WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Удосконалення економічної компетентності керівників середньої освіти для ефективної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів - Реферат

Удосконалення економічної компетентності керівників середньої освіти для ефективної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів - Реферат


Реферат на тему:
Удосконалення економічної компетентності керівників середньої освіти для ефективної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів
Потреба вдосконалення кадрів освіти загострюється кожного разу, коли відбуваються істотні зміни в соціально-економічних умовах життя суспільства. У зв'язку з переходом України до ринкової економіки з метою підвищення якості управлінської та навчально-виховної діяльності є необхідність створення неперервної економічної підготовки педагогічних кадрів.
Процеси глобальних змін, що відбуваються на сучасному етапі розвитку українського суспільства і освіти зокрема, вимагають нових підходів і принципів управління навчальними закладами, пріоритетними серед яких стають основи теорії менеджменту як науки про конкурентноздатне професійне управління. Демократизація освітньої діяльності вимагає адекватних змін і в роботі з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти, пошуку і введення інноваційних підходів, технологій щодо формування нового покоління директорів загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ). Нині у керівників ЗНЗ, розширюються функції професійної діяльності. Причина цього полягає в тому, що школа із закритої системи перетворилася у відкриту систему. Саме тому процес трансформації школи, її адаптації вимагає терпіння і часу. А також - підготовки професійного керівника, що є висококваліфікованим фахівцем у навчально-виховній роботі. Адже дуалізм управлінської діяльності полягає в тому, що керівник повинен бути і менеджером, і фахівцем-предметником. Це означає, що сучасний керівник навчального закладу повинен успішно здійснювати як управлінську, так і педагогічну діяльність, забезпечуючи реалізацію цілей і змісту навчально-виховного процесу і різноманітних форм міжсуб'єктних відносин у нових умовах.
Важливою умовою функціонування сучасної школи стає "боротьба" за споживача освітніх послуг. Посилюється конкуренція між навчальними закладами, тому директор ЗНЗ як освітній менеджер повинен:
- уміти визначати нову стратегію управління навчальним закладом;
- більш ефективно управляти матеріальними, фінансовими та людськими ресурсами;
- вивчати ринок освітніх послуг, урізноманітнювати їх форми;
- вивчаючи динаміку споживчого попиту, постійно забезпечувати переваги свого навчального закладу шляхом надання освітніх послуг кращої якості та в більшому обсязі;
- впливати на формування ринку освітніх послуг за допомогою педагогічних і управлінських засобів.
Одним із методів покращення фінансово-господарського, матеріального становища загальноосвітніх навчальних закладів є зростання економічної компетентності директорів ЗНЗ. У зв'язку з цим особливої актуальності набуває економічна освіта директорів ЗНЗ та професійне управління економічною діяльністю закладу освіти.
Розв'язання зазначеної проблеми розкривається у положеннях Національної доктрини розвитку освіти "Україна, ХХІ століття" [3], де зазначається, що сучасна економіка освіти повинна створити сталі передумови для розвитку всіх напрямів галузі з метою формування високого освітнього рівня українського народу.
Спроба забезпечити своєчасну адаптацію керівних і педагогічних кадрів освіти до змін у змісті й організації їхньої праці знайшла втілення в ідеї неперервної післядипломної освіти. За діючим законодавством України, керівники освіти, шкіл і педагогічні працівники повинні раз у п'ять років підвищувати свою кваліфікацію в системі післядипломної педагогічної освіти.
Мережа закладів, що забезпечують надання зазначених освітніх послуг, складається з 27 обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, де підвищують свою кваліфікацію 83 % педагогічних працівників; Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України, що забезпечує 3 % курсової підготовки; інститутів післядипломної освіти або факультетів підвищення кваліфікації, що функціонують при провідних педагогічних університетах, де проходять підготовку до 14 % педагогів [13].
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України та деякі обласні ІППО вже багато років готують управлінців для освітньої галузі за спеціальностями "Менеджмент організацій" та "Управління навчальним закладом".
Центральною ідеєю, метою економічної підготовки директорів ЗНЗ є постійний розвиток їх як суб'єктів господарської діяльності, що спрямовують свою економічну компетентність на розвиток школи як об'єкта господарської діяльності, підвищення якості навчання, виховання учнів.
Успіх модернізації системи освіти, пов'язаний із здійсненням радикального "культурного зсуву" в управлінському мисленні, психології, компетентності директорів ЗНЗ, адже зразок директора школи, характерний для часів тоталітаризму, вступив у протиріччя з гуманістичною орієнтацією прогресивної педагогіки, з тенденціями розвитку освіти на демократичних засадах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор.
Аналіз літературних джерел показав, що зміст економічної освіти педагогічних кадрів має певне відображення в роботах М.В. Вачевського, Т.В. Грищенко, Л.І. Даниленко, О.І. Зайченко, В.І. Маслова, Т.М. Сорочан, Г.В. Федорова, О.Т. Шпака та багатьох інших дослідників.
Зокрема, В.І. Куценко, Т.Є. Оболенська, В.Г. Кремінь досліджували науково-методичні засади формування економічної компетентності працівників освіти; В.В. Олійник, В.І. Бондар, Л.І. Даниленко, М.Ю. Красовицький, С.В. Крисюк, досліджували питання вдосконалення змісту роботи з підвищення кваліфікації керівних кадрів ЗНЗ; удосконалення фахової та управлінської майстерності керівників шкіл досліджували В.І. Бондар, В.І. Маслов; у своїх працях розглядали управління внутрішкільною науково-методичною роботою Ю.К. Бабанський, Є.С. Березняк, А.М. Єрмола, Т.С. Полякова, М.М. Поташник; досліджували систему неперервної освіти керівників ЗНЗ Л.І. Даниленко, В.В.Олійник, О.І. Галаган, Б.С. Гершунський.
Російський досвід вирішення проблеми ринкового змісту економіки освіти викладено в публікаціях М. Литвинової, В. Маркова, А. Панкрухіна, Е. Песоцької, В. Уколова та ін.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття.
Одним з основних завдань системи післядипломної педагогічної освіти, щодо освіти директорів ЗНЗ є надання знань керівникам освіти як менеджерам-фахівцям у галузі управління, що оцінюються лише за їх компетентністю та професійними здібностями. "Кадровий пріоритет - принципова умова виконання Закону України "Про освіту" реалізації завдань Державної національної доктрини (Україна, XXI століття)" [1, 3].
Для виконання управлінських функцій на достатньо високому рівні директор сучасної школи має поєднувати значну психолого-педагогічну культуру з високим рівнем управлінської компетентності, професійними здібностями та певним ціннісним спрямуванням особистості, у якому зінтегровані ставлення суб'єкта дооточуючої дійсності, до інших людей, до самого себе.
Основою сучасної моделі управління освітою є учасники навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи. Саме на них спрямована робота всієї освітньої системи. Водночас управління реалізації поставлених освітянських завдань покладається на керівників шкіл. У сучасних умовах директор ЗНЗ має стати лідером освітнього середовища, здатним самостійно сформувати стратегію функціонування навчального закладу. У зв'язку з цим директори ЗНЗ повинні оволодіти знаннями та сформувати навички сучасного освітнього менеджменту та вміти застосовувати їх у практичній діяльності.
Професіоналізм керівників сучасних ЗНЗ повинен базуватися на компетентністному підході до управління економічною діяльністю навчального закладу.
Однією з провідних ідей створення сучасної моделі управління освітою є питання формування економічної компетентності директорів ЗНЗ.
Звернемось до витоків понять і зазначимо, що термін "компетенція" латинського

 
 

Цікаве

Загрузка...