WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Навчання майбутніх учителів інформатики апаратних і системних програмних засобів у вищих педагогічних навчальних закладах - Реферат

Навчання майбутніх учителів інформатики апаратних і системних програмних засобів у вищих педагогічних навчальних закладах - Реферат

програми редагування зображень та звуку.
5. Виконати виведення статичних і динамічних зображень та звуку.
Обладнання робочого місця навчального модуля: персональний комп'ютер, периферійні пристрої (принтер, сканер, відеокамера, цифрова фотокамера, телевізор, проектор, мікрофон, гучномовці та ін.) та програмне забезпечення.
Примітка: персональний комп'ютер повинен бути обладнаний відеокартою, яка підтримує режим TV-тюнера та має вхід і вихід для телевізійного сигналу.
Спрямованість практикуму з інформатики на професійно-педагогічнупідготовку майбутнього вчителя полягає в тому, що в лабораторних завданнях передбачено також формування окремих елементів педагогічної діяльності майбутніх учителів. Формування таких елементів відбувається завдяки:
- виконанню навчальних завдань, близьких до завдань, які часто постають перед учителями інформатики в школі;
- розробці на основі лабораторних робіт завдань для використання в майбутній педагогічній діяльності (індивідуальній роботі з учнями, демонстраційному та фронтальному лабораторному експерименті тощо);
- розробці та виконанню завдань для класів із поглибленим вивченням інформатики в навчальних закладах природничо-математичного спрямування;
- добору та аналізу завдань для технічної творчості учнів;
- підготовці матеріалу для позакласної роботи в навчальних закладах різних типів.
Для досягнення мети забезпечення ефективної професійної підготовки вчителя інформатики сучасної школи можна виділити основні напрямки вдосконалення змісту й методики проведення лабораторного практикуму з інформатики у вищих педагогічних навчальних закладах:
1. Модульне структурування навчального матеріалу кожного розділу курсу інформатики, яке передбачає поділ програмного матеріалу на блоки логічно пов'язаних тем, виділення основних понять. Для того щоб лабораторний практикум був ефективною системою, він має бути елементом більш загальної системи вивчення програмного матеріалу. Створення цієї системи потребує чіткого узгодження тематики лекційних та лабораторних занять у межах кожного модуля; розробки методів активізації пізнавальної діяльності студентів. Отже, виникає потреба створення нових елементів технології навчання. Ці елементи утворюють комплекс навчально-виховних, організаційно-методичних впливів, що сприяють переходу від репродуктивного до продуктивного типу навчання й охоплюють як усю систему підготовки фахівців, так і її найважливіші елементи, включаючи, насамперед, конкретні види навчальних занять. В обраній технології суттєвим видом навчальної діяльності є самостійна робота студентів.
2. Проведення лабораторного практикуму за фронтальним та циклічно-тематичним методами. З метою систематизації навчального матеріалу вивчення кожного модуля навчального матеріалу передбачає виконання лабораторних робіт, які за змістом охоплюють основні положення даного блоку тем і доповнюють зміст інших блоків. Найбільш складним і відповідальним є добір тематики лабораторних робіт, яка повинна забезпечувати з'ясування сутності, у першу чергу, складних для вивчення тем курсу інформатики, сприяти їх глибокому засвоєнню, виробленню вмінь практичного застосування основних теоретичних положень.
3. Ефективність самостійної творчої роботи студентів у лабораторії забезпечується виконанням робіт переважно дослідницького характеру із сучасним обладнанням та відповідним методичним забезпеченням, що стимулює навчально-пізнавальну діяльність студентів. Завдання репродуктивного характеру дають змогу за короткий час надавати студентам значний обсяг навчального матеріалу, але на практиці такий підхід не забезпечує достатнього рівня засвоєння студентами знань і набуття вмінь і навичок. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що поєднання репродуктивних і творчих завдань під час виконання лабораторного практикуму, орієнтація їх на майбутню педагогічну діяльність дасть змогу суттєво підвищити рівень підготовки вчителів інформатики.
4. Система контролю, яка здійснюється за результатами самопідготовки як автоматизовано, так і безмашинним допуском до лабораторних робіт у поєднанні з співбесідою, має такі етапи:
- контроль готовності студентів до виконання лабораторних робіт;
- проміжний контроль знань, умінь та навичок, набутих студентами під час вивчення матеріалу кожного модуля;
- підсумковий контроль наприкінці семестру.
5. Зміст спеціального лабораторного практикуму визначається з врахуванням єдності завдань навчання і виховання та цілей підготовки всебічно розвинених фахівців.
Список джерел:
1. Биков В.Ю. Ключові чинники та сучасні інструменти розвитку системи освіти [Електронний ресурс] /В.Ю.Биков // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2007. - № 2. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e%2Djournals/ITZN/em2/emg.htm. - Заголовок з екрана.
2. Галузеві стандарти вищої освіти / Напрям підготовки 0101 Педагогічна освіта Спеціальність 6.010100 Педагогіка і методика середньої освіти / Освітньо-кваліфікаційна характеристика / Освітньо-професійна програма підготовки. - К.: Видання офіційне. Міністерство освіти і науки України, 2002. - 74 с.
3. Горносталь П.М. Активізація пізнавальної діяльності майбутніх вчителів фізики (на матеріалах практикуму з механіки): Дис. …канд. пед. наук: 13.00.02 / Укр. держ. пед. університет ім. М.П. Драгоманова. - К., 1994.- 199 с.
4. Дем'яненко В.М. Апаратні і системні програмні засоби: Лабораторний практикум. - К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2002. - 96 с.
5. Жалдак М.І. Проблеми інформатизації навчального процесу в школі і в вузі // Сучасна інформаційна технологія в навчальному процесі: Зб. наук. праць / Редкол.: М.І. Шкіль та ін. - К.: КДПІ, 1991.- С. 3 - 16.
6. Іванов О. Діагностика та обслуговування комп'ютера в школі. - К.: Ред. загальнопед. газ., 2004. - 128 с.
7. Лапінський В., Габрусев В., Бачинська Н. Основи операційних систем. - Тернопіль: Богдан, 2002. - 80 с.
8. Пресс Б. Ремонт и модернизация ПК. Библия пользователя.: Пер. с англ.- К.; М.; С.-Петербург: Диалектика, 1999.- 976 с.
9. Примерная программа дисциплины архитектура компьютера. Рекомендовано Министерством Образования Российской Федерации по специальности 030100 Информатика. - URL http://www.school.edu.ru/ (7 березня 2008 р.).
10. Семенов А.Л. Информатика в российской средней школе: Доклад на пленарном заседании ІІ Международного конгресса ЮНЕСКО "Образование и информатика" // Информатика и образование. - 1996. - № 5. - С. 29 - 32.
11. Симонович С. В., Евсеев Г. А. , Алексеев А. Г. Специальная информатика. - М.: АСТ-Пресс: Инфорком-Пресс, 1998. - 480 с.
12. Скот М. Модернизация и ремонт ПК. 14-е издание: Пер. с англ.- М.: Издательский Дон "Вильямс", 2004. - 1184 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...