WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Критерії сформованості культури економічного мислення майбутніх географів - Реферат

Критерії сформованості культури економічного мислення майбутніх географів - Реферат

техніки, засобів комунікаційного зв'язку і систем автоматизованого моделювання географічних об'єктів.
Фундаментальний. Фундаментальні знання загальноосвітніх і географічних дисциплін в обсязі, який забезпечить володіння ситуацією в організації і веденні географічних робіт, проектування географічних об'єктів.
Творчий. Знання прогресивних методик і технологій виконання робіт з дослідження географічних об'єктів з економічною спрямованістю. Знання методик і технологій проведення аналізу сучасних наукових досягнень та нових технічних рішень, винаходів та патентів.
Сформованість знань показує рівень економічних умінь, а рівень умінь, отже, показує здатність організувати економічну діяльність. Знання й уміння формують економічне мислення. Від рівня сформованості економічного мислення залежить рівень готовності майбутніх спеціалістів до економічної діяльності [11, с. 65].
Знання й уміння є показниками економічної підготовки, яка є результатом вищого рівня економічного мислення, і визначає готовність студентів до економічної діяльності за вказаними чотирма рівнями: високий (творчий), достатній (поєднання теорії і практика), допустимий (теоретичний), низький (побутовий).
Такий розподіл здійснювався на основі таких критеріїв: 1. Володіння обсягом економічних знань (знання з дисциплін соціально-економічного блоку). 2. Рівень економічного мислення. 3. Готовність до ділової співпраці і навчання на основі міжособового взаєморозуміння і культури відносин. 4. Творча ініціатива у висуненні та реалізації ідей, які вимагають нестандартних підходів рішення і відповідальність за отриманий результат. 5. Усвідомлення себе особою корисною для суспільства.
Висновки
Якість економічних процесів у суспільстві адекватна економічній культурі спеціалістів, які задіяні в цьому процесі, як результату їх економічної освіти. Залежно від вибраних ВНЗ педагогічних орієнтацій і ціннісних підстав, формування економічної культури студента-географа відбувається в освітньому середовищі на основі засвоєння економічних знань. Тому, економічна культура майбутнього географа - це результат економічної освіти, яка виявляється в знаннях економічних процесів (споживання, обмін та виробництво - базова економічна практика), у використанні їх у власному і суспільному життєзабезпеченні, у характері міжособових відносин під час розв'язування економіко-географічних задач.
Розроблені нами критерії сформованості культури економічного мислення майбутніх географів дозволили нам зробити розрахунки педагогічного експерименту щодо перевірки ефективності використання комплексу дидактичних умов з формування культури економічного мислення майбутніх фахівців. Нами були виявлені такі основні показники економічної культури: базова економічна практика як основа економічних знань; етичні орієнтації в економічній діяльності; внесок в загальну працю студентського (а потім, трудового) колективу; самооцінка; економічний прогноз; творча діяльність у сфері економіки; мотивація до безперервної освіти. Усі вони визначають її рівень і розкривають зміст освітнього середовища.
Чим вища готовність майбутнього географа економічного осмислення до самоврядування пізнавальним процесом у науково-інформаційному географічному середовищі, тим успішніше йде становлення його культури мислення. Постійна рефлексія, яка включає побудову висновків, узагальнень, аналогій, пригадування та вирішення проблем, які охоплюють звернення до переконань в цілях інтеграції економічного і географічного, аналізу, здійснення дій, обговорення або оцінювання, забезпечує становлення культури економічного мислення студента.
У процесі вивчення економічних дисциплін у ВНЗ формується культура економічного мислення, як елемент економічної культури. Під час використання теоретичних знань у виробничій діяльності після закінчення ВНЗ складається практичне економічне мислення. Це завершальний етап формування економічного мислення, але не остаточний. Економічне мислення повинно постійно розвиватися, оскільки в ньому відбивається економічна культура людини.
Сучасний географ не може знаходитися поза економікою: подібно до невидимих променів економічні відносини пронизують життя кожної людини. І як би не здавалися "абстрактними" питання економічної культури студентів-географів, саме від них залежить розумний економічний устрій суспільства і географічні реалії.
Список джерел:
1. Бляхман Л.С. Перестройка экономического мышления. - М: Политиздат, 1990. - 280 с.
2. Улыбин К.А. Современное экономическое мышление. - М.: Политиздат, 1986. - 239 с.
3. Кореньков А.В. Формирование экономического мышления будущих менеджеров в техническом вузе: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Волгоград. гос. ун-т. - Волгоград, 2002. - 165 с.
4. Визир В. В. Социально-психологический анализ формирования рыночного экономического мышления: Дис. ... канд. психол. наук: 19.00.05. - М., 1994. - 170 с.
5. Безверхая В.В. Понятийно-контекстная методика в формировании финансово-экономического мышления у студентов профессионально-педагогического колледжа: Дис... канд. пед. наук: Магнитогорский гос. ун-т: 13.00.08. - Магнитогорск, 2002. - 174 с.
6. Тишкова М.В. Культура современного экономического мышления: Автореф. дис. … канд. филос. наук: Рост. гос. ун-т. 24.00.01. - Ростов н/ Д, 2004. - 20 с.
7. Шураханова К. Становление культуры мышления студентов в процессе интеграции знаний: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Оренбургский гос. пед. ун-т. - Оренбург, 2003. - 20 с.
8. Гуменюк П.В. Развитие культуры мышления будущего специалиста в процессе изучения в вузе общепрофессиональных дисциплин: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Орловский гос. пед. ун-т. - Орел, 2006. - 24 с.
9. Вишневский В.В. Межпредметные связи как средство фомирования культуры экономического мышления будущих офицеров: Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского. - Саратов, 2005. - 161 с.
10. Ануфриева Ю.В. Формирование экономического мышления как фактора развития аксиологического потенциала личности учащихся в образовательной системе "вуз-школа": Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Новосибирский гос. пед. ун-т. - Новосибирск, 2002. - 20 с.
11. Галамян Л.И. Формирование экономической культуры будущих специалистов учетно-финансовой сферы (на материале изучения специальных дисциплин в вузе): Дис. … канд. пед.наук : 13.00.08 / Волгогр. гос. пед. ун-т. - Волгоград, 2002. - 163 с.
12. Зиброва О.Г. Формирование системы экономических знаний в профессиональном образовании студентов технического вуза. Автореферат дис. … кандидата педагогических наук. - Тольятти., 2000. - 24 с.
13. Тебиева Т.Ч. Показатели сформированности экономической культуры студентов неэкономических специальностей / Пятигорский государственный лингвистический университет, Владикавказ [Електронний ресурс] / Тебиева Т.Ч. // Июль. - 2004) / . - Режим доступу: http://pn.pglu.ru/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=334. - Заголовок з екрану.
14. Мамедов Н.К. Рыночная экономика. - М.: Высшая школа, 1996. - 320 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...