WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Проблема запровадження інформаційних технологій навчання у контексті наукової організації праці - Реферат

Проблема запровадження інформаційних технологій навчання у контексті наукової організації праці - Реферат

відповідно до власного темпу, індивідуальних особливостей та освітніх потреб, не обмежувати себе у виборі навчального закладу й освітніх перспектив незалежно від свого місцезнаходження; використовувати у процесі навчання сучасні технології; самостійно планувати час і розклад занять, а також перелік предметів, що вивчаються [2].
Висновки. Загалом досить складно розмірковувати про позитивні й негативні наслідки запровадження інформаційних технологій навчання в умовах, за яких переважна більшість закладів не забезпечена комп'ютерною технікою і в них відсутній доступ до мережі Інтернет. Проте спробуємо виокремити позитивні характеристики комп'ютеризації системи освіти:
§ оперативність (швидкий обмін інформацією між науковими та освітніми інституціями, науковцями, педагогами-практиками, учнями / слухачами; швидкий доступ до інформаційних ресурсів у мережі Інтернет);
§ безперервність інформаційного потоку за рахунок надійності каналів зв'язку;
§ можливість інформаційного управління з метою підвищення якості навчального процесу;
§ ефективна інформаційна взаємодія суб'єктів педагогічної діяльності.
На жаль, позитивні риси співпраці людини з комп'ютерами затьмарюють певні негативні характеристики. Зокрема Л. Решетов, директор Ставропольського центру актуальної екології наголошує, що комп'ютеризація навчання створює додаткові ризики для здоров'я. У приміщеннях, обладнаних комп'ютерами, підвищується температура повітря й кількість озону, знижується вологість, зменшується вміст кисню, що порушує аеронний склад повітряного середовища. Виникає значна кількість так званих "важких", позитивно заряджених іонів кисню, що призводить до виникнення "іонного смогу", який шкодить здоров'ю [13, с. 45; 16, с. 109-110]. З профілактичною та лікувальною метою він радить здійснювати штучну аероіонізацію повітря, оснащувати приміщення іонізаторами, вентиляційним обладнанням, що мають гігієнічні сертифікати [16, с. 111].
Вважаємо за доцільне навести перелік порушень у стані здоров'я у разі користування пристроями, які мають електромагнітне випромінювання й торсіонову компоненту, котрі виявила робоча група ВООЗ з гігієнічних аспектів користування моніторами і радіотерміналами: погіршення зору, зміни в імунній системі (імуннодепресивні стани), порушення у психоемоційній сфері (агресивність, стресовий синдром). Було з'ясовано, що "глибина цих порушень виявилась пропорційною величині навантаження з найбільш яскраво вираженими негативними ефектами у тих, хто працював за комп'ютером по 140-160 годин на місяць" [13, с. 45].
Науковці Французької академії медичних наук встановили, що перебування дитини більше 50 хв. на день біля екрану телевізора або монітора комп'ютера зменшує в 1,4 рази здатність запам'ятовувати нову інформацію. Таке явище вчені пояснюють впливом електромагнітного випромінювання та його торсіонової компоненти на нейроструктури головного мозку [13, с. 46].
Таким чином, усе вищевикладене актуалізує нагальність реалізації, зокрема, таких заходів:
§ надання навчальними закладами якісних освітніх послуг з обов'язковим моніторингом результатів своєї діяльності у галузі а) охорони та зміцнення здоров'я суб'єктів педагогічної діяльності; б) раціонального використання освітнім закладом часу, передбаченого на навчання, в) формування в учнів / слухачів навичок з тайм-менеджменту та вміння використовувати їх на практиці;
§ забезпечення комп'ютерної безпеки суб'єктів педагогічної діяльності, що передбачає стандартизацію гігієнічних, ергономічних, психолого-педагогічних вимог, а також норм до технічних і програмних засобів навчання, комп'ютеризованих робочих місць педагогів й учнів.
Насамкінець наголосимо, що проблеми в галузі комп'ютеризації вітчизняної системи освіти потребують плідної співпраці урядовців, підприємців, лікарів, психологів, ергономістів, педагогів, соціологів, інженерів та інших фахівців. Поки що, на жаль, Україна посідає 75 місце у світі за рівнем розвитку інформаційних технологій. Такі дані були оприлюднені у шостій щорічній доповіді на Всесвітньому економічному форумі. У попередньому рейтингу за цим показником Україна займала 76 позицію [4]. Невтішними є й результати досліджень стану здоров'я учнівської молоді.
Наша публікація не вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми. Перспективним напрямом подальших наукових пошуків вважаємо аналіз зарубіжного досвіду розробки і запровадження інформаційних технологій навчання з урахуванням положень щодо НОП суб'єктів навчально-виховної діяльності на різних етапах розвитку педагогічної науки і практики.
Список джерел:
1. Гапич Е. Роль человеческого фактора в компании [Електронний ресурс] http://www.hr-ua.com/ 04.01.2007.
2. Дистанционное образование: плюсы и минусы [Електронний ресурс] http://www.jobs.ua/ukr/education_articles/6/4/28.09.2007.
3. Информационные технологии дистанционного обучения [Електронний ресурс] http://www.ict.edu.ru/ft/003625/1.html/ 02.10.2007.
4. Інформаційні технології [Електронний ресурс] http://uk.wikipedia.org/wiki/02.10.2007.
5. Кадемія М.Ю. Використання нових інформаційних технологій у підготовці педагогічних працівників //Теоретичні та методичні засади розвитку педагогічної освіти: педагогічна майстерність, творчість, технології: Зб. наук. праць/За заг. ред. Н.Г. Ничкало. - Х. : НТУ "ХПІ", 2007. - С. 471-472.
6. Концепція інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл (витяг) // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2001. - №4. - С. 43.
7. Кремень В.Г. Освіта і наука в Україні - інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати. - К.: Грамота, 2005. - 448 с.
8. Міжнародний університет фінансів. Дистанційна освіта http://iuf.ntu-kpi.kiev.ua/ls.php3/ edu/forms/dist/26.07.2007.
9. Немиров О.И. Формирование экономических знаний студентов педагогических специальностей на основе информационных технологий //Экономика образования. - 2007. - №1 (38). - С. 112-113.
10. Непрерывное (на протяжении всей жизни) образование и подготовка кадров: мост в будущее: Рекомендации ІІ Международного Конгресса по Техническому и Профессиональному Образованию (Сеул,Республика Корея, 26-30 апреля 1999 г.). - ЮНЕСКО, б. м., б. г. - 17 с.
11. Ніколаєнко С.М. Стратегія розвитку освіти України: початок ХХІ століття. - К.: Знання, 2006. - 253 с.
12. Освітні технології: Навч.-метод. посібник / За заг. ред. О.М. Пєхоти. - К.: А. С. К. , 2001. - 256 с.-С. 166-169.
13. Павленко А.Р., Думанський Ю.Д., Полька Н.С. Мінімізація негативного впливу комп'ютерів на здоров'я школярів // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2001. - №4. - С. 44-46.
14. Поясок Т.Б. Використання інформаційних технологій при вивченні економічних дисциплін //Перспективные разработки науки и техники - 2006: Мат-лы II Междунар. науч.-практ. конф. (г. Днепропетровск, 16-30 ноября 2006 г.). - Днепропетровск: Наука и образование, 2006. - Т. 3. Пед. науки. - С. 57-59.
15. Практикум по дидактике и методикам обучения / А.В. Хуторской. - СПб.: Питер, 2004. - 541 с.
16. Решетов Л. Как улучшить микроклимат в компьютерном классе: [Интервью] /Беседу вела Е. Ушакова // Директор школи.- 2004. - №2. - С. 109-111.
17. Тайм-менеджмент / Вступ в організацію часу [Електронний ресурс] http://www.vlasnasprava.info/ua/business_az/how_ to_grow/time_management.html/ 15.01.2007.

 
 

Цікаве

Загрузка...