WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Андрагогічна модель підвищення кваліфікації педагогів на засада диференційованог підходу - Реферат

Андрагогічна модель підвищення кваліфікації педагогів на засада диференційованог підходу - Реферат


Реферат на тему:
Андрагогічна модель підвищення кваліфікації педагогів на засада диференційованог підходу
ХХІ століття визначило потреби людини й суспільства в нових стратегіях: розумовій, інформаційній, емоційній, врешті в етиці поведінки особистості на рівні соціальних відносин та внутрішнього світу. У зв'язку з цим сучасні тенденції розвитку освіти підпорядковуються змінам у парадигмах сприйняття світу.
Україна, як і все світове товариство, розуміє, що необхідно провести суттєві зміни в освіті, створити нові пріоритети навчання і виховання особистості протягом усього життя, які б сприяли формуванню готовності громадян держави до свідомого політичного й соціального вибору, постійного підвищення свого професійного рівня. Реалізація цих завдань можлива у системі післядипломної освіти, специфіка якої полягає у диференційованому підході до навчання дорослих, особливою освітньою мотивацією. За таких умов той, хто навчається, визначає, які форми, методи, прийоми, технології навчання для нього є найбільш оптимальними, самостійно обирає місце навчання.
"Післядипломна педагогічна освіта є пріоритетною галуззю, - зазначив у доповіді на підсумковій колегії Міністерства освіти і науки України 17.08.2006 року С.М.Ніколаєнко, - це постійно діюча ланка у національній системі безперервної освіти, яка має забезпечити фахове удосконалення спеціалістів, індивідуальне самостійне навчання людини незалежно від віку" [3, 4 - 5].
Провідна роль в освіті дорослих, і зокрема вчителів, належить інститутам післядипломної педагогічної освіти, що покликані створити такі моделі підвищення кваліфікації, які б задовольнили потреби педагогічних працівників різних спеціальностей та категорій.
Саме на цій науково-педагогічній проблемі сконцентрована увага в нашій статті. Об'єктом дослідження є система післядипломної педагогічної освіти, предметом - модель підвищення кваліфікації педагогічних працівників на засадах диференційованого підходу.
Вивчення різних організаційних підходів до побудови цілісної моделі підвищення кваліфікації педагогів на засадах диференційованого підходу, пошуки варіантів її створення з урахуванням запитів і пропозицій учителів дали змогу виявити динаміку особистісних змін педагогів, а також визначити вплив запропонованого підходу до підвищення кваліфікації педагогічних працівників на соціально-педагогічний розвиток регіону.
Кінцевим результатом проведеного дослідження є запровадження складної моделі підвищення кваліфікації учителів на засадах диференційованого підходу.
У сучасній науці розрізняють поняття "модель", "моделювання", "модельне дослідження". Моделями вважають відображення об'єктів, процес їхнього створення - моделюванням, а, відповідно, використання в науці - модельним дослідженням (модельним експериментом, модельним спостереженням) і модельною практикою в практичній діяльності [5].
За роки інтенсивного розвитку науки й техніки поняття "модель" постійно трансформувалось, набираючи все нових значень. Проте спільним для всіх визначень є те, що будь-яка модель, ідеальна чи матеріальна, та, що використовується в наукових чи виробничих цілях, має спільну об'єднувальну ознаку - свою інформаційну сутність, оскільки в моделі є інформація про властивості та характеристики вихідного об'єкта, що є суттєвим для вирішення суб'єктом поставлених завдань [11].
Найбільш повне визначення даного поняття знаходимо у К.Б. Батароєва: "Модель - це створена або вибрана суб'єктом система, яка відтворює істотні для цієї мети пізнання сторони (елементи, властивості, відносини, параметри) об'єкта вивчення і через це знаходиться з ним в такому відношенні заміщення і схожості (зокрема, ізоморфізму), що дослідження її служить опосередкованим способом отримання знання про цей об'єкт" [2, 28].
Будь-яка модель завжди обов'язково спрощена, функціонально неадекватна об'єкту чи явищу, що моделюється, і відображає лише їх загальний образ або вірогідний сценарій (таких сценаріїв може бути декілька) процесу і т.ін. Модель не копіює, а лише імітує реальність. Попри все, метод моделювання дозволяє досліджувати багато процесів, які є наступними для безпосереднього спостереження чи експериментального відтворення. У зв'язку з цим моделювання - обов'язковий етап будь-якого дослідження [6, 233 - 234].
Отже, модель - це матеріальний чи уявний об'єкт, який у процесі дослідження замінює об'єкт-оригінал так, що його безпосереднє вивчення дає нові знання про об'єкт-оригінал.
Таким чином, моделювання розуміємо як метод пізнання, що складається з процесу створення, дослідження та використання моделей.
У рамках нашого предмета наукового пошуку модель трактуємо як певного представника об'єкта, подібного до нього за основними характеристиками. Це дає можливість визначити цілі, відповідно до яких відтворюється процес підвищення кваліфікації педагогів, а саме:
o зрозуміти сутність об'єкта, який вивчається;
o навчитися управляти об'єктом і визначити найкращі шляхи (методи, способи) управління;
o прогнозувати прямі або дотичні наслідки;
o вирішувати практичні завдання.
Важливим для нашого дослідження є фактор класифікації моделей. До основних ознак класифікації моделей відносимо:
1. Сферу використання.
2. Урахування часового фактора (динаміки).
3. Галузь знань.
4. Спосіб представлення моделей.
Досить ґрунтовним до розкриття класифікації моделей є підхід В.О. Штоффа. Він виділяє дві групи моделей: матеріальні та уявні, вмотивовуючи їх класифікацію та описуючи види моделей з їхніми характеристиками. Так, В.О. Штофф вирізняє субстанціональний аспект моделей, класифікуючи їх за природою об'єкта моделювання, масштабами, тимчасовою характеристикою, характером детермінації об'єкта, його динамікою.
Аналізуючи динаміку об'єкта, автор виділяє ступінь складності моделі, спосіб відображення об'єкта, спосіб та форму подання моделі, цілісність і характер виконуваних функцій, роль у пізнанні [9, 87 - 89].
На думку К.Б. Батароєва [2, 74 - 75], Ю.М. Плотницького [4, 85 - 92], В.О. Штоффа, матеріальні моделі - всі ті моделі, які сконструйовані людиною штучно або взяті з природи, як зразки. Уявні ж моделі відрізняються тим, що вони сконструйовані у формі уявних образів, що існують лише в голові теоретика, дослідника.
Вважаємо, що моделювання є невід'ємною складовою цілеспрямованої діяльності і розглядається як:
1) дослідження об'єктів пізнання на основі їх моделей за допомогою відтворення їхніх характеристик на іншому об'єкті-моделі; побудова моделей реально існуючих предметів та явищ (живих організмів,

 
 

Цікаве

Загрузка...