового навчального плану, навчальних програм; запропоновано новий зміст освітніх галузей; введено в навчально-виховний процес нові предмети "Мистецтво", "Художня культура", "Естетика", вирішуються питання профільного навчання, зовнішнього оцінювання навчальних досягнень учнів. На нашу думку, такі зміни в освіті потребують розроблення та впровадження нових підходів у методиці навчання нових мистецьких предметів та зміни вимог до професійної діяльності педагогів.
Виходячи із зазначеного вище, метою нашої статті визначаємо пошук способів вирішення проблем розвитку професійних умінь вчителів образотворчого мистецтва, удосконалення якості їх професійної діяльності, а також певних аспектів методики викладання предметів художньо-естетичного спрямування.
На думку В.О.Сухомлинського, "гарний вчитель - це людина, яка досконало володіє уміннями, притаманними тій чи іншій трудовій діяльності, майстер своєї справи" [8, с.15]. Відомо також, що рівень сформованості вмінь - це важлива професійна якість учителя; обмеження їх розвитку може негативно вплинути на викладання предмета. Саме тому важливим є питання розвитку професійних умінь педагога. Дослідженню даної проблеми присвячено низку сучасних праць - дидактів О.Г.Артемчука, О.Бугрія, І.П.Грищука, Н.М.Голоти, І.А.Зязюна, М.В.Кухарєва та інших.
Загальновідомо, що рівень розвитку професійних умінь учителя безпосередньо впливає на рівень навчальних досягнень учнів. Окрім цього, варто враховувати, що творча активність школярів як результат творчого викладання предмета проявляється у самостійному перенесенні знань і умінь у нову ситуацію, в усвідомленні нової функції знайомого об'єкта, в умінні поєднувати в різних комбінаціях відомі способи вирішення завдань. Отже, високий рівень розвитку професійних умінь сприяє ефективній організації вчителем навчального процесу, творчому використанню педагогічного досвіду, інноваційних технологій, реалізації особистісно орієнтованого навчання школярів. Такі підходи до організації навчально-виховного процесу - актуальні в сьогоденні, у період, коли відбувається інтеграція мистецтва та предметів художньо-естетичного циклу, що передбачає якісні зміни методики викладання цих навчальних предметів.
Проаналізуємо чинники, що сприяють зростанню професійних умінь вчителя образотворчого мистецтва. Як зазначає В.Ф.Орлов, стати вчителем, принести користь суспільству та отримати громадське визнання особистість зможе лише тоді, коли досягне високих результатів у художньо-педагогічній діяльності: по-перше, як митець, а по-друге, - як педагог. Варто враховувати і таке: як представники мистецької професії, вчителі мистецьких дисциплін самореалізуються у досягненнях (роботах) своїх вихованців [4, с.141].
Важливим у професійній діяльності вчителя, його самозростанні є правильне планування навчально-виховного процесу. Кожне заняття починається з його ретельного продумування. Важливим у цьому процесі є вміння визначити прогнозований результат, відповідно до нього спланувати мету та завдання заняття. Вони повинні бути конкретними і доступними вихованцеві, такими, виконання яких принесло б школяреві задоволення. Для цього вчитель повинен володіти педагогічною проникливістю, розуміти внутрішній світ своїх учнів, їхні мотиви, інтереси, прагнення. На цій основі розвивається здатність досягати передбачені результати педагогічної дії, проектувати розвиток особистості своїх вихованців [7, с.11]. Реалізація спланованих завдань забезпечить успіх педагогічної взаємодії з учнями.
Основним завданням естетичного виховання є сприяння формуванню та вдосконаленню творчих задатків учнів. Розвиток культури і творчих здібностей школярів у співпраці учня і вчителя значною мірою залежить від особливостей її організації. Вчитель потребує творчої свободи у своїх діях, оскільки від цього залежить розвиток фантазії і митецькі самостійні пошуки його учнів. На думку В.Ф.Орлова, співпраця вихованця з педагогом, який постійно перебуває у стані пошуку нових рішень, стає, безумовно, зразком для наслідування у творчому самовдосконаленні й художньо-естетичному саморозвиткові учня [4, с.11].
Вагомим показником професійної майстерності педагога є вміння розвивати пізнавальну активність учнів, здатність сформувати інтерес до мистецтва, вмотивувати потребу такої діяльності, власного розвитку вихованцеві; за такої умови дитина зможе успішно реалізувати свої творчі задатки.
Важливим для розвитку професійних умінь учителів, підвищення ефективності процесу навчання є наступне: педагог повинен прилучатися до емоційного життя дитини, відчувати її внутрішні стани як свої особисті, співчувати їй. Такого вчителя завжди поважають і розуміють учні, батьки, колеги [2, с.61]. Цьому сприяє організація навчальної діяльності протягом усього заняття, а не штучно створені веселі моменти на короткий час. Тому педагог у процесі освітньої взаємодії своєю поведінкою, словом, мімікою, дією повинен дати зрозуміти дитині, що відчуває її настрій, підтримує її. Саме така атмосфера сприяє розвитку творчості учнів.
Принципове значення має також вміння педагога зосередитися на відповіді учня, знайти позитивне у міркуваннях, діяльності школяра, оскільки він має бути під постійною увагою педагога, і кожна його думка, навіть незрозуміла на перший погляд, має бути почута вчителем. Тому вчитель зобов'язаний створити таку атмосферу на занятті, за якої учень може вільно висловлювати власну думку, розумітисутність своїх міркувань, змінювати їх. Вихованцеві варто тактовно вказати на помилки в його пошуку, міркуваннях за умови їх допущення, допомогти зрозуміти їх, правильно розв'язати поставлене завдання. Сучасний педагог завжди повинен знаходити адекватний підхід до кожного учня.
Доцільно, на наш погляд, правильно організовувати засвоєння школярами нового, а саме: не приділяти окремим несуттєвим питанням занадто багато уваги, не перевантажувати учня інформацією більшою мірою, ніж це передбачено програмою, оскільки це стомлює учнів, має негативний вплив на процес пізнання.
Ще одним показником майстерності викладання предмета є оптимальне та виважене застосування активних методів, прийомів і форм навчальної діяльності. Наприклад, у сучасній педагогіці ефективним для формування практичних умінь школярів вважають

 
 

Цікаве

Загрузка...