WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Передумови впровадження комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання в педагогічних коледжах - Реферат

Передумови впровадження комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання в педагогічних коледжах - Реферат

концепцій, програм і ефективного автоматизованого управління інформаційними процесами із застосуванням новітніх інформаційних і телекомунікаційних технологій, оскільки саме розвинуте, структуроване і кероване інформаційне середовище стає ключовим фактором інформатизації освіти.
Таким чином, однією з найбільш важливих проблем сучасної освіти є моделювання та формування інформаційного середовища навчання. Визначимо найбільш суттєві аспекти проектування інформаційно-навчального середовища, враховуючи їх взаємозв'язок та комплексний підхід до реалізації.
1. Створення ефективних концепцій і методик навчання в інформаційному освітньому середовищі.
2. Проектування нових моделей навчального процесу, ефективне використання сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій.
3. Як попередню необхідну умову - оснащення всіх об'єктів і суб'єктів освітнього процесу засобами обчислювальної техніки і комунікацій.
4. Розробка і створення системи мереж зв'язку і комунікацій; наявність або створення комп'ютерних мереж різних рівнів (локальних, регіональних, глобальних).
5. Ефективне використання інформаційних і комунікаційних технологій усіма суб'єктами інформаційного освітнього простору (студентами, викладачами, управлінським апаратом, допоміжними службами).
6. Оптимізація використанні ресурсів мережі Інтернет для розв'язання задач навчання.
7. Формування у студентів умінь і навичок ефективного застосування засобів ІКТ в навчальній діяльності.
8. Перепідготовка педагогічних працівників та управлінських кадрів з огляду на досконале оволодіння сучасними ІКТ.
9. Наявність і подальший розвиток структур, що безпосередньо забезпечують обробку і використання інформації:
- обчислювальні центри та їх мережі;
- фонди алгоритмів і програм;
- бази даних і бази знань;
- кваліфіковані кадри.
10. Розробка і створення математичного і програмного забезпечення.
11. Розробка електронної навчально-методичної бази:
- електронних підручників та посібників;
- курсів практичних і лабораторних робіт;
- інтерактивних тренажерів;
-демонстраційних і контролюючих програм;
- навчальних середовищ.
12. Наявність і подальший розвиток структур, що займаються матеріально-технічним забезпеченням освітнього процесу.
13. Добір і підготовка кваліфікованих кадрів, які здатні діяти в нових умовах інформаційного середовища.
14. Забезпечення доступу до бібліотечних фондів:
- використання бібліотечних фондів, що містяться на традиційних паперових носіях;
- надання бібліотечних фондів на електронних носіях;
- мережеві документи, що створені в бібліотеці через оцифровування власних фондів;
- віддалені електронні ресурси з доступом на основі підписки, договорів або ліцензійних угод;
- аудіо- і відео- ресурси;
- мультимедійні ресурси.
Висновки
Процес формування єдиного інформаційного освітнього простору неможливий без визначення певних пріоритетів і стратегій, що мають бути втілені окремими державними програмами в галузі освіти. До обов'язкових завдань таких програм слід віднести:
- забезпечення студентів і викладачів вищих навчальних закладів комп'ютерною технікою і вільним доступом до мережі Інтернет;
- розробка і розповсюдження електронних програмних засобів навчального призначення;
- формування електронних бібліотек вищих навчальних закладів із вільним доступом до фондів.
Вирішення першого завдання надасть можливість вільної комунікації та мобільності студентів і викладачів в освоєнні нових знань.
Наступні завдання спрямовані на швидке оновлення навчальних матеріалів, організацію дистанційної освіти, що, у свою чергу, значно зменшить рівень рутинної, малопродуктивної роботи в освітньому середовищі.
Таким чином, створення єдиного інформаційного освітнього простору є важливим засобом значного підвищення ефективності процесу навчання. Саме на цій основі створюється реальна можливість для підготовки випускників педагогічних вищих навчальних закладів, які мають широку ерудицію і динамічний тип мислення, володіють ефективними методами пошуку та обробки інформації, уміють раціонально застосовувати засоби ІКТ у професійній діяльності.
Список джерел:
1. Биков В. Ю. Ключові чинники та сучасні інструменти розвитку системи освіти. - Інформаційні технології і засоби навчання// Електронне наукове фахове видання. - 2007. - Вип. 2. - www.ime.edu-ua.net/em2/emg.html.
2. Гуревич Р., Коломієць А. Можливості новітніх інформаційних технологій у підготовці педагогічних кадрів // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2002. - № 2. - С. 52-53.
3. Жук Ю.О. Теоретико-метологічні проблеми формування інформаційного освітнього простору України // Інформаційні технології і засоби навчання. Електронне наукове фахове видання. - 2007. - Вип. 3. - www.ime.edu-ua.net/em3/emg.html.
4. Корсунська Н.О. Оптимізація комп'ютерних технологій навчання // Професійно-технічна освіта. - 1998. - № 1. - С. 33-38.
5. Науменко О.М. Окремі методичні засади підготовки майбутніх вчителів до використання засобів ІКТ в навчальній діяльності // Інформаційні технології і засоби навчання. Електронне наукове фахове видання. - 2007. - Вип. 4. - www.ime.edu-ua.net/em4/emg.html.
6. Пєхота О.М., Кіктенко А.З., Любарська О.М. та ін. Освітні технології: Навчально-методичний посібник / За заг. ред. О.М.Пєхоти. - К.: АСК. - 2002. - 255 с.
7. Сисоєва С. Педагогічні технології: визначення, структура, проблеми впровадження // Неперервна проф. освіта: теорія і практика // Наук.-метод. журнал. - 2002. - Вип. 4 (8). - С. 69-79.
8. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. // Зб. наук. праць. У 2-х част. / Ред. кол.: І.А. Зязюн (голова) та ін. - Київ-Вінниця: ДОВ "Вінниця", 2000. - Ч. І. - 486 с., Ч. ІІ. - 531 с.
9. Блонский П.П. Избранные педагогические и психологические сочинения. - Т. 2. -М.: Педагогика, 1979.
10. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 т. - М.: Педагогика, 1982-1984.
11. Гальперин П.Я., Марютина Т.М., Мешкова Т.А. Внимание школьника. - М.: Педагогика, 1987.
12. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. - М.: Педагогика, 1986.

 
 

Цікаве

Загрузка...