WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Андрагогічна модель підвищення кваліфікації педагогів на засада диференційованог підходу - Реферат

Андрагогічна модель підвищення кваліфікації педагогів на засада диференційованог підходу - Реферат

ґрунтовному і всебічному діагностуванні професійних запитів педагогів, створенні оптимальних умов для виявлення здібностей, розвитку інтересів та задоволенні потреб кожного слухача.
Таким чином, сутність диференціювання у процесі навчання полягає в допомозі суб'єкту швидше адаптуватись до соціальних вимог дійсності та реалізувати особистісний потенціал.
Ураховуючи різноманітність форм занять, які пропонують обласні інститути післядипломної педагогічної освіти, у т.ч. й за дистанційною формою навчання, вважаємо цілком можливим задовольняти запити й потреби вчителів у постійному поповненні своїх знань, вчасному отриманні найновішої інформації, залученні педагогів до впровадження, а в окремих випадках, й до розробки нових освітніх технологій.
Прикладом реалізації завдань складної (багатовимірної) моделі є концептуально новий підхід до підвищення кваліфікації вчителів-методистів та вихователів-методистів.
Вчитель-методист насамперед покликаний бути мудрим наставником, професіоналом, який морально і професійно підтримує молодих учителів, сприяє формуванню стійкої мотивації до педагогічної праці.
Використання запропонованої нами складної (багатовимірної) моделі підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які атестуються на підтвердження звання "вчитель-методист" відкриває можливість кожному спеціалістові постійно поглиблювати загальноосвітню та фахову підготовку з різною повнотою, індивідуалізовано за часом, формою й обсягом і дає змогу якнайповніше використовувати потенціал учителів-методистів у навчанні, професійному зростанні та професійній адаптації молодих спеціалістів.
Підвищення кваліфікації і супровід суб'єкта професійної діяльності у міжкурсовий період здійснюється на основі реалізації комплексу взаємопов'язаних організаційно-педагогічних, науково-методичних, дослідно-експериментальних і соціальних заходів, що передбачає як шкільний та районний рівні (семінари, тренінги, інструктивно-методичні наради, методичні об'єднання), так і заходи обласного і всеукраїнського рівнів (робота обласних опорних закладів освіти, шкіл передового педагогічного досвіду, шкіл-лабораторій; проведення стажування, авторських курсів (семінарів); написання авторських програм, посібників, підручників тощо).
За такої моделі вчитель-методист перебуває в центрі освітнього процесу і, як атрактор, притягує до себе тих, хто хоче підняти свій професійний рівень.
Проте задоволення попиту педагогів до навчання за складною моделлю не може бути реалізоване повністю в умовах традиційних форм навчання, а саме: денної, заочної, вечірньої, оскільки це не дає можливості цілком вирішити завдання післядипломної педагогічної освіти як в організаційному, так і в змістовому та науково-методичному планах. Саме тому одним з найбільш реальних способів розв'язання даної проблеми є охоплення максимальної кількості педагогів, які бажають навчатися за накопичувальною системою годин, запровадження дистанційної форми навчання як найбільш доступної, мобільної і гнучкої форми.
Концепція підвищення кваліфікації педагогів на засадах диференційованого підходу має пройти відповідні етапи для досягнення прогнозованих результатів - позитивних змін в особистісному зростанні педагога та соціально-педагогічному розвитку регіону.
Такими етапами, на нашу думку, є наступні:
1) діагностичний супровід підвищення кваліфікації педагогів, який передбачає системне вивчення професійних запитів і потреб усього міжатестаційного періоду (рис. 1), що відповідно є базовим для наступного етапу - курсів підвищення кваліфікації;
2) організаційно-змістове забезпечення курсового підвищення кваліфікації, а саме: добір форм і методів навчання на засадах диференційованого підходу, складання навчально-тематичних планів, програм;
3) розробка та впровадження технологій підвищення кваліфікації. Прикладом таких технологій є проблемно-тематичні та авторські курси, програма підготовки резерву управлінських кадрів "Дайте мені шанс", підвищення кваліфікації вчителів-методистів (вихователів-методистів);
4) рефлексивно-оцінний етап, що передбачає комплекс заходів, які сприяють процесу усвідомлення себе у професійній діяльності як вчителем, так і викладачем, методистом обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, формуванню вміння оцінювати власні здобутки чи недоліки.
Втілення вищезгаданих етапів можливе за умови наукових підходів до управління реалізацією завдань концепції підвищення кваліфікації.
У контексті викладеного варто підкреслити важливість використання поняття "міжатестаційний період" на відміну від загальновживаного "курси підвищення кваліфікації - міжкурсовий період", оскільки запропонована нами модель є прикладом безперервності процесу навчання педагога впродовж усього професійного життя і не розділяє цикл професійного зростання вчителя на курси підвищення кваліфікації та міжкурсовий період. Вона визначається нами як така, що покликана забезпечити професійний ріст кожного вчителя за індивідуальною траєкторією, а також максимально врахувати аспекти розвитку системи освіти як усієї держави, так і конкретного регіону.
Список літератури:
1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. голов. ред. В.Т. Бусел. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2002. - 1440 с.
2. Батароев К.Б. Аналогии и модели в познании. - Новосибирск: Наука, 1981. - 320 с.
3. Ніколаєнко Станіслав. Роль післядипломної освіти у становленні вчителя // Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. - 2006. - №9.
4. Плотницкий Ю.М. Теоретические и эмпирические модели социальных процессов: Учеб. пособие для высш. учеб. заведений. - М.: Изд. корпорация "Логос", 1998. - 280 с.
5. Сурмін Ю.П. Майстерня вченого: Підручник для науковця. - К.: Навчально-методичний центр "Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні", 2006.
6. Тюмасева З.И., Богданов Е.Н., Щербак Н.П. Словарь-справочник современного общего образования: акмеологические, валеологические и экологические тайны. - СПб.: Питер, 2004. - 464 с.
7. Хакимов Э.М. Логико-методологический анализ понятия "моделирование". - Казань, 1985.
8. Ченцов А.А. Моделирование как средство управления учебным процессом: Автореф. дис. … д-ра пед. наук. - Л., 1977.
9. Штофф В.О. Введение в методологию научного познания: Учеб. пособие. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1972. - 152 с.
10. Knowles M.S. The Modern Practice of Aduet Education. From Pedaqoqy to Andraqoqy. - Chicaqo, 1980.
11. www.cs.karelia.ru/~siqovtse/study_ pr/mod _ sys/teor/mod1.htm1.

 
 

Цікаве

Загрузка...