WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Критерії сформованості культури економічного мислення майбутніх географів - Реферат

Критерії сформованості культури економічного мислення майбутніх географів - Реферат

умінь та навичок лежить у межах 4,0 балів
Розуміння необхідності відповідального підходу до будь-яких видів економічної діяльності у студента сполучається з чеканням вирішення цих проблем більш сильним суб'єктом. Характерна хитлива ситуативна мотивація на вдосконалення економічних знань. Не яскраво виражена орієнтація на саморозвиток. Достатній рівень економічних потреб
Студент самостійно відтворює економічні знання на рівні розуміння, будує графіки, схеми і на їхній основі може простежити взаємозв'язок економічних явищ і закономірностей; вирішує стереотипні задачі. Достатній рівень знань про сутність культури економічного мислення; усвідомлення участі в створенні особистісних і суспільних благ
Культура рефлексії і культура економічних уявлень проявляється досить широко. Культура почуттів проявляється не тільки на рівні почуття задоволеності, протиріччя і співпереживання, а і на рівні почуття відповідальності
Студент розуміє сутність пошуку оптимального шляху вирішення питань, але у визначенні цілей і задач економічної діяльності використовує відомі підходи. Для розв'язання складних задач він використовує придбані економічні знання, уміння та навички, але з помилками, зате систематизовано. Для нього велика значущість зовнішнього керівництва в діяльності
4. Високий
Оцінка засвоєння студентом професійно-значущих економічних знань, умінь та навичок лежить у межах 5,0 балів
Підвищений інтерес студента до професії з економічної точки зору. Розуміння необхідності відповідального підходу до будь-яких видів економічної діяльності. Має місце стійка позитивна мотивація на вдосконалення економічних знань, умінь та навичок. Він активний на заняттях, серйозно орієнтований на саморозвиток
Студент володіє міцними системними знаннями і творчо застосовує їх на практиці для характеристики економічних явищ і процесів з повним розумінням закономірностей економічного розвитку. Високий рівень знань про сутність культури економічного мислення і світоглядних універсаліїв
Культура рефлексії і культура економічних уявлень мають досконалу форму. Культура почуттів проявляється не тільки на рівні почуття задоволеності, протиріччя, співпереживання, відповідальності, а і на рівні почуття досконалості і почуття перемоги
Студент виявляє ініціативу і самостійність в навчально-пізнавальній діяльності й у постановці цілей і задач в економічній діяльності. У нього переважає ініціативність у діяльності, творчий підхід до вибору шляхів досягнення мети. Він швидко і без помилок використовує економічні знання, уміння та навички для розв'язання проблемних і творчих задач, причому з високою наполегливістю. Студент готовий до проведення самоконтролю й адекватної самооцінки
Усі ці критерії відбивають найважливіші ознаки розумової і пізнавальної діяльності: раціональність дій, самостійність, гнучкість розумових схем, спрямованість на розв'язання професійних задач, творчість. Використання названих рівнів дозволяє характеризувати ступінь сформованості культури економічного мислення майбутніх фахівців під час засвоєння матеріалу загально-професійних географічних дисциплін.
Для того щоб оволодіти економічним мисленням і певним рівнем економічної культури, не обов'язково здобувати спеціальну економічну освіту. Такі елементи економічної культури, як потреби, цінності, норми, переваги, інтереси, престиж, мотивація - присутні в усіх сферах суспільного і професійного життя, тому в навчанні важливо інтегрувати різні знання на основі економічного мислення.
Майбутній географ повинен володіти географічними методами аналізу-синтезу: геополітичного і геостратегічного. Він повинний уміти оцінювати взаємовигідну взаємодію країн, окремих регіонів у цілому; оцінювати ефекти позиції, сусідства конкретних фірм, підприємств, організацій, сприймаючи їх на основі здорового глузду, тим самим, виграючи у виборі важливих рішень. У зв'язку з цим у його сучасній культурі повинний уживатися новий тип раціональності й повинна бути присутня орієнтація на самоцінність людини, його унікальність у географічному світі.
Економічна культура - це структурна якість особи, яка розвивається в процесі навчання і виховання, синтезує в собі як глибокі та міцні знання законів і закономірностей економічного розвитку, так і готовність індивіда керуватися в повсякденному житті відповідними принципами: готовністю брати активну участь в ринкових перетвореннях у процесі професійної діяльності, займати активну цивільну позицію у справі затвердження цілей і цінностей ринкової економіки, готовністю мати і вести "власну справу", йти на ризик, ухвалювати рішення і діяти в умовах невизначеності, готовністю до оцінки економічних фактів в пошуку соціально-економічних цінностей і пріоритетів; готовністю до ухвалення правильного рішення та вільного економічного вибору, умінням особи бачити соціальні орієнтири в постійно змінному навколишньому географічному світі; готовністю боротися з антиринковими проявами, що мають місце в сучасній дійсності.
Виходячи з цього і ґрунтуючись на роботі Т. Тебієвої [13], ми виділяємо такі показники сформованості економічної культури майбутніх фахівців: готовність до об'єктивної оцінки соціально-економічних реалій сучасної України; готовність до віддзеркалення й узагальнення принципово нових процесів і явищ економіки; готовність до підвищення ефективності виробництва, перебудови його структури, удосконалення виробничих відносин; готовність мислити категоріями сучасної економічної науки, розвивати потребу застосовувати її досягнення на практиці; готовність аналізувати перспективи і недоліки того або іншого економічного експерименту; готовність до реалізації простих форм сучасної економічної діяльності: наприклад, брати участь в захисті прав споживачів, розвивати потреби у внутрішньому мотиваційному імпульсі, що постійно діє, викликаному прагненням до самореалізації, до інноваційної діяльності.
Хоча економічну культуру достатньо складно представити кількісно, все-таки її необхідно вимірювати. Для цього використовують інтегральні якісні показники економічної культури [14].
1. Ступінь різноманітності - це кількість зразків культурної поведінки, які представляють різні в соціальному аспекті типи економічних відносин. Ступінь різноманітності тим більший, чим ширший діапазон таких відносин, а також, чим істотніша відмінність між ними. Різноманітність же системи розглядається як показник її розвиненості і життєздатності. Чим більша різноманітність, тим більше внутрішніх зв'язків, тим більше важелів дії.
2. Ступінь інтегрованості, тобто узгодженості економічних норм і цінностей майбутнього фахівця, стереотипів поведінки таких же, як він в трудовому колективі.
3. Ступінь індивідуалізму. Показник порівняння індивідуальних цінностей економічної спрямованості фахівця по відношенню до колективних цінностей.
4. Ступінь законності економічної поведінки. Поведінка, яка узаконена, але економічно недоцільна (наприклад, сплата податків). Багато норм, які економічно доцільні, навпаки - не узаконені або протизаконні (тому здійснюються приховано).
5. Ступінь інноваційності. Це нові цінності,

 
 

Цікаве

Загрузка...