WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Удосконалення економічної компетентності керівників середньої освіти для ефективної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів - Реферат

Удосконалення економічної компетентності керівників середньої освіти для ефективної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів - Реферат

послуги:
- виготовлення та реалізація товарів народного споживання (у майстернях середніх навчальних закладів);
- вирощування і реалізація сільськогосподарської продукції та продукції тваринництва (у підсобних господарствах сільських середніх навчальних закладах), збір лікарських рослин;
- користування комп'ютерною мережею Інтернет [4].
Слід визнати той факт, що сьогодні до складу економічних знань, необхідних директорам ЗНЗ, обов'язково повинні входити знання з економіки освіти. Адже фахівець у галузі освіти повинен уміти не тільки аналізувати результати своєї трудової діяльності, а й раціонально спрямовувати свою діяльність на досягнення найвищих показників, розуміти і вмотивовувати своє прагнення до постійного самовдосконалення. Директори ЗНЗ мають розуміти економічну суть таких питань: фінансування державної системи освіти; бюджетні видатки на освіту; залежність рівня матеріального забезпечення освітян від економічного стану держави і рівня наповнення бюджету та ін.
Управлінський аспект економічної освіти передбачає оволодіння директорами ЗНЗ наукових основ управління школою, розуміння й аналіз зовнішніх і внутрішніх зв'язків її з різними підсистемами, розуміння функцій управління школою, роль їх в економічній освіті і вихованні учнів, вивчення завдань, планування, організація, коригування, аналізу та стимулювання проведеної роботи.
Дослідження показало, що в переважній більшості директори ЗНЗ майже не володіють системою економічних знань в галузі управління школою. Загальний рівень економічної компетентності директорів ЗНЗ формується шляхом поєднання адміністративної, менеджерської та фінансово-господарської компетенції. Рівень сформованості економічної компетентності залишається низьким.
Директори ЗНЗ мають шукати відповіді на запитання: де і як набути знання в галузі управління економічною діяльністю ЗНЗ?
Допомогти їм у цьому повинна післядипломна педагогічна освіта, перед якою постають завдання забезпечення випереджувального характеру перепідготовки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів відповідно до вимог сучасної школи, створення ефективних технологій навчання.
У ході дослідження виділено інформаційний аспект, що допомагає у підвищенні економічної підготовки директорів ЗНЗ.
Реагуючи на поширення інформаційно-комунікаційних технологій в усіх сферах життя, найбільш привабливою та ефективною формою навчання у закладах ППО стає дистанційна, адже провідною ідеєю післядипломної освіти є навчання на робочому місці.
Підвищенню економічної компетентності директорів ЗНЗ сприяє впровадження в управління ЗНЗ сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
Інформаційні технології є важливим інструментом поліпшення якості освіти, оскільки дозволяють необмежено розширити доступ до інформації, урізноманітнюють засоби навчання тощо.
Упровадження інформаційних технологій дає змогу:
- забезпечення поступової інформатизації системи освіти, спрямованої на задоволення освітніх інформаційних і комунікаційних потреб учасників навчально-виховного процесу;
- запровадження дистанційного навчання із застосуванням у навчальному процесі інформаційно-комунікаційних технологій поряд із традиційними засобами навчання;
- розроблення індивідуальних модульних програм для керівників освіти різних рівнів складності залежно від конкретних потреб, випуск електронних підручників;
- створення індустрії сучасних засобів навчання, що відповідають світовому науково-технічному рівню.
Одним із найважливіших завдань освіти є оволодіння технологіями пошуку й опрацювання необхідної інформації в мережі Інтернет, забезпечення доступу директорів ЗНЗ до інформаційних ресурсів людства.
Так за допомогою мережі Інтернет директори ЗНЗ можуть забезпечити свою обізнаність з таких питань:
- правила фінансової діяльності навчальних закладів, що встановлені законодавством;
- порядок оподаткування прибутку державних навчальних закладів;
- платні послуги, що може надавати державний навчальний заклад;
- порядок оподаткування сум коштів, сплачених підприємствами, установами та організаціями за навчання громадян у навчальних закладах;
- звільнення від податку на додану вартість навчальних закладів;
- порядок звільнення від оподаткування сум коштів, сплачених фізичними особами за навчання громадян у навчальних закладах;
- оподаткування навчальних закладів-власників транспортних засобів податком із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;
- пільги з плати за землю для навчальних закладів;
- законодавче регулювання бюджетних відносин у сфері науки та освіти;
- перелік розпорядників і одержувачів бюджетних коштів;
- власні надходження бюджетних установ та порядок використання цих надходжень;
- порядок регулювання майнових відносин у сфері науки і освіти;
- регулювання взаємовідносин між навчальними закладами та споживачами освітніх послуг;
- визначення вартостіосвітніх послуг;
- право сільських педагогічних працівників на одержання у власність земельної ділянки;
- питання ліцензування навчальних закладів;
- порядок визначення навчальних закладів неприбутковими організаціями та ін.
Висновки
Для ефективного управління економічною діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів директори шкіл повинні мати високий рівень економічної компетентності.
На сьогодні рівень сформованості економічної компетентності директорів ЗНЗ залишається на низькому рівні. Збільшити рівень економічних знань директори можуть шляхом підвищення кваліфікації за використання ІКТ.
Підвищення економічної компетентності директорів ЗНЗ за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій сприяє більш глибокому оволодінню економічними термінами, умінню ними оперувати в практичній діяльності, методично правильно вводити їх у контекст навчально-виховного заняття, забезпечити позитивний результат у процесі виконанні управлінських завдань. Створення ефективної сучасної системи інформаційного забезпечення є однією з передумов результативної економічної діяльності ЗНЗ.
Список джерел:
1. Закон України "Про освіту". - К.:ГЕНЕЗА, 1996. - 36 с.
2. Маслов В.І. Наукові засади визначення змісту підвищення кваліфікації та підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів // Післядипломна освіта в Україні. - 2002. - №2. - С. 63 - 66.
3. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст.
4. Ніколаєнко С.М. Освіта і наука: законодавчі та методологічні основи: Навч. посіб. - К.: ІВЦ "Видавництво "Політехніка"", 2004. - 280 с.
5. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник. - К.: Просвіта, 2000. - 368 с.
6. Олійник В., Даниленко Л. Концептуальні засади підготовки педагогічних та керівних кадрів освіти України в сучасних умовах / Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. Випуск 4. - К.: Логос, 2001. - С. 69 - 78.
7. Олійник В.В. Організаційно-педагогічні основи дистанційної освіти і навчання: Організаційно-педагогічне дослідження. - К.: ЦІППО, 2001. - 36 с.
8. Овчарук О.В. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти // Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики. - К.: "К.І.С.", 2003. - 296 с.
9. Підготовка керівника середнього закладу освіти: Навчальний посібник / За ред. Л.І. Даниленко. - К.: Міленіум, 2004. - 212 с.
10. Сасова И.А. Через проблему - к практическому результату // Учитель. - 2001. - № 5. - С. 35 - 38.
11. Сорочан Т.М. Розвиток управлінських умінь керівників шкіл у системі післядипломної педагогічної освіти // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2002. - № 5. - С. 52 - 57.
12. Сластьонін В.А. Педагогика: инновационная деятельность. - М.: ИЧП "Издательство Магистр", 1997. - 224 с.
13. Якісна освіта - запорука самореалізації особистості: Наук. видання / За заг. ред. С.М. Ніколаєнка, В.В. Тесленка. - К.: Пед. преса, 2007. - 176 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...