WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Роль інтелектуальної компоненти у формуванні в учнів середньої школи навчальних дослідницьких умінь з фізики - Реферат

Роль інтелектуальної компоненти у формуванні в учнів середньої школи навчальних дослідницьких умінь з фізики - Реферат

враховує інтелектуальну спрямованість дослідницької діяльності, що, у свою чергу, збіднює спектр методичних можливостей формування названих умінь і обмежує область діагностичного інструментарію, який можна використовувати для оцінювання рівня їх сформованості.
Виявленепротиріччя визначає об'єктивну необхідність вирішення проблеми формування дослідницьких умінь, як системного комплексу особистісних характеристик учня, що сприяє розвитку його індивідуальних здібностей, можливостей здійснення дослідницької і творчої діяльності.
Навчальну дослідницьку діяльність можна віднести до діяльності, здійснення якої обов'язково базується на здатності особистості до творчості. На всіх етапах навчального дослідження (від висування гіпотези до інтерпретації результатів) учень повинен застосовувати різні розумові дії, формувати на основі власних висновків план подальшої діяльності. На наш погляд, навчальне дослідження можна визначити як пролонговану проблемну ситуацію, яка являє собою систему локальних проблемних ситуацій, вихід з кожної з яких визначається, в першу чергу, рівнем продуктивності мислення дослідника-учня. Таким чином, формування системи дослідницьких умінь це, в першу чергу, формування способів продуктивного мислення.
Методика формування продуктивного мислення в умовах класно-урочної системи масової школи і достатньо жорсткої орієнтації на отримання нормативно-схваленого результату, залежить від обраного методу дослідження (теоретичне, емпіричне тощо). Для теоретичного дослідження характерним є оперування поняттями різного рівня складності і узагальненості, але і самі поняття, і способи оперування ними лежать у цілісному ментальному просторі людини. [8, 13, 16].
При цьому форми теоретичного дослідження можуть бути різноманітними, як аналітичними, так і синтетичними. У випадку апаратно орієнтованого навчального фізичного дослідження (фронтальна лабораторна робота, робота фізичного практикуму тощо), яке є емпіричним за означенням, перехід до ментального простору є, з точки зору синергетики, біфуркацією, яка, у даному випадку, характеризується множиною проблем щодо ідентифікації реальних об'єктів і процесів - ототожненням (ідентифікацією) зовнішніх по відношенню до суб'єкта діяльності змінних і параметрів з певними поняттями, відомими суб'єкту, тобто такими, що існують у його ментальному просторі. Такий процес присвоєння поняття, перенесення діяльності зовнішньої (предметної) до діяльності внутрішньої (мисленевої), передує процесу інтерпретації, який є цілком теоретичним процесом. Все це визначає дві складові в діяльності навчального дослідження: діяльність у предметному просторі і діяльність у ментальному просторі. Відповідно й методика має дві складові: формування способів поведінки в реальному просторі, тобто продуктивної, цілеспрямованої діяльності з зовнішніми об'єктами дослідження і формування способів продуктивного цілеспрямованого мислення задля можливості результативно оперування поняттями, які описують реальні події.
Висновки
1. Діяльність людини у високотехнологічному інформатизованому суспільстві потребує опанування не тільки технічних і технологічних знань, але й відповідних способів поведінки, які характеризуються дослідницькою спрямованістю.
2. Навчальна дослідницька діяльність є відображенням наукової дослідницької діяльності у навчальному процесі.
3. Навчальна дослідницька діяльність базується на здатності особистості до творчості і, відповідно до цього, її формування має враховувати формування інтелектуальної компоненти.
4. Методика діагностики сформованості навчальних дослідницьких умінь повинна враховувати вимір динаміки сформованості інтелектуальної компоненти.
Cписок джерел:
1. Бабанский Ю.К. Избранные педагогические труды /Ю.К.Бабанский. - М.: Педагогика, 1989. - 558 с.
2. Бугрій О. Формування узагальнених пізнавальних умінь //Рідна школа. - 2004. - №3. - С. 32-34.
3. Герасимова С.И. Формирование исследовательских умений учащихся 8-9-х классов при изучении природных объектов. Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01: Москва, 2006. - 22 c.
4. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. - К.: Либідь, 1997. - 376 с.
5. Державний стандарт базової і повної середньої освіти http://www.mon.gov.ua/education/average/drzh_stand.doc
6. Жук Ю.О. Використання засобів нових інформаційних технологій у навчальній дослідницькій діяльності / Фізика та астрономія в школі. - 1997. - № 3.- С. 4-7.
7. Жук Ю.О. Організація навчальної дослідницької діяльності у процесі викладання фізики в середній школі з використанням комп'ютерно орієнтованих систем навчання / Наукові записки. Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2001. - С.118-125.
8. Кузовльов В.П. Преподавание в вузе: искусство и наука // Педагогика. - 1996. - №2. - С. 7-11.
9. Лаврентьєва О.О. До класифікації умінь // Педагогіка вищої та середньої школи: Зб.наук.праць. Вип.4. - Кривий Ріг: КДПУ, 2002. - С. 364-370.
10. Лазаревський С.В. Методика формування у школярів загально-навчальних умінь // Педагогіка: Респ. наук.-метод. зб. - К.: Рад. школа, 1987. - Вип.26. - С.12-21
11. Лернер И.Я. Развивающее обучение с дидактических позиций // Педагогика. - 1996. - №2. - С.7-11.
12. Лошкарева Н.А. Проблема формирования системы учебных умений и навыков учащихся // Сов. педагогика. - 1980. - №3. - С.60-67.
13. Паламарчук В.Ф. Навчання учнів діалогового спілкування // Україна - Країни Сходу: Від діалогу педагогічних систем до діалогу культур та цивілізацій. - К.: Фенікс, 2002. Вип.4. - С.99-101.
14. Ржецькмй М.М. Структура навчальних умінь учнів //Педагогіка: Респ. наук.-метод. зб. - К.: Рад школа, 1982. - Вип. 21. - С. 43-51
15. Российская педагогическая энциклопедия: в 2 т. /Гл. ред. В.В. Давыдов. - М.: Большая рос. энцикл., 1993 - 1999.
16. Сичова В. Формування загальнонавчальних і специфічних умінь та навичок учнів // Рідна школа. - 2003. - №11. - С. 15-17
17. Унт И.Э. Индивидуализация и дифференциация обучения. М.: Педагогика, 1990. - 192 с.
18. Усова А.В. Формирование у учащихся учебных умений /А.В.Усова, А.А.Бобров. - М.: Знание, 1987. - 80 с.
19. Фридман Л.М. Формирование умений и навыков // Психопедагогика общего образования. - М., 1997. - С.170-188
20. Хамблин Д. Формирование учебных навыков: Пер. с англ. - М.: Педагогика, 1986. -160 с.
21. Цейтлин В.С. Предупреждение неуспеваемости учащихся. - М.: Знание, 1989. - 80 с.
22. Шабашов Л.Д. Развитие исследовательских умений учащихся средней школы: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук : 13.00.02 / Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. - СПб., 1997. - 16 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...