WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Теоретико-методичні особливості використання сучасних комп’ютерно орієнтованих засобів навчання загальної фізики - Реферат

Теоретико-методичні особливості використання сучасних комп’ютерно орієнтованих засобів навчання загальної фізики - Реферат

основних функцій: збір, зберігання і обробка інформації, облік і аналіз результатів тестування. Тестування студентів або учнів проводилося, відповідно до методики В.С. Аванесова [1] за допомогою чотирьох основних форм тестових завдань:
Доповнення: наведена фраза з пропущеним числом, терміном тощо, який необхідно ввести з клавіатури;
Вибору: складається із запитання і варіантів відповідей;
Визначення послідовності дій: передбачає встановлення правильної послідовності команд визначеного алгоритму, усі кроки якого подано на екрані в довільному порядку;
Установлення відповідності: задано набір завдань, яким необхідно поставити у відповідність наведені варіанти відповідей.
Незважаючи на різноманітність спектра застосування обчислювальної техніки, вона залишається допоміжним засобом для унаочнення навчального процесу. З проведених нами досліджень визначено обмеження, які мають накладатись на застосування комп'ютерних засобів у процесі навчання фізики.
Використання комп'ютерних засобів навчання буде доцільним у випадку, якщо:
у зв'язку з великою кількістю учнів або студентів відбуваються великі втрати часу на "звичайне" опитування;
проведення експерименту пов'язано з ризиком для здоров'я студентів (учнів) або вчителя;
бракує належного матеріального забезпечення для проведення лабораторної роботи;
прилади, необхідні для досліду, занадто громіздкі, експеримент займає багато часу або є недостатньо наочним;
навчальний матеріал деконцентрований, тобто для його опрацювання необхідна велика кількість літератури;
навчання відбувається самостійно (заочна, дистанційна форми навчання);
виникає потреба у здійсненні самостійної оцінки власного рівня знань;
неможливо повною мірою забезпечити загальнодидактичні вимоги до засобів навчання.
Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) займають вагоме місце у навчальному процесі. Їх роль із широким упровадженням комп'ютерної техніки і надалі буде зростати та набувати значного впливу на діяльність учасників навчально-виховного процесу.
Сьогодні без перебільшення слід назвати революційним напрям автоматизації та комп'ютеризації, який стосується всіх сфер діяльності людини. Підростаюче покоління ще в дошкільному віці спілкується з електронними іграшками, електронними годинниками, різними побутовими автоматичними пристроями тощо. На противагу цьому в школі, вивчаючи фізику учні користуються часто лише лінійкою і механічним секундоміром для вимірювання таких фізичних величин, як миттєве переміщення, малі проміжки часу тощо, що із необхідною точністю виконати за таких умов неможливо. Застарілість методів і форм гальмує розвиток інтересів і творчих здібностей, формування необхідних вмінь і навичок та загалом політехнічного світогляду.
Формування практичних вмінь і навичок учнів у процесі навчання фізики повинно пов'язуватись із розумінням фізичних основ роботи і, відповідно, використанням автоматичних пристроїв та функціональних вузлів електронно-обчислювальної техніки не лише для виконання демонстрацій, а й експериментальних завдань. Водночас матеріальна забезпеченість фізичних кабінетів не відповідає сучасним вимогам, відстає від зростаючих потреб.
Практика свідчить, що зміст питань автоматизації і комп'ютеризації виробництва як одного із основних напрямів науково-технічного прогресу потребує перегляду позиції стосовно ознайомлення учнів з фізичними основами будови і дії EOМ з метою формування цілісних уявлень і ефективного використання в індивідуальній експериментальній роботі, для формування політехнічного світогляду. А оскільки відповідний навчальний матеріал з політехнічним змістом порівняно об'ємний, опанування ним потрібно здійснювати і в позаурочний час. Отже, для належного забезпечення навчального процесу в школах необхідно розробити таке обладнання і засоби наочності, які можна було б використовувати як на уроках, так і під час індивідуальної позаурочної роботи учнів. За цих умов з'являється можливість втілювати принцип взаємозв'язку знань і практичної діяльності у педагогічну практику, формувати в учнів політехнічний світогляд під час навчання фізики [4].
Розроблені нами наочні засоби використовуються в навчально-виховному процесі з фізики для учнів та майбутніх вчителів під час демонстрацій, лабораторних робіт, виконання експериментальних задач [3]. Це сприяє підвищенню якості і досконалості цих форм навчального процесу та проведенню позаудиторної роботи. При цьому забезпечується:
достатня ілюстративність пристрою або установки;
естетична привабливість демонстрованого пристрою або установки, їх окремих вузлів;
відносна простота маніпуляцій під час проведення експерименту;
масовість проведення експериментальних завдань, багатократність дій, можливість повторного проведення;
перехід від електричних схем до реальних елементів, швидке запам'ятовування умовних позначень тощо.
Оскільки демонстраційних дослідів і лабораторних робіт, передбачених програмою, недостатньо для ознайомлення з теоретичним матеріалом і практичним застосуванням одержаних знань, то використання розроблених нами засобів інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє:
доводити до учнів і майбутніх учителів повнішу і точнішу інформацію про використання фізичного матеріалу в техніці, на виробництві, в побуті;
підвищити наочність навчання загальної фізики;
глибше вивчати "важкі" питання шкільного курсу фізики [6].
Удосконалення і розвиток навчального фізичного експерименту мають здійснюватись комплексно. Високий рівень вивчення фізики зумовлений удосконаленням існуючих та пошуком нових методів і засобів навчання. Один із конструктивних принципів побудови шкільного курсу фізики за сучасною концепцією - розроблення педагогічних програмних засобів для використання на уроках фізики відео- та комп'ютерної техніки.
Спрямованість навчання фізики на використання ІКТ як високоефективного засобу навчання не лише забезпечує підвищення рівня професійної підготовки майбутніх вчителів, але й істотно впливає на їх мотиваційну сферу, зумовлюючи формування пріоритетних професійних і навчально-пізнавальних мотивів вивчення загальної фізики, що забезпечують успішність оволодіння професійними знаннями і вміннями.
Особливе місце в циклі комп'ютерних експериментів посідають задачі, пов'язані з використанням генератора випадкових чисел. На відміну від задач механіки, в яких результат спричинено початковими умовами, розроблені нами задачі дозволяють студентам "вiдкривати" за допомогою комп'ютера нові фiзичнi закони, для яких початкові умови взагалі несуттєві (вони "забуваються"), зате випадкові, хаотичні події, накладаючись, приводять до цілком детермінованих, передбачуваних взаємозв'язків між середніми величинами. Наприклад, параболічний закон дифузії для блукань броунівських частинок, закони ідеального газу дляхаотичного руху молекул, закон Кюрі для парамагнетиків, існування феромагнетизму (виникнення доменів внаслідок охолодження) тощо.
Досліджуючи використання засобів

 
 

Цікаве

Загрузка...