WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Проблема запровадження інформаційних технологій навчання у контексті наукової організації праці - Реферат

Проблема запровадження інформаційних технологій навчання у контексті наукової організації праці - Реферат


Реферат на тему:
Проблема запровадження інформаційних технологій навчання у контексті наукової організації праці
Прагнення України долучитися до європейського освітнього простору зумовлює необхідність підвищення якості загальноосвітньої, технічної та професійної підготовки громадян. Розв'язанню цієї проблеми сприятиме конструювання та реалізація ефективних науково обґрунтованих педагогічних технологій, здатних задовольнити освітні потреби особистості відповідно до вимог сучасного ринку праці. Інтенсивний розвиток інформатики, удосконалення комп'ютерної техніки зумовлює поступове упровадження інформаційних технологій (ІТ) у навчальний процес освітніх інституцій різних типів. Інформаційні технології навчання, уособлюючи значний освітній, розвивальний, виховний потенціал, мають стати невід'ємною складовою педагогічного процесу вітчизняних навчальних закладів, а, наприклад, дистанційне навчання - альтернативною формою здобуття освіти.
Інформатизація навчального процесу в освітніх інституціях різних типів зумовлює необхідність формування здоров'язберігаючого середовища цих закладів. Таке середовище передбачає забезпечення комфортних, оптимальних умов для успішної діяльності педагогів й учнів/слухачів. Створення здоров'язберігаючого середовища освітніх інституцій можливе за умови розробки і запровадження заходів з наукової організації праці (НОП) педагогів і вихованців.
Проблеми формування інформаційної культури та компетентності фахівців висвітлюються у працях Н.В. Баловсяка. Теоретико-методологічні засади розвитку ІТ у галузі освіти, питання проектування, створення та застосування електронних підручників відображено в науковому доробку Р.С. Гуревича. Особливості використання новітніх інформаційних технологій у підготовці педагогів розглядаються в публікаціях М.Ю. Кадемії. Питання, пов'язані з розробкою та реалізацією ІТ у неперервній педагогічній освіті, знайшли відображення в наукових, навчально-методичних працях С.О. Сисоєвої, В.В. Осадчого. Психолого-педагогічні вимоги до інформаційного забезпечення професійного навчання дорослих є предметом наукового дослідження Л.П. Сущенко. Незважаючи на неухильне зростання кількості наукових праць з різних аспектів конструювання та реалізації ІТ навчання, їхні автори ці процеси не розглядають у контексті НОП.
Метою публікації є аналіз проблеми запровадження ІТ навчання в контексті НОП суб'єктів педагогічної діяльності. Вона конкретизується в таких завданнях: виходячи з позицій НОП, виокремити й схарактеризувати позитивні та негативні риси запровадження ІТ навчання, дистанційної форми організації навчання, визначити умови забезпечення здоров'язберігаючого освітнього простору закладів освіти.
Слід наголосити, що НОП як поняття використовується в різних галузях науки і практики. Наприклад, О. Гапіч, віце-президент з організаційного розвитку кампанії Softline наголошує, що НОП є елементом HR (human resource). Це, на її думку, "не тільки ергономіка заради правильного розташування столів для створення мінімального критичного шляху до виходу з приміщення на випадок пожежі, це створення максимально ефективних умов для підвищення продуктивності та ефективності персоналу" [1]. Проте на сучасному етапі розвитку освіти і науки відбувається трансформація наукових понять. Так, дефініція "наукова організація праці" дуже часто замінюється поняттям "тайм-менеджмент".
На наш погляд, поняття "тайм-менеджмент" набагато вужче за змістом і не є тотожним дефініції "наукова організація праці". Тайм-менеджмент - керування часом або вміння раціонально його розподіляти. Тайм-менеджмент передусім передбачає розв'язання двох ключових задач, а саме: а) грамотне планування робочого часу, б) раціональний розподіл обов'язків між співробітниками. Як зазначає Г.А. Архангельський, НОП, організація часу - "виключні галузі знань, в яких вкладений час, окрім інших прибутків, повертається прибутком часу" [17].
Щоб здійснити аналіз проблеми інформаційних технологій навчання в контексті наукової організації праці необхідно з'ясувати сутність дефініцій "інформаційні технології", "інформаційні технології навчання". Інформаційні технології, ІТ, інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - це сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, обробки, зберігання, поширення, відображення й використання інформації в інтересах її користувачів [4]. Їх також розглядають як:
§ технології, що забезпечують та підтримують інформаційні процеси (процеси пошуку, збору, передачі, збереження, накопичення, тиражування інформації та процедури доступу до неї);
§ цілеспрямовану організовану сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування;
§ сукупність методів, виробничих процесів та програмно-технічних засобів, об'єднаних у технологічний ланцюг, що забезпечує виконання інформаційних процесів з метою підвищення їх надійності та оперативності й зниження трудомісткості процесів використання інформаційного ресурсу, а також підвищення їх надійності та оперативності [там само].
За О.М. Пєхотою, нові інформаційні технології (НІТ) навчання є методологією й технологією навчально-виховного процесу з використанням новітніх електронних засобів навчання, й передусім ЕОМ. На думку дослідниці, крім поняття "НІТ навчання", іноді вживають більш широку дефініцію - "НІТ освіти". Зміст НІТ освіти, крім складових НІТ навчання, також складають нові засоби й методи керування системою освіти (запровадження баз даних учнів і педагогів, інформаційно-довідкові нормативні й методичні системи, телекомунікаційні системи між школами й установами освіти тощо) [12, с. 169].
Новітні інформаційні технології детермінують нові можливості навчання. У Рекомендаціях ІІ Міжнародного Конгресу з технічної та професійної освіти (м. Сеул, Республіка Корея, квітень 1999 р.) йдеться про те, що навчання, "засноване на сучасних технологіях, покликано відіграти важливу роль у розвитку культури навчання упродовж життя з її здатністю надання учням нових можливостей задоволення їхніх освітніх потреб" [10, с. 10]. У цитованому документі зазначено, що за сучасних умов, зокрема, у системі професійно-технічної освіти уможливлюється використання простих і складних новітніх інформаційних і комунікаційних технологій "без втрати цінних аспектів традиційних методів навчання, зокрема особистісного характеру відносин учень-учитель" [Там само].
У галузі професійної, професійно-технічної освіти ІТ навчання є важливим засобом підвищення якості професійної підготовки фахівців. Доцільність їх використання на всіх етапах навчального процесу не викликає сумнівів. Ефективність запровадження цих технологій залежить від конкретних завдань циклу дисциплін, що вивчаються, а також професійноїпідготовки фахівця в цілому. За Т.Б. Поясок, використання ІТ навчання "вимагає наявності відповідного програмного забезпечення, вільного володіння викладачами і студентами технікою, відведення певної частини робочого часу викладача на розроблення інформаційно-змістового забезпечення вивчення дисциплін" [14, с. 59].
Не менш важливу роль ІТ навчання мають відігравати в педагогічному процесі

 
 

Цікаве

Загрузка...