WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування інформаційно-комунікаційної компетентності (ІКК) вчителів-предметників - Реферат

Формування інформаційно-комунікаційної компетентності (ІКК) вчителів-предметників - Реферат


Реферат на тему:
Формування інформаційно-комунікаційної компетентності (ІКК) вчителів-предметників
На освіту нині суттєво впливають зміни у сучасному суспільстві. На даний час не тільки педагогічна спільнота, але й суспільство загалом розуміє, що володіння інформаційно-комунікаційними технологіями (ІКТ) є одним із базових елементів сучасної освіти. Зокрема, протягом останніх десятиліть у багатьох країнах світу та в Україні змінилась суспільна парадигма - від технократичної до індустріальної, від індустріальної до інформаційної [6, с. 5]. На сучасному етапі розвитку суспільства інформація набуває ознак стратегічного продукту.
Протягом останнього десятиліття розвинені країни Європи та світу, серед яких Австрія, Велика Британія, Канада, Нова Зеландія, Німеччина, Франція, деякі країни Східної Європи: Угорщина, Румунія, Молдова, Литва, Латвія та ін. - розпочали ґрунтовну дискусію, яка й досі триває на міжнародному рівні, навколо того, як дати людині належні знання, уміння та компетентності для забезпечення її гармонійної взаємодії з технологічним суспільством, що швидко розвивається [6, с. 6].
Освіта надто повільно змінює свої пріоритети в період стрімкого розвитку ІКТ і все ж уміння працювати з інформацією стає одним із необхідних і важливих компонентів сьогодення. Саме тому важливою стає здатність вчителів-предметників змінюватися, активно діяти, швидко приймати рішення, самовдосконалюватися, саморозвиватися впродовж усього життя. В умовах формування інформаційного простору і переходу до інформаційного суспільства підвищуються вимоги до рівня інформаційно-комунікаційної компетентності (ІКК) вчителів-предметників.
Під "компетентністю" педагоги розуміють спеціальні структуровані набори знань, умінь, навичок і ставлень, що їх набувають у процесі навчання.
Поняття "компетентність" введено у науковий обіг понад чверть століття.
Компетентний - який має достатні знання в якій-небудь галузі; який з чим-небудь добре обізнаний; тямущий [1].
Компетентність - поінформованість, обізнаність, авторитетність [1] .
Слід зазначити, що у сучасному науково-педагогічному обігу вживаються два терміни: "компетентність" і "компетенція". Відомі російські педагоги В.В. Раєвський, А.В. Хуторський вважають, що компетенції - складні узагальнені способи діяльності, які опановують під час навчання, і компетентність є результатом набуття компетенцій. Українські вчені узагальнили декілька підходів до визначення цих понять:
- обидва терміни вживаються як синоніми (Т. Гудкова, С. Дружилова, О. Зеєр, А. Миролюбов та ін.) [4, с. 32-33];
- компетенції вважають складниками компетентності (К. Махмурян, І. Перестороніна, В. Софронова та ін.) [8];
- компетентність - здатність до діяльності, а компетенція - коло повноважень певної особи (С. Шишов, В. Кальней).
Під поняттям "компетентнісний підхід" розуміється спрямованість освітнього процесу на формування та розвиток ключових (базових, основних) і предметних компетентностей особистості. Результатом такого процесу буде формування загальної компетентності людини, що є сукупністю ключових компетентностей, інтегрованою характеристикою особистості. Така характеристика має сформуватися в процесі навчання і містить знання, уміння, ставлення, досвід діяльності й поведінкові моделі особистості [6, с. 64].
На основі аналізу поглядів вище названих науковців можна зробити висновок, що компетентнісний підхід у навчанні вчителів-предметників - це сукупність компетентностей, якими повинен оперувати вчитель-предметник, спрямовуючи свою діяльність на розвиток особистості учня.
Оскільки йдеться про процес навчання і розвиток особистості, що відбувається в системі освіти, то одним із результатів освіти буде набуття людиною набору компетентностей, що є необхідним для професійної діяльності вчителя-предметника. Ми акцентуємо увагу на здатності вчителя-предметника використовувати ІКТ у своїй професійній діяльності, спрямованій на навчанні та вихованні підростаючого покоління. На жаль, інформаційно-комунікаційна компетентність вчителів-предметників розкрита недостатньо і потребує детального дослідження.
Мета роботи: проаналізувати та узагальнити систему формування інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів-предметників та її складових.
Виклад основного матеріалу. Підхід міжнародної спільноти щодо компетентнісного підходу в навчанні базується на восьми ключових компетентностях:
- навички рахування та письма;
- базові компетентності у галузі математики, природничих наук та технологій;
- іноземні мови;
- інформаційні та комунікаційні технології;
- здатність навчатися;
- підприємницькі навички;
- соціальні навички;
- загальна культура [6, с. 91].
Узагальнивши здобутки європейських і вітчизняних учених, учасники робочої групи з питань запровадження компетентнісного підходу, створеної в рамках проекту ПРООН "Освітня політика та освіта "рівний - рівному", запропонували орієнтовний перелік з семи ключових компетентностей:
- уміння вчитися;
- загальнокультурна;
- громадянська;
- підприємницька;
- соціальна;
- компетентності з ІКТ;
- здоров'язберігаюча [6, с. 90].
Аналізуючи досвід зарубіжних учених [6, c. 91] та українських педагогів у визначенні ключових компетентностей [6, c. 90] знаходимо деякі розбіжності у їх переліку.
На нашу думку, соціальна і громадська компетентність доповнюють одна одну й мета у них одна - адаптація у соціумі. Тому доцільно об'єднати ці компетентності в одну - соціально-громадську.
Базові компетентності в галузях природничо-математичних наук та мови - це фундамент для розвитку особистості, для розбудови єдиного інформаційного простору, для формування інформаційного середовища, суспільства загалом. Дослідження важливості природничо-математичних наук та мови не є актуальним. Достатньо переглянути моніторингові дослідження рівнів досягнень учнів за Міжнародними програмами ТIMSS, OECР, PISA.
Тому нами запропонована ключова компетентність природничо-математичних наук та мови. Дана компетентність формує здатності: розуміти взаємозв'язок у природі, логічно мислити, розуміти висловлювати власні думки, розуміти інших і т. д.
З розвитком і поширенням

 
 

Цікаве

Загрузка...