WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування творчої активності вихованців позашкільних навчальних закладів - Реферат

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування творчої активності вихованців позашкільних навчальних закладів - Реферат

операції як послідовності певних дій, з метою досягнення певної мети;
- вміння системного мислення - полягає у здатності до операцій декомпозиції системи на складові елементи, встановлення функцій кожного складового елемента і структури їх взаємозв'язків;
- вміння структуризації - полягає у здатності до формування із загальної сукупності (множини) об'єктів субмножин об'єктів за певними критеріями і визначення зв'язків між ними [1].
Для підвищення рівня ефективності пізнавальної та творчої діяльності, пошукової, дослідницької та експериментальної роботи на основі використання сучасних інформаційних технічних засобів, вихованці гуртків, творчих об'єднань різних напрямів позашкільної освіти мають оволодіти:
- практичними основами використання текстового редактора Microsoft Word для оформлення власного пошукового або дослідницького проекту;
- технологіями створення та представлення широкому загалу презентації власного пошукового/дослідницькогопроекту;
- практичними навичками створення інформаційних публікацій результатів пошукової, дослідницької, експериментальної діяльності;
- вміннями використання комп'ютерних мереж та мережевих ресурсів для отримання необхідної інформації пошукового або дослідницького характеру;
- технологіями створення Web-сайтів та мережевих ресурсів для інформаційного забезпечення власного пошукового або дослідницького проекту;
- основами комп'ютерних графічно-інформаційних технологій тощо.
Однією з перспективних форм організації пошуково-дослідницької діяльності вихованців гуртків, творчих об'єднань позашкільних навчальних закладів є метод телекомунікаційних проектів. Під навчальним телекомунікаційним проектом ми розуміємо спільну навчально-пізнавальну діяльність, пошукову, дослідницько-експериментальну творчу чи ігрову діяльність вихованців-партнерів, в основі якої - використання комп'ютерних та інформаційно-комунікаційних технологій, яка має загальну проблему, мету, регламентовані методи і способи розв'язання проблеми, спрямовані на досягнення спільних результатів. При цьому використовується дослідницький метод навчання, а самі комп'ютерні технології виступають не як предмет навчання, а як знаряддя пізнання. Специфіка телекомунікаційних проектів полягає в тому, що вони за своєю суттю завжди міжпредметні. Розв'язання навчальної проблеми, закладеної у кожному проекті, завжди потребує застосування інтегрованих знань, що забезпечують новизну пізнання, новизну сприйняття та можливість самореалізації і самоствердження в ході пошукової або дослідницької діяльності [4].
Телекомунікаційні проекти мають високу результативність за умови, що у процесі їх реалізації передбачено наступне:
- постійні, довготермінові або одноразові спостереження за природними, фізичними, соціальними чи іншими явищами, які потребують пошукової, дослідницької чи експериментальної діяльності у різних регіонах;
- порівняльне вивчення, дослідження того чи іншого явища, факту, події, які відбувалися у різних місцевостях, з метою виявлення певних тенденцій, закономірностей, вироблення творчих пропозицій;
- планується порівняльне вивчення ефективності використання одного й того самого або різних, - альтернативних, - способів розв'язання проблеми з метою виявлення найбільш ефективного способу дій;
- пропонується спільна творча розробка певної ідеї.
Для забезпечення ефективності реалізації комп'ютерно орієнтованого навчального середовища позашкільного навчального закладу пропонується наступна модель організації освітньої діяльності його вихованців, яка базується на таких принципах:
- фуркація - формування навчальних мікрогруп, контингент яких є однорідним за початковим рівнем теоретичної і практичної підготовки і не залежить від віку вихованця, тематики пізнавальної, творчої, пошукової або дослідницької роботи;
- способи викладання нового навчального матеріалу ґрунтуються на постійному спілкуванні з вихованцями, максимальному їх залученні до виконання практичних вправ у процесі занять як спільно з викладачем, так і самостійно;
- спосіб ведення занять спрямований на розвиток та удосконалення у вихованців незалежного самостійного мислення, творчого пошуку та здатності до прийняття самостійних рішень;
- зміст програмного матеріалу є мобільним і може бути адаптований з урахуванням уподобань та інтересів вихованців;
- викладання ґрунтується на припущенні, що всі вихованці мають початкову здатність до творчої діяльності, яка підлягає виявленню і подальшому розвитку;
- суб'єкт-суб'єктна взаємодія, співробітництво та співтворчість вихованців та педагога підпорядковані єдиній меті - стати вправними користувачами сучасних комп'ютерних і інформаційних засобів, щоб грамотно застосовувати отримані вміння і навички в повсякденному житті і подальшій навчальній та професійній діяльності;
- використання комп'ютерних засобів у динамічному процесі навчання створює те навчальне середовище, що дозволяє вихованцям гуртків, творчих об'єднань швидко та якісно опанувати основні поняття, призначення і можливості сучасної комп'ютерної техніки й інформаційно-комунікаційних технологій;
- здійснення постійного моніторингу рівня навчальних досягнень і рівня мотивації творчої та пізнавальної діяльності вихованців.
Список літератури:
1. Вовковінська Н.В., Дорошенко Ю.О., Забродська Л.М. Інформатизація середньої освіти: програмні засоби, технології, досвід, перспективи / За ред. В.М.Мадзігона та Ю.О.Дорошенка. - К.: Педагогічна думка, 2003. - 276 с.
2. Гаврилюк В.Ю. Творча активність старшокласників як психолого-педагогічна проблема // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. Збірник наукових праць. - Вип. 8. - Кн. 1. - К., 2005. - С.95-100.
3. Дементієвська Н.П., Морзе Н.В. Комп'ютерні технології для розвитку учнів та вчителів // Інформаційні технології і засоби навчання: Зб. наук. праць / За ред. В.Ю.Бикова, Ю.О.Жука. - К.: Атака, 2005. - С. 76-95.
4. Морзе Н.В., Дементієвська Н.П. Intel. Навчання для майбутнього. - К.: Нора-прінт, 2005. - 528 с.
5. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. - М.: Издательский центр "Академия", 2001. - 272 с.
6. Соціально-педагогічні основи діяльності позашкільних закладів у сучасних умовах гуртків науково-технічного напряму: Науково-методичний посібник / Сиротенко А.Й., Пустовіт Г.П., Мачуський В.В. та ін. - К.: Грамота, 2005. - 80 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...