WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Підготовка керівників ЗНЗ до дослідницької діяльності - Реферат

Підготовка керівників ЗНЗ до дослідницької діяльності - Реферат

оцінка рівнів сформованості дослідницьких умінь та методика їх формування.
Проведений нами аналіз цілей, змісту навчальних планів і програм, навчальних підручників та посібників, організації навчального процесу, методів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації дозволяє зробити висновок, що головна причина низької готовності керівників ЗНЗ до дослідницької діяльності - відсутність адекватної системи підготовки до неї, а саме: мета, зміст, організаційні форми та методи навчання не спрямовані на підготовку керівника як суб'єкта дослідницької діяльності; формування необхідних компонентів готовності не закладено у навчальні плани і програми; не розроблено також теоретико-методичне забезпечення побудови такої системи. Проте керівника-дослідника, на нашу думку, характеризує не лише висока майстерність, новаторство і творчість, а й володіння дослідницькими вміннями, навичками педагогічного аналізу, прогнозування і моделювання педагогічного процесу, високий рівень педагогічного мислення та педагогічної ерудиції.
Аналіз типового навчального і модернізованого навчального планів підвищення кваліфікації керівників шкіл, які використовуються в системі післядипломної педагогічної освіти показав, що їх зміст спрямовано у бік функціональної підготовки, а дисципліни, що забезпечують формування дослідницьких умінь до предметного блоку не включено. Широкий вибір спецкурсів і факультативів, які пропонують своїм слухачам обласні інститути післядипломної педагогічної освіти, також не включає такі, що призначені для формування дослідницьких умінь керівників ЗНЗ. У результаті стримується творчий розвиток педагогів і керівників та гальмується підвищення якості освіти школярів.
Спостереження за навчальним процесом, співбесіди зі слухачами курсів підвищення кваліфікації та теоретичний аналіз дав можливість виявити низку протиріч, які, на нашу думку, є між абстрактним предметом навчальної діяльності слухача курсів і конкретним, реальним предметом дослідницької діяльності керівника в навчальному закладі; опорою в традиційному навчанні, головним чином на процеси уваги, пам'яті слухача та залученням в його управлінській й дослідницькій діяльності, насамперед, розуміння, мислення, включення всієї особистості в цю діяльність; трансляційною, репродуктивною позицією слухача і принципово іншою - ініціативною, дослідницькою, конструктивною (у предметному і соціальному смислі) позицією спеціаліста в професійній діяльності. Таким чином, однією з причин недостатньої готовності керівників ЗНЗ до дослідницької роботи у школі є те, що дослідницька спрямованість управлінської діяльності керівника ЗНЗ не відповідає його позиції у навчальному процесі.
Проведений аналіз наукових джерел дав змогу встановити, що дослідницька діяльність розглядається як певна система, що має певний зміст, складну структуру і включає взаємозалежні та взаємопов'язані компоненти та елементи: мотиваційний (потреби, мотиви, ціннісні орієнтації), когнітивний (сукупність необхідних знань і понять), орієнтувальний (виявлення потреби у розв'язанні дослідницьких завдань, постановка мети, планування її досягнення, підбір методів виконання дослідницьких дій, оцінка результатів) та операційний (уміння, навички застосовувати дослідницькі методи). Але така структура забезпечує лише загальний розгляд дослідницької діяльності, без конкретизації ознак, що складають специфіку дослідницької діяльності керівника ЗНЗ.
На основі аналізу методологічної, психолого-педагогічної літератури та наукових праць з питань управління школою та менеджменту встановлено, що дослідницька діяльність керівника є цілеспрямованим видом діяльності, зміст якої полягає в отриманні об'єктивної, науково обґрунтованої, достовірної інформації для створення умов і застосування ефективних способів вирішення управлінських, педагогічних та інших проблем, що виникають в процесі функціонування та розвитку загальноосвітнього навчального закладу.
Розроблено та науково обґрунтовано модель структурних складових процесу формування дослідницьких умінь керівників ЗНЗ в установах і закладах системи післядипломної педагогічної освіти, яка включає: мету та її концептуальне обґрунтування; принципи формування дослідницьких умінь керівників ЗНЗ; наукові засади та складові головних блоків структури змісту дослідницької діяльності керівників ЗНЗ; суб'єкти формування дослідницьких умінь керівників ЗНЗ; процес формування. В основу моделі закладено структуру підготовки керівників ЗНЗ до дослідницької діяльності, як сукупність таких компонентів: мета, зміст, методи, форми, засоби, контроль й оцінка результатів, та етапів: діагностика та аналіз; проектування та планування; організація та регулювання процесу формування дослідницьких умінь керівників ЗНЗ; оцінка результативності. У структурі моделі відображені суб'єкти, види та форми організаційно-педагогічної діяльності щодо забезпечення оптимальної підготовки керівників ЗНЗ до дослідницької діяльності.
Упровадження у навчальний процес програм спецкурсів "Технологія науково-педагогічного дослідження у школі" та "Дослідницька діяльність керівника ЗНЗ: теорія та практика", методичних рекомендацій щодо формування дослідницьких умінь дало змогу здійснити апробацію спроектованої і науково обґрунтованої моделі та реалізувати технологію управління формуванням дослідницьких умінь керівників ЗНЗ, яка представлена послідовно здійснюваними, взаємопов'язаними етапами: аналітико-підготовчим, пошуково-проектувальним, змістовно-розвивальним та результативно-оцінним.
У результаті апробації розробленої моделі згідно з визначеними критеріями сформованості дослідницьких умінь керівників ЗНЗ з'ясовано, що керівники успішно засвоїли певний обсяг теоретичних знань та оволоділи комплексом дослідницьких умінь.
Список джерел:
1. Даниленко Л.І. Модернізація змісту, форм та методів управлінської діяльності директора загальноосвітньої школи. Монографія. - К.: Логос, 1998. - 140 с.
2. Клокар Н.І. Вплив глобалізаційних процесів на зміст і завдання післядипломної педагогічної освіти регіону. Вісник післядипломної освіти: Збірник наукових праць. Випуск 3 /Ред. кол.: В.В. Олійник (гол. ред.) та ін. - К.: Міленіум, 2006. - С. 17-27.
3. Лазарев В.С. Системное развитие школы. - М.: Педагогическое общество России, 2002. - 304 с.
4. Лазарев В.С., Ставринова Н.Н. Критерии и уровни готовности будущего педагога к исследовательской деятельности.// Педагогика. - 2006. - № 2. - С. 51-59.
5. Маслов В.И. Теория и методика организации непрерывного повышения квалификации руководителей школ. - К.: ЦИУУ, 1990. - 258 с.
6. Набока Л.Я., Скрипник М.І. Методи забезпечення педагога-дослідника // Післядипломна освіта в Україні. - 2003. - № 2. - С. 61-66.
7. 7 .Типові навчальні плани та анотовані програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи загальної середньої освіти (методичні рекомендації для інститутівпіслядипломної педагогічної освіти) / За заг. редакцією Л.І. Даниленко - К.: Логос, 2005. - 60 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...