WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Підготовка керівників ЗНЗ до дослідницької діяльності - Реферат

Підготовка керівників ЗНЗ до дослідницької діяльності - Реферат

дослідницької діяльності;
- мета, зміст, організаційні форми та методи навчання не спрямовані на підготовку керівника як суб'єкта дослідницької діяльності;
- формування необхідних компонентів готовності не закладено у навчальні плани і програми;
- у процесі навчання не моделюється дослідницька діяльність керівника ЗНЗ;
- у ході управлінської практики слухачу курсів підвищення кваліфікації не надається можливість зайняти позицію суб'єкта дослідницької діяльності;
- підручники і навчальні посібники, що використовуються у навчальному процесі системи ППО, не містять необхідної для оволодіння дослідницькою діяльністю інформації.
Вирішення вказаних проблем потребує наукового переосмислення змісту підготовки керівників ЗНЗ, а також розширення її меж від рецептурно-наслідувальної до рівня дослідницької, розуміння її не як "елітної", а як професійно і особисто-значущої складової професійної компетентності керівника сучасного ЗНЗ.
Ми підтримуємо думку Л.Я. Набоки та М.І. Скрипник про те, що рівень підготовки керівника як фахівця-дослідника в умовах системи післядипломної педагогічної освіти підвищиться, якщо методично забезпечено:
- розробку теоретичної моделі й програми підготовки керівника, як фахівця-дослідника;
- відбір оптимальної сукупності форм і методів організації педагогічної діяльності, що позитивно впливає на його підготовку;
- послідовну реалізацію відібраної сукупності форм і методів;
- постійне коригування засвоєних компонентів дослідницької культури [6, с. 63].
Вважаємо за доцільне здійснювати таку підготовку керівників ЗНЗ у системі післядипломної педагогічної освіти на основі розробленої нами моделі, впровадження у навчальний процес програм спецкурсів "Технологія науково-педагогічного дослідження у школі" і "Дослідницька діяльність керівника ЗНЗ: теорія та практика" та методичних рекомендацій щодо формування дослідницьких умінь.
Модель структурних складових процесу формування дослідницьких умінь керівників ЗНЗ в установах і закладах системи післядипломної педагогічної освіти включає: мету та її концептуальне обґрунтування; принципи формування дослідницьких умінь керівників ЗНЗ; наукові засади та складові головних блоків структури змісту дослідницької діяльності керівників ЗНЗ; суб'єкти формування дослідницьких умінь керівників ЗНЗ; процес формування. В основу моделі закладено структуру підготовки керівників ЗНЗ до дослідницької діяльності, як сукупність наступних компонентів: мета, зміст, методи, форми, засоби, контроль і оцінка результатів, та етапів: діагностика та аналіз; проектування та планування; організація та регулювання процесу формування дослідницьких умінь керівників ЗНЗ; оцінка результативності). У структурі моделі відображені суб'єкти, види та форми організаційно-педагогічної діяльності щодо забезпечення оптимальної підготовки керівників ЗНЗ до дослідницької діяльності.
Дослідницька робота керівника ЗНЗ розглядається нами як засіб для досягнення бажаних результатів освіти й удосконалення педагогічної та управлінської діяльності. Тому, спираючись на аналіз наукової літератури, готовність керівника ЗНЗ до дослідницької діяльності ми визначаємо як цілісну систему структурованих і узагальнених професійно-особистісних якостей та вмінь, що виявляються через позитивне й свідоме ставлення до дослідницької діяльності як компонент професійної компетентності та включає системні теоретико-методологічні знання, дослідницькі вміння й активну особистісну позицію в процесі розв'язання дослідницьких завдань.
Визначаючи компоненти готовності до дослідницької діяльності у нашому дослідженні, ми вважаємо за потрібне спертися на концепцію В.С. Лазарєва і Н.М. Ставринової [4], які визначили чотири групи таких взаємопов'язаних компонентів, а саме: когнітивний, мотиваційний, орієнтувальний та операційний, адже будь-яка людина, що оволодіває певною діяльністю, стикається з трьома аспектами: психологічним, науково-теоретичним та практичним (технологічним).
Сформовану готовність керівника ЗНЗ до дослідницької діяльності ми визначаємо як єдність таких критеріїв: наявність потреб, мотивації, позитивного ставлення до дослідницької діяльності; володіння методологією й методами педагогічного дослідження, володіння спеціальними дослідницькими вміннями та знання особливостей дослідницької діяльності в ЗНЗ. Структура готовності керівника ЗНЗ складається із сукупності мотиваційного, когнітивного, орієнтувального та операційного компонентів.
Розвиток мотиваційної, змістової та процесуальної готовності керівників ЗНЗ до дослідницької діяльності необхідно здійснювати за допомогою як традиційних видів роботи (мінілекції, практичні заняття, виконання мініпроектів), так і їх поєднання з тренінгами, рольовими іграми, тестами, вправами, аналізом управлінських і педагогічних ситуацій, продуктів діяльності педагогів та учнів, управлінською практикою, груповою, парною та індивідуальною формами організації навчання.
З метою оцінки показників компонентів готовності можна застосовувати різні методи: анкетування, тестування, бесіду, спостереження, експертні оцінки, самооцінку, розв'язання дослідницьких завдань різних типів і рівнів складності, відвідування навчальних занять, аналіз випускних творчих робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації тощо.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Новий етап розвитку освіти в нашій країні характеризується поширенням інноваційної та експериментальної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах, залученням до наукової діяльності всіх категорій педагогічних працівників, що обумовлює необхідність підготовки керівників ЗНЗ до дослідницької діяльності. Тому важливою науково-теоретичною і практичною проблемою є формування дослідницьких умінь керівників ЗНЗ в системі післядипломної педагогічної освіти.
Констатувальний експеримент виявив низький рівень володіння дослідницькими уміннями більшою кількістю слухачів-керівників ЗНЗ. Більш половини (55,02%) з них продемонстрували суперечливе ставлення до здійснення наукових досліджень у школі. Самооцінка володіння дослідницькими уміннями продемонструвала, що 72,7% слухачів визначили свій рівень як низький, решта - 27, 3% як достатній і високий.
Встановлено, що необхідність розв'язувати нові завдання науковими методами гальмується низьким рівнем підготовки багатьох керівників до дослідницької діяльності, яка є дуже складним, напруженим, високоінтелектуальним видом діяльності й потребує ґрунтовної методологічної та методичної підготовки. Головними причинами, які гальмують формування зазначених умінь, є такі: не визначено зміст дослідницької діяльності керівників ЗНЗ, її напрями та структуру; науково не обґрунтовано теоретичну модель формування дослідницьких умінь; не розроблено програму підготовки, навчально-тематичний план, провідні модулі; не визначено склад дослідницьких умінь керівників ЗНЗ; не визначено критерії, рівнісформованості, педагогічні умови та засоби їх формування; відсутні об'єктивна

 
 

Цікаве

Загрузка...