WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Підготовка керівників ЗНЗ до дослідницької діяльності - Реферат

Підготовка керівників ЗНЗ до дослідницької діяльності - Реферат


Реферат на тему:
Підготовка керівників ЗНЗ до дослідницької діяльності
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Реалізація нової освітньої парадигми в Україні, що спирається на ідеї відкритості та неперервності не лише змінила уявлення про професійну компетентність керівників ЗНЗ, але й відкрила нові можливості для підготовки фахівців, здатних вирішувати професійні проблеми методами наукових досліджень. Адже отримати достовірну інформацію про результативність освітніх технологій, кількісні та якісні зміни в інтелектуальній та духовній сфері учнів можна лише на науковій основі. Тому оволодіння технологіями дослідницької діяльності стає потребою і вимогою компетентного керівництва загальноосвітнім навчальним закладом.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. Проте творчо працюючі керівники ЗНЗ залишаються без необхідної допомоги з боку педагогічної науки. Недослідженими залишається низка актуальних питань, пов'язаних із побудовою процесу формування дослідницьких умінь у керівників ЗНЗ: не здійснено теоретичний аналіз дослідницької діяльності як компоненту професійної культури сучасного управлінця, специфіки дослідницької діяльності керівника-практика; не визначено склад і структуру дослідницьких умінь, принципи побудови процесу з їх формування з опорою на інтеграційну взаємодію навчальних дисциплін; адекватні специфіці управлінської підготовки зміст, дидактичні засоби тощо.
Вивчення рівня готовності керівників шкіл до проведення науково-педагогічного дослідження у школі та знань особливостей інноваційного процесу у школах України показало, що близько половини керівників не вміють виділити об'єкт і предмет дослідження, сформулювати гіпотезу, спрогнозувати очікувані результати і часто навіть не допускають думки про будь-які негативні наслідки. Крім того, опитувані досить поверхово здатні охарактеризувати сутність своїх новаторських пошуків, не знають сутності нових дидактичних і виховних концепцій, не спираються у своїй роботі на будь-які чітко окреслені педагогічні ідеї. На основі самооцінки ми виявили, що лише 4,2% слухачів володіють дослідницькими уміннями на високому рівні, 8,8% - на достатньому, 14,3% - на недостатньому, а 72,7 - на низькому рівні.
Проведений аналіз отриманих даних дозволяє зробити висновок про низький рівень сформованості дослідницьких умінь у керівників ЗНЗ та недостатньому використанні інтегруючих факторів психолого-педагогічної і спеціальної підготовки керівників ЗНЗ.
Цей факт, на нашу думку, можна пояснити підвищенням вимог стрімко змінюваного суспільства до комплексу знань і вмінь керівників ЗНЗ; недостатньою розробленістю та орієнтацією інтегрованих програм (спецкурсів) на дослідницьку діяльність; відсутністю програм (спецкурсів) підготовки до дослідницької діяльності керівників ЗНЗ. Разом з тим, аналіз отриманих анкетних даних дав можливість побачити значні резерви підвищення ефективності управлінської діяльності керівників ЗНЗ, які містяться в дослідницькій діяльності та усвідомити зростаючу потребу керівників ЗНЗ у дослідницьких знаннях і вміннях.
Підготовка, підвищення кваліфікації та перепідготовка керівників ЗНЗ здійснюється в ЦІППО АПН України та обласних інститутах післядипломної педагогічної освіти на основі типових навчальних планів і програм розроблених дослідницьким колективом ЦІППО під керівництвом Л.І. Даниленко та базового стандарту професійної діяльності директора (керівника) школи, рекомендованих МОН України для використання в навчальному процесі системи післядипломної педагогічної освіти.
Структура навчальних планів є модульною і складається з трьох модулів, які містять, на думку розробників, практично всі дисципліни, що необхідні для формування загальної управлінської культури керівника ЗНЗ [7]. Між тим, змістова характеристика цього блоку є однаковою для керівників всіх кваліфікаційних категорій (незалежно від стажу, досвіду роботи, наукового ступеня чи звання). Крім того, професійний модуль нараховує 22 дисципліни. За такого підходу, на нашу думку, ідея інтегративності освітнього менеджменту як науки, практики і навчального комплексу втрачає свою значущість. Ізольованість отриманих знань особливо чітко проявляється під час створення дослідницьких проектів. Їх аналіз показує, що маючи високу оцінку, наприклад з менеджменту інновацій, керівник не може співвіднести наявні знання з можливістю їх використання у власній діяльності. Замість кропіткої дослідницької роботи, більше 70% керівників спрямовують свої зусилля на пошуки універсального рецепту, з наявністю якого вони пов'язують успіх в управлінській і дослідницькій діяльності. Крім того, в предметний блок не включено такі дисципліни, як: "Методологія і методика психолого-педагогічного дослідження", "Педагогічна діагностика", які якраз і спрямовані на формування вмінь та навичок дослідницької роботи в ЗНЗ. У переліку спецкурсів за вибором слухачів-керівників шкіл рекомендовано лише один "Організація дослідно-експериментальної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі". Але, як показує практика, непідготовлений керівник не здатен здійснювати й організувати дослідно-експериментальну роботу в навчальному закладі на належному рівні.
Аналіз діяльності обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти України, планів роботи і звітів за 2001-2007рр. дають підставу стверджувати, що викладачі і методисти приділяють велику увагу підвищенню професійної майстерності керівників ЗНЗ як на курсах підвищення кваліфікації, так і у міжкурсовий період. З цією метою проводяться постійнодіючі науково-методичні семінари, семінари-тренінги лабораторій управління, семінари-практикуми, школи педагогічної майстерності, школи резерву керівників ЗНЗ, засідання творчих груп, круглих столів, методичні фестивалі, науково-практичні конференції, на яких розглядаються питання модернізації освіти за різними напрямками, визначаються перспективні шляхи оновлення змісту, форм і методів підвищеня професійної майстерності керівних кадрів.
У більшості обласних ІППО керівникам ЗНЗ, за їх вибором, пропонується широкий вибір спецкурсів та факультативів, але серед них фактично відсутні ті, що призначені для формування дослідницьких умінь. Отже, виникає потреба, доповнити перелік спецкурсів та факультативів за вибором слухачів такими, що призначені для формування дослідницьких умінь.
Проведений нами аналіз цілей, змісту навчальних планів і програм, навчальних підручників та посібників, організації, методів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації дозволяє зробити висновок, що головна причина низької готовності керівників ЗНЗ до дослідницької діяльності - відсутність адекватної системи підготовки до неї. Це полягає, насамперед, в такому:
- вимоги до підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації керівників ЗНЗ не відображають специфіки дослідницьких завдань, які має розв'язувати керівник в навчальномузакладі;
- не виокремлено сфери

 
 

Цікаве

Загрузка...