WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Експериментальна модель розвитку професійних умінь учителя образотворчого мистецтва у системі післядипломної педагогічної освіти - Реферат

Експериментальна модель розвитку професійних умінь учителя образотворчого мистецтва у системі післядипломної педагогічної освіти - Реферат

етапі виконання) тощо. Зрозуміло, що виконати ці професійні завдання на високому рівні зможе лише особистість, яка має сформований досвід такої діяльності. Вважаємо, що саме це має на увазі психолог В.С. Кузін, стверджуючи: "Майстерність в образотворчому мистецтві означає повною мірою володіння зображувальною технікою, тобто найвищий ступінь володіння графічними і живописними вміннями; тільки за цієї умови можливе створення досконалого твору мистецтва" [4].
Основну форму навчального завдання з малюнка, живопису та композиції пропонується доповнити низкою інших творчих завдань: творчою інтерпретацією, озвученням методики застосування цих умінь та навичок у практичній діяльності з учнями тощо. Саме такі завдання допоможуть визначити рівень сформованості професійних умінь. Окрім цього, доцільно проводити на початку та в кінці курсів діагностування слухачів, метою якого є визначення як індивідуальних особливостей опанування теорії художнього сприймання, кольорознавства, композиції, декоративно-прикладного мистецтва, методики викладання художніх дисциплін, так і загальних тенденцій орієнтування у навчальній діяльності. Діагностування допомагає визначити ступінь обізнаності слухачів із широким колом художніх дисциплін, узагальнити естетичний досвід, мотивувати генерування власної художньої оцінки. Окремі питання діагностики повинні бути спрямовані на активізацію зорової пам'яті, інші - вимагають грамотного оперування художніми термінами та врахування методики викладання мистецьких дисциплін. Отже, таке діагностування дає змогу викладачеві скоригувати навчальний процес відповідно до наявного рівня сформованості вмінь учителя.
Загальна оцінка рівня розвитку вмінь складається з результатів аналізу графічних робіт і теоретичного матеріалу у формі тестування. У даному випадку основою розвитку є активізація творчого мислення, побудова системи художніх умінь. Це допомагає творчому розвитку потенціалу особистості.
За основу визначення рівня відповідних умінь нами було взято головні параметри та критерії оцінки, що характеризують художню грамотність, розроблені О.О. Кайдановською:
- гармонізація мас та простору;
- врівноваженість частин та елементів композиції;
- оптимізація форми та характеру елементів;
- конструктивність, логічність побудови.
Виходячи з вищезазначеного, виокремили такі критерії оцінки навчального графічного завдання з малюнку, живопису та композиції:
- грамотне композиційне та живописне конструювання малюнка;
- взаємовідповідність теми і художнього методу зображення;
- доцільність обраної графічної техніки;
- стилістична єдність елементів;
- тонова та кольорова гармонія [2].
Зрозуміло, що оцінка робіт викладачем завжди має елемент суб'єктивності, але орієнтування на зазначені вище параметри надасть змогу більш об'єктивно оцінити роботи слухачів.
Власний досвід роботи дозволяє стверджувати, що вчителю необхідно створити умови для розвитку професіоналізму, майстерності, освіченості, творчого ставлення до своєї діяльності; давати ґрунтовні методологічні, загальноосвітні та базові знання під час курсової підготовки та в міжкурсовий період; на інформаційному рівні вчити відслідковувати найбільш цікаві та корисні для нього напрями розвитку науки і практики, розвитку суспільства в цілому, відповідних та споріднених галузей, робити відповідні узагальнення, визначати нові тенденції та перспективи виконання творчих проектів та їх упровадження в навчальний процес; на аксіологічному рівні стимулювати творчу активність слухачів, формувати потребу у подальшому розвитку; на діяльнісному - впроваджувати у практику відповідні техніки, технології, прийоми ефективної роботи; розвивати вміння широкого профілю, адже навчання відбувається не за суто предметним, а за комплексним принципом. Вважаємо, що собливу увагу варто надавати міжпредметним зв'язкам, інтеґративним тенденціям у художній освіті, для чого потрібно розробити спецкурси, тренінги, активні лекції; розвивати вміння педагога адаптувати новації в систему дидактичних форм і засобів своєї діяльності.
Учені-педагоги Ю.К.Бабанський, В.І.Бондар, І.А.Зязюн, Н.В.Кузьміна, О.Я.Савченко та інші зазначають, що рівень розвитку професійних умінь учителя безпосередньо пов'язаний із розвитком умінь і знань учнів.
Одне з основних завдань шкільного естетичного виховання - допомогти учням реалізувати свої творчі задатки. Формування культури у співпраці учня і вчителя знаходиться у прямій залежності від того, як вона організована. В.Ф.Орлов зазначає: " ...чим більше творчої свободи в діях учителя, тим ширше коло фантазійі творчих самостійних пошуків у його учнів. Співпраця з педагогом, що постійно перебуває у стані пошуку нових рішень і досягається в художній і педагогічній діяльності, стає, безумовно, зразком для наслідування у творчому самовдосконаленні й художньо-естетичному саморозвиткові" [6, с. 11]. Розвиток художньо-педагогічних умінь педагогів відповідно впливає на розвиток умінь учнів. Наведемо приклади досліджень, які дають нам підстави стверджувати, що саме застосовані методи вирішення проблем у художньо-педагогічній діяльності вчителя образотворчого мистецтва принесли вагомі результати в художній діяльності учнів. Упродовж 2000-2004 років художні вміння обдарованих учнів Київщини зросли на 24%. Прослідковується динаміка цього росту: у 2000р. - 18%, у 2001р. - 24%, у 2002р. - 34% і в 2004р. - 42%. За цей час більш, ніж у два рази, зросла і дослідницька активність учнів у роботі МАН України (секції "Філологія", "Мистецтво" та "Українське народне мистецтво").
Протягом формувального експерименту робота вчителів постійно корегувалася, що дало можливість отримати такі результати: в курсовий період вчителів з низьким рівнем розвитку професійних умінь стало 44%; середнім 33%, високим 23%, в міжкурсовий період відповідно з низьким - 47%; середнім - 34%, високим - 19%.
Таким чином, доходимо висновку, що розвиток професійних умінь учителя образотворчого мистецтва - це об'єктивна умова розвитку художньої освіти в Україні, що забезпечується за допомогою спеціальної організації навчальної діяльності на курсах підвищення кваліфікації і в міжкурсовий період з метою набуття педагогічного досвіду та задовольняється більшістю параметрів, згідно з якими досліджувана якісна характеристика особистості має тенденцію до розвитку. Результати експериментальної роботи проявляються у значному підвищенні в учителів образотворчого мистецтва рівня розвитку професійних умінь та, відповідно, розвитком художніх умінь учнів. У результаті аналізу досліджень і проведеного експерименту в якості напрямів подальшої роботи з учителями визначено використання можливостей дистанційної освіти, а також міжкурсових заходів; видання спеціальної літератури, що розкриває теорію і методику розвитку в учителів професійних умінь; зміст, форми, методи організації моніторингу для складання рекомендацій організації міжкурсового та курсового підвищення кваліфікації, пролонговані курси в окремих районах тощо.
Список літератури:
1. Бичкова Л.В. Формування базових знань з кольорознавства в учителів початкових класів: Дис... канд. пед. наук. - К., 1999. - 216 с.
2. Кайдановська О.О. Методи контролю за рівнем художньо-аналітичних вмінь студентів / Наука і сучасність: Збірник наукових праць Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. - К.: Логос, 2002. - Т. ХХХV. - 312 с.
3. Крисюк С.В. Розвиток післядипломної освіти педагогічних кадрів в Україні (1944-1995). - Львів: ЛОНМІО, 1997. - 207с.
4. Кузин В.С. Психология: Учебник. / Под. ред. Б.Ф.Ломова.- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. школа, 1982. - 256с.
5. Кузьмінський А.І. Теоретико-методологічні засади післядипломної освіти в Україні: Дис... докт. пед. наук. - К., 2003. - 443с.
6. Орлов В.Ф. Мистецтво і педагогічні технології //Мистецтво та освіта. - 2001. - №1. С.11-12.
7. Пермінова Л. А. Розвиток професійних умінь керівника школи у системі курсової підготовки: Дис... канд. пед. наук: / Центральний ін-т післядипломної педагогічної освіти АПН України. - К., 2002. - 207с.

 
 

Цікаве

Загрузка...