WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Передумови впровадження комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання в педагогічних коледжах - Реферат

Передумови впровадження комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання в педагогічних коледжах - Реферат


Реферат на тему:
Передумови впровадження комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання в педагогічних коледжах
Вступ
Загальновідомо, що в сучасному світі діють чотири фази розвитку економіки: аграрна, індустріальна, інформаційна і постінформаційна. В Україні досить дивним чином переплелися всі чотири фази, що стало одним із суттєвих чинників невизначеності у формуванні засад подальшого сталого розвитку країни. Та все ж варто усвідомити, що навіть аграрний сектор економіки має можливість стати високопродуктивним та фінансово ефективним лише за умови використання сучасних технологій, як індустріальних, так і інформаційних.
Перехід від однієї до іншої фази розвитку вимагає серед усього іншого суттєвого переосмислення ролі освіти. Сприйняття освіти лише як системи, що продукує нові кадри для виробництва, характерне як для аграрної, так й індустріальної фаз розвитку.
Тому саме через освіту і науку Україна може забезпечити собі розвиток не навздогін (як це відбувається до цього часу), а на випередження.
Високий рівень освіченості нації сприяє економічним і соціальним реформам, прогресивній індивідуальній активності особи, формуванню громадянського суспільства.
За умов трансформації українського суспільства особливого значення набувають питання особистісного вироблення нових життєвих стратегій, посилення гнучкості та мобільності соціальної поведінки особи. Чим потужніший освітній потенціал людини, тим легше їй здолати кризові настрої, сформувати конструктивну позицію в суспільстві, спрямовану на творення нового.
Життя вимагає акцентувати увагу суспільства на освіті не як на споживачеві фінансових та інтелектуальних ресурсів, а як на безпосередній продуктивній сфері, без якої неможливий економічний та соціокультурний прогрес України [1].
Актуальність роботи обумовлена змінами в підготовці майбутнього вчителя, які передбачають, що вищі навчальні заклади знають, якого педагогічного працівника потребує суспільство і сучасна школа ХХІ століття, якими знаннями і навичками він має володіти, якими мають бути його ціннісні орієнтири і фахові компетенції.
Модель підготовки майбутнього вчителя створюється на основі моделі фахівця-вчителя, а вимоги до нього формує практика - навчально-виховний процес у школі. І для відповіді на запитання, якого вчителя має готувати педагогічний навчальний заклад, які професійні та особистісні якості у нього мають бути сформовані, слід "заглянути" до школи, пізнати її потреби, больові точки, визначити, які вимоги ставить оновлена школа перед учителем і чи в змозі сьогоднішній учитель розв'язувати все більш складні задачі навчання і виховання сучасної молоді.
За роки незалежності українська школа зазнала суттєвих змін. Але процес реформування не завершено, попереду ще багато роботи і з розробки нового змісту освіти, і запровадження нового покоління підручників та новітніх освітніх технологій.
Потрібно також враховувати, що процеси пізнання: сприйняття інформації, увага, уява, запам'ятовування, мислення, мова - розглядаються як важливі складові будь-якої діяльності, а тому віднесені сучасною педагогікою до найбільш важливих компетенцій. Для того щоб спілкуватися, грати, вчитися, працювати, людина має сприймати світ, що її оточує, виокремлювати ті чи інші компоненти діяльності, розуміти, що потрібно робити в певних ситуаціях, висловлювати судження тощо. Тому без участі процесів пізнання людська діяльність, особливо навчальна, просто неможлива. Це означає, що у процесі підготовки майбутнього вчителя до роботи з дітьми надзвичайно важливо опанувати методики визначення того, що дитина має від природи, а чого набуває під впливом середовища, а також у процесі цілеспрямованої навчальної діяльності [12]. Розвиток природних обдарувань, перетворення їх у здібності - одне із найважливіших завдань навчання і виховання, яке неможливо успішно розв'язати без знання законів пізнавальної діяльності. Саме знання психологічної структури процесів пізнання, законів їх формування й розвитку необхідне для правильного вибору методик навчання і виховання. Вивченню процесів пізнання присвячена низка робіт таких вчених як Л.С. Виготського, В.В. Давидова, С.Л. Рубінштейна, П.П. Блонського. Ними були розроблені різноманітні методики і теорії формування процесів пізнання. І тому в сучасних умовах реформування шкільної освіти для успішного розвитку пізнавальної активності дитини потрібно застосовувати поряд із традиційними і більш сучасні засоби і методи навчання. Використання на уроках засобів інформаційно-комунікаційних технологій з їх практично невичерпними універсальними можливостями і є одним із найбільш ефективних саме з огляду на психологічні процеси пізнання [9, 10].
Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках із застосуванням засобів ІКТ на сучасному етапі ще недостатньо науково обґрунтований і має стати предметом подальшого дослідження. Адже з розвитком інформаційних технологій система "людина і комп'ютер" перетворилася у проблему всього суспільства, а не лише окремих фахівців. І взаємодія людини з комп'ютером має бути забезпечена вже шкільною освітою.
Мультимедія-технології уже довели свою ефективність у шкільній освіті. Надаючи різноманітні засоби відображення навчальної інформації у сполученні з інтерактивністю, мультимедія забезпечує якісно новий рівень навчання. Поряд із розвитком технічних можливостей сучасних комп'ютерів суттєво змінюється візуальна організація мультимедійного середовища. Можливості широкого використання тривимірної графіки у сполученні з аудіо засобами дозволяє перейти від традиційного електронного підручника з гіпертекстовими сторінками, що наближено реалізує традиційний паперовий підручник, до інтерактивного освітнього середовища, де екран монітора стає вікном у новий світ знань, у якому образи реальних об'єктів діють разом із віртуальними моделями [3, 8].
Мета роботи полягає в дослідженні структури і змісту процесу підготовки вчителя, що має змінитися відповідно до тих новацій, яких уже зазнала і буде ще зазнавати українська школа.
Виходячи з цих міркувань, у педагогічних коледжах декілька років тому розпочали запроваджувати нові навчальні курси, спрямовані на підготовку майбутніх учителів із використання засобів інформаційно-комунікаційних

 
 

Цікаве

Загрузка...