WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Суб'єктивна картина життєвого шляху студентів ціннісний спектр - Реферат

Суб'єктивна картина життєвого шляху студентів ціннісний спектр - Реферат

той бiк власних границь наших матерiальних бажань, дотягуючись до потреб iнших. Це i є сутнiстю духовності (5, С. 19).
Таким чином, в теперiшньому часi концентрується весь запас енергiї, який є у людини, надає їй нових сил для розвязання завдань сьогодення. Людинi, яка живе сучасним, легше відчути всю принаднiсть життя, красу дружнiх стосунків, високу емоцiйнiсть взаємин, радiсть бути разом з усiма, а не поруч. Це люди, якi переповненi сучаснiстю, вони повнiстю заглибленi у справи, піклуються про те, що необхiдно вирiшити в даний момент. Таким є сучасне студентство у переважнiй своїй бiльшостi. Для оцiнки теперiшнього студенти вибрали найбiльш привабливi цiнностi - "смисл" (60%), "добро" (55%), "iстина" (45%), краса (38%), "необхiднiсть" (54%),"порядок" (49%), "справедливiсть" (47%), "унiкальнiсть" (34%).
Як правило, минуле пов'язане з реалiзованими подiями, майбутнє з потенцiйними, сучасне - з актуальними. Найкраще цiнять час люди, якi пов'язують у своєму життi подiї далекого минулого з далеким майбутнiм, У кого актуальнi зв'язки сучасного тягнуться багато рокiв.
Як це проявилося у нашому дослiдженнi при визначеннi студентами цінності майбутнього часу?
Для характеристики майбутнього таку цiннiсть як "добро" вибрали 93 студенти, що становить 80% вiд загальної кiлькостi тих, хто брав участь в опитуваннi; 85 студентiв, оцiнюючи майбутнє, на друге місце поставили "смисл"; 77 - оцiнили його такою цiннiстю як "краса", 74 - цiнностями "iстина" i "справедливiсть"; 61 - як "життєвiсть"; 60 приписали майбутньому цiннiсть "досконалiсть".
Цей отриманий емпiричним чином факт пiдтверджує вiдомий постулат Михайла Бахтiна про, що "... пам'ять майбутнього - завжди моральна. Числовi показники цiнностей психологiчного майбутнього є найважливiшими для студентiв. На противагу минулому i теперішньому, майбутнє буде значно добрiшим, справедливiшими, iстиннiшим, осмисленiшим. Це вiчне невiд'ємне право кожного поколiння молодi критично сприймати стандарти i цiнностi старшого поколiння, виявляти конформiзм по вiдношенню до нього. Позаяк цінності студентської молодi характеризуються суттєвою розбiжнiстю, по-мiж тим "що є" в теперiшньому часi i тим "що повинно бути" в майбутньому, її часова перспектива є протилежною щодо образу майбутнього у тих iндивiдiв, якi задоволенi існуючим статус-кво. Саме моральний iдеалiзм i є показником зрілості моралi: молода людина сама формулює iдеали, норми,
принципи i вiд них не вiдхиляється, а не просто пристосовується до існуючих правил, цінностей, звичаїв, норм. Зрiла мораль стосується приписових вiдносин та взаємодiї мiж людьми. Але сама вага, що має майбутня часова перспектива для iндивiда, який ставиться до неї серйозно, сам Факт, що вiн незадоволений існуючою теперiшньою ситуацією створюють для нього певнi труднощі в тiм, щоб надавати достатньої уваги дiйснiй структурі теперiшньої ситуацiї чи реалiстично усвiдомлювати те, який крок можна робити тепер, шоб досягти цiнностей цiєї майбутньої перспективи (К. Lewin, 1942).
Студенти оцiнили майбутнє важливими цiнностями, розглядаючи його як перiод для здiйснення своїх цiлей, втiлення в життя iдей, дiй, вчинкiв.
Висновки
1. Наявнiсть "цiннiсних центрiв бачення" власного життєвого шляху є iстотною особливiстю особистостi студента при нормальному продуктивному розвитку.
Оцiнюючи своє минуле, теперiшнє i майбутнє, студенти надали перевагу цiнностям майбутнього в їх життi.
2. Для оцiнки минулого нами було зроблено 651 вибiр, найбiльш частою цiннiстю є "добро", за нею йдуть "необхiднiсть", "завершенiсть", смисл. Не iстотними цiнностями минулого є такi цiнностi як "єднiсть протилежностей", "самодостатнiсть", "досконалiсть", "цiлiснiсть". Такi результати оцiнки минулого пiдтверджують положення про те, що молодi люди живуть теперiшнiм i прагнуть до майбутнього.
3. Для оцiнки теперiшнього студенти зробили 704 вибори, поставивши на перше мiсце "смисл", на друге - "добро" i "необхiднiсть", а далi -"порядок", "справедливiсть", "iстина". Найменш важливими цiнностями для характеристики теперiшнього виявилися "завершенiсть" i "легкiсть" (таких виборiв було вiдповiдно 5 i 19). Не вважають студенти цей перiод свого життя також простим, самодостатнiм, досконалим i цiлiсним. Де говорить про те, що в даної категорiї молодих людей є усвiдомлення можливостей свого росту в майбутньому.
4. Оцiнка психологiчного часу майбутнього показала, що студентська молодь зберiгає перспективу подальшого росту. Студенти зробили 999 виборiв, оцiнюючи майбутнє. Цей факт свiдчить про те, що переважна бiльшiсть студентiв приписує значно ширший спектр цiнностей майбутньому, вище його цінує, вважаючи цей перiод дуже плiдним для реалiзацiї себе i своїх потенцiалiв. Якщо порiвняти частоту вибору цінностей щодо майбутнього з минулим i теперiшнiми часовими модальностями, то можна побачити, що частота вибору цiнностi "добро" значно зросла (вiдповiдно 54, 64, 93). На друге мiсце вийшла цiннiсть "смисл" (вiдповiдно 45, 70, 85); третє мiсце посiла "краса" (40, 44, 77); далi пiшли такi цiнностi як "iстина", "справедливiсть", "порядок", "досконалiсть", життєвiсть. Таким чином, оцінка психологiчного часу людиною дає можливiсть виявити те, що нею вже реалiзовано в життi, що є актуальним для теперiшнього перiоду життя i якi потенцiйнi можливостi майбутнього. А так як цiнностi, особливо соцiальнi, входять в психологічну структуру особистості у формі особистiсних цiнностей, вони складають iєрархiю її цiнностей, якi пов'язують духовну культуру суспільства i духовний свiт особистостi, суспiльне i iндивiдуальне буття i служать важливим фактором соцiальної регуляцiї взаємовiдносин людей i поведiнки iндивiдiв.
?
ЛIТЕРАТУРА
1. Бахтин Н. Н.Эстетика словесного творчества. / Н.: Искусство, 1986.
2. Василюк Ф. Автобиография и личность // Наука й техника, 1984, 112.
3. Life-line и другие новые методы психологии жизненного пути. // Н.: Прогресс, 1994.
4. lewin К. Тimе регshective and moral // СiviIiаn mогаiе. Н.7., 1942.
5. Франкл В. Человек в поисках смысла. -Н. : Прогресс, 1990.

 
 

Цікаве

Загрузка...