WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Ключові чинники та сучасні інструменти розвитку системи освіти - Реферат

Ключові чинники та сучасні інструменти розвитку системи освіти - Реферат

(наприклад, для Швеції він становив 0,85) [3].
Інформатизація суспільства передбачає випереджальну інформатизацію галузі науки і освіти, де, в основному, формується когнітивний, кадровий і науково-технічний фундамент самої інформатизації як процесу і соціально-економічного явища, закладаються майбутнє досягнень і розвитку суспільства в цілому.
В [11] Рейдар Ролл зазначає, що "У світі майбутнього... освітнє середовище, яке ми знаємо сьогодні, те, як ми забезпечуємо і організуємо освіту і способи навчання, будуть змінюватись драматично швидко у зв'язку з новими реаліями і новими потребами навчання. Ми вже значно просунулись по шляху змін і маємо можливість спостерігати, як у багатьох країнах світу здійснюється процес злиття традиційного і дистанційного навчання. В міру того, як звичайна освіта буде трансформуватися, дистанційне навчання також зміниться".
В Декларації ІІ Міжнародного конгресу ЮНЕСКО "Інформатизація і освіта" його учасники закликали "уряди, структури, що займаються питаннями освіти, ділові і промислові кола укріпляти спільні зусилля, вишукувати нові форми співробітництва з метою забезпечення всіх рівнів освіти адекватними ІКТ в інтересах тих, хто навчаються, у межах неперервної освіти для всіх". В основному робочому документі цього конгресу зазначається, що "швидкий розвиток ІКТ не тільки відкриває нові можливості, але й ставить нові завдання перед світовим суспільством. Створення так званих інформаційних магістралей безумовно відобразиться на економічній, соціальній, культурній і освітній сферах та може корінним чином вплинути на форми правління, творчість, обмін ідеями і знаннями". У Рекомендаціях цього Конгресу підкреслюється, що перш за все необхідно використовувати всілякі можливості для пропаганди найбільш наглядних і дійових форм і методів реалізації ІКТ [12].
Сьогодні людство постало перед фактом, що знання оновлюються навіть швидше, ніж відбувається зміна поколінь. Це зумовлює необхідність суттєвих змін у самій освіті. В [4] Василь Кремень підкреслює, що "Освіта ІС істотно відрізняється від освіти індустріальної епохи своєю метою, методами та можливостями освітньої діяльності". "Тому перед освітою виникло складне двоєдине завдання: вона повинна осучаснюватися на основі новітніх технологій через широке впровадження у навчально-виховний процес ІКТ, а також - формувати в молоді риси, необхідні для успішної самореалізації в інформаційному суспільстві після завершення навчання в школі чи університеті" [4].
Отже, інформатизація освіти є невід'ємною складовою інформатизації суспільства, відображує загальні тенденції глобалізації світових процесів розвитку, виступає як визначальний інформаційний і комунікаційний базис розвитку освіти, гармонійного розвитку особистості і соціально-економічних систем суспільства. В [1], зокрема, зазначається, що "Вже сьогодні, а не завтра нам всім прийдеться обов'язково вирішувати проблему адаптації до нових умов життя в ІС, де вирішальну роль будуть грати не речовина і енергія, а інформація і наукові знання. За цих умов важливо впровадити в систему освіти нові принципи викладання і вивчення інформатики, які мають забезпечити формування у людей нових сучасних уявлень про роль інформації та інформаційних процесів в природі та суспільстві".
В [6] зазначається, що інформатизація освітнього процесу є важливим резервом підвищення якості освіти. Інформаційно-технологічна платформа освіти, яка підтримує ІКТ навчання та управління освітою "дає змогу необмежено розширити доступ до інформації, урізноманітнити технології тощо. Але й освіта сама по собі є прискорювачем процесу інформатизації суспільства, інструментом формування інформаційної культури людини, підготовки професіоналів нової генерації. Сьогодні рівень сформованості інформаційної культури фахівця визначається не лише його здатністю застосовувати інформацію в різних видах діяльності, а також світоглядним баченням навколишнього світу як відкритої інформаційної системи".
В [1] зазначається, що "виключно важливою є умова, відповідно до якої реформування системи освіти та її інформатизація мають в обов'язковому порядку йти одночасно і взаємопов'язано, а не послідовно і паралельно. Перехід системи освіти на якісно новий рівень без її інформатизації є неможливим". В цьому ж матеріалі визначається, що "головна мета процесу інформатизації - це зміна системних властивостей сфери освіти, і, в першу чергу, вищої школи з ціллю підвищення її сприймання інновацій, надання можливостей активного цілеспрямованого використання світової інформаційної магістралі, нових можливостей впливу на освітню, наукову, професійну траєкторію, а з ними і на історичну траєкторію розвитку" країни.
Здійснюючи інформатизацію освітньої галузі, суспільство і освіта мають в цілому переглянути свої погляди на якість освіти, що надається, визначити основні її сучасні і перспективні складові, а також завдання щодо її досягнення в умовах ІС. "Якісна освіта - це та освіта, яка найефективніше готує людину до життя і діяльності в сучасних умовах, яка найбільшою мірою слугує розвиткові особистості, розвитку кожноїлюдини" [4].
Для забезпечення цих завдань мають розв'язуватись ключові завдання, що забезпечують якісну сучасну освіту. Василь Кремень виділив такі основні складові сучасної якісної освіти, такі основні завдання, що має реалізувати освіта [4]:
- готувати інноваційну людину, людину з інноваційним типом мислення, культури, із здатністю до інноваційної діяльності, до сприйняття змінності світу як нормального явища;
- навчити людину навчатися впродовж всього свого життя, творчо засвоювати певну суму базових знань, застосовувати додаткову і допоміжну інформацію, практично використовувати набуті знання для успішної адаптації в умовах змін роду діяльності;
- готувати самодостатню демократично виховану людину, здатну і бажаючу жити в демократичному суспільстві, позбутися рештків авторитарної педагогіки, замінивши її толерантною;
- готувати глобалізаційну людину, здатну жити у глобалізованому світі, здатну контактувати із світом, переймати і творчо застосовувати все те позитивне, що в ньому є;
- готувати технологічну людину, здатну об'єктивно сприймати процеси технологізації життя і діяльності, спрямовану на вивчення і застосування сучасних засобів і високих технологій (зокрема ІКТ, Інтернет, технологій дистанційної освіти як засобу нового типу навчальної діяльності), забезпечити формування у людини технологічних способів мислення, технологічної спрямованості набутих знань;
- виховувати людину із сучасною системою цінностей, пристосовану до певної системи фундаментальних суспільних відносин, що притаманні сучасному світу (зокрема ринковим відносинам);
- формувати у людини патріотизм і відчуття національної єдності;
- реалізувати в освіті дитиноцентритську парадигму, максимально наблизити освіту до конкретних здібностей, до індивідуальної сутності кожної дитини, коли учитель буде стояти не над учнем і студентом, а поряд з ним.
Методи, засоби і технології ІС, заходи, що здійснюються з метою інформатизації освіти, мають сприяти успішному розв'язанню цих завдань, забезпечити органічну інтеграцію їх результатів в існуючу освітню систему.
Отже, головна мета системи освіти в ІС є багатофакторною і включає низку цілей. Ця головна мета полягає у підготовці тих, хто навчаються,

 
 

Цікаве

Загрузка...