WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Готовність учителя до забезпечення якісної освіти молодших школярів у нетрадиційних умовах функціонування сільських малокомплектних шкіл - Реферат

Готовність учителя до забезпечення якісної освіти молодших школярів у нетрадиційних умовах функціонування сільських малокомплектних шкіл - Реферат

навички [4; 11].
Сьогодні важлива роль у підготовці вчителя до діяльності у нетрадиційних умовах відводиться системі післядипломної освіти, яка забезпечує постійний розвитокпрофесійної компетентності педагога.
За переконанням С.Крисюка, якість навчання і виховання учнів залежить від професійного рівня вчителя, оскільки оптимально може вирішувати завдання навчально-виховного процесу лише той педагог, який не тільки добре професійно підготовлений, а й прагне постійно вдосконалюватись. Тому серед концептуальних засад та перспективних способів реформування післядипломної освіти чільне місце займають спрямованість на цілісний підхід до формування особистості педагога, розвиток його творчих здібностей та високого професіоналізму, неперервність цього процесу [13, 88 ]. Визначаючи перспективи розвитку післядипломної освіти, Н. Бібік вказує на докорінні зміни функцій післядипломної освіти: від обслуговуючої, супроводжувальної до випереджувальної, прогностичної [ 6, 2 ].
Cкладовою післядипломної педагогічної освіти є курсова підготовка вчителя в обласних (міських) центрах (інститутах) У дослідженнях В.І.Бондаря, І.А.Зязюна, І.Жерносєка, Н.Коломінського, С.Крисюка, В.Маслова, В.Олійника, Т.Сущенко, Н.Протасової, В.Пуцова та інших підвищення кваліфікації вчителів розглядається як спеціально організована, цілеспрямована і зумовлена відповідними межами діяльність, що має свої завдання, зміст, методи та форми, резерви для розвитку.
Основними завданнями курсів підвищення кваліфікації вчителів є приведення професійної компетентності педагога у відповідність з державними стандартами освіти, вдосконалення його фахової майстерності, ознайомлення з новітніми досягненнями педагогіки і психології, сучасними технологіями навчання і виховання, поглиблення і розширення соціальних і політичних знань, розвиток його педагогічної та психологічної культури [5; 10; 15 та ін.]. За дослідженнями науковців, визначені завдання мають реалізуватись на таких рівнях:
- інформаційному (одержання всебічної інформації про нові досягнення філософської, психологічної, педагогічної та фахової літератури);
- методичному (ознайомлення з новими технологіями, колективне створення ефективних методик вивчення окремих тем, розділів);
- відтворюючому - переорієнтація (де потрібно) вчителів щодо нових цілей і завдань навчання і виховання, подолання старих стереотипів і традицій у роботі з учнями, розвиток творчих підходів у професійній діяльності) [20].
На думку В. Пуцова, процес навчання на курсах підвищення кваліфікації вчителів має складатись із чотирьох етапів (організаційно-установчого, регулятивно-навчаючого, операційно-діяльнісного, контрольно-оцінювального), які повинні взаємодіяти і взаємодоповнювати один одного на всіх рівнях [18].
Вважаємо, що готовність учителя сільської школи до індивідуального навчання молодших школярів повинна забезпечуватись різними формами організації підвищення кваліфікації під час курсів: фахових, у плані яких передбачено вивчення спецкурсів з даної проблеми; проблемно-тематичних; авторських; пролонгованих.
Робота з підготовки вчителя в системі підвищення кваліфікації до індивідуального навчання молодших школярів може бути ефективною, якщо її розглядати як цілісну педагогічну систему. З цією метою необхідно розробити модель підготовки вчителя сільської школи в системі післядипломної освіти до індивідуального навчання молодших школярів, максимально враховуючи рівні його готовності до роботи в нетрадиційних умовах функціонування сільських малокомплектних шкіл.
Список літератури:
1. Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.06.1999 р.- ХVІ - С.9.
2. Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах//Сільська школа України. - 2003. - № 8-9. - С.6-8.
3. Щодо правомірності формування класів-комплектів. Лист МОН України 1/9-299 від 10.06.2003 р.
4. Щодо неправомірності формування класів-комплектів. Лист МОН України 1/9-299 від 10.06.2003 р.
5. Абдулина А.О. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования: Для пед. спец. высш. учебн. заведений. - 2-е изд. и доп. - М.: Просвещение. - 1990. - 141 с.
6. Белецкий И.К. Совершенствование квалификации учителей: Теоретические основы методики. - Рига: Звайгзне, 1986.- 116 с.
7. Бібік Н.М. Післядипломна освіта: перспективи розвитку / Педагогічна газета. - № 1(79). - С.2.
8. 8. Бущак Г. Готовність вчителя до навчання, професійних змін та росту // Педагогічна думка. - 2004. - № 4. -С.57-60.
9. Генецинский В.И. Знания как категория педагогики: Опыт педагогической когитологии.- Л.: Изд-тво Ленинградского унив, 1989. - 144 с.
10. Ельницкий К. Воспитание и обучение в семье и школе (педагогика). - Изд. 2-е. - С.-Пб.: Издание М.М. Гутзаца, 1914. - 239 с.
11. Изучение результативности курсовой подготовки педагогических кадров: Метод. реком. - К.: ЦИУУ, 1990. - 45 с.
12. Захарійчук М.Д. Педагогічні спостереження як компонент професійного розвитку вчителя початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти: Дис ... канд. пед. наук. - Київ, 2004. - 215 с.
13. Клокар Н.І. Психолого-педагогічна підготовка вчителя до інноваційної діяльності: Дис ... канд. пед. наук. - Київ, 1997. - 227 с.
14. 14. Крисюк С.В. Післядипломна освіта педагогічних кадрів: реалії і перспективи // Освіта і управління. - 1997. - №1. - С.88.
15. Кузьмина Н.В. Методы системного педагогического исследования.-Л.: ЛГУ, 1980.-127 с.
16. Маслов В.І. Основні функції системи підвищення кваліфікації педкадрів // Рад. школа. -1987. - №5. - С.62-65.
17. Олесницкий М. Курс педагогики. Руководство для женских институтов и гимназий с 2-годовым курсом педагогики. - Вып. 2. - К., 1887.
18. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За заг. ред. О.М. Пєхоти. - К.: А.С.К., 2001. - 256 с.
19. Пуцов В.І. Теоретичні основи процесу навчання в системі підвищення кваліфікації // Післядипломна освіта в Україні. - 2001. - №2. - С. 50-54.
20. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів. - К.: Генеза, 2002. - С. 229.
21. Семиченко В.А. Психологічні зміни педагогічних працівників і їх врахування у професійній підготовці і післядипломній освіті // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. Педагогіка і психологія.-2001.- Вип.ІІІ.- С.13-20.
22. Скворцов И.В. Записки по педагогике. - Ч.1.: Общая педагогика. Применительно к программам педагогики в женских гимназиях, институтах и других средних учебных заведений. - Петроград: Издание Я. Башмакова и Ко, 1916.
23. Ярошенко О.Г. Формування у вчителів загальноосвітніх шкіл готовності до освоєння передового педагогічного досвіду: Автореф. дис... канд. пед. наук. - Київ, 1987. - 24 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...