WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Ключові чинники та сучасні інструменти розвитку системи освіти - Реферат

Ключові чинники та сучасні інструменти розвитку системи освіти - Реферат

пілотному режимі) в 178 пунктах тестування зовнішнє оцінювання навчальних досягнень 41818 випускників загальноосвітніх навчальних закладів з української мови, математики та історії. Загалом, результати пілотного тестування показали правильність обраних підходів, заклали необхідні умови для його широкого поширення в освітній практиці. Разом з тим, ці результати засвідчили "потребу в реальній модернізації навчального процесу з математики і природничих дисциплін, у запроваджені навчальних технологій, спрямованих на розвиток особистості школяра" [6].
По-третє, у 2007 році Україна планує вперше взяти участь у міжнародному порівняльному дослідженні якості математичної і природничої освіти школярів 4-х і 8-х класів, що здійснюватиметься за проектом TIMSS - найбільш масштабного міжнародного проекту в галузі освіти, в межах якого буде досліджуватися якість освіти школярів у 67 країнах світу. В [6] зазначається, що: "участь у міжнародних моніторингових дослідженнях - це не разова акція міністерства. Президент України, уряд поставили завдання не лише брати участь у таких дослідженнях, а й створити у країні моніторингову систему якості освіти". Безумовно, такий підхід сприятиме успішній інтеграції системи освіти України у світовий освітній простір, забезпечить її випускникам підвищення мобільності і конкурентоспроможності на ринку праці.
По-четверте, з часу приєднання України до Болонського процесу Міністерство освіти і науки України ініціювало питання щодо формування нового переліку галузей знань, бакалаврських програм і програм професійного спрямування замість чинного Переліку напрямів і спеціальностей підготовки, як ще один крок на шляху до інтеграції в систему освіти Європи. "У новому варіанті Переліку спеціальності "Початкове навчання", "Дошкільне виховання", "Технологічна освіта (трудове навчання)" виокремлено у бакалаврські програми, а підготовка вчителя загальноосвітніх предметів буде здійснюватися за відповідними бакалаврськими програмами професійного спрямування класичних університетів. Мета змін полягає у тому, щоб підвищити якість підготовки вчителя, наблизити її рівень до європейських вимог та урівноважити статус випускників педагогічних і класичних університетів" [6].
Це далеко не повний, але дійсно вражаючий перелік реальних кроків, які в останні роки рішуче і послідовно здійснюються в системі освіти України на шляху її інтеграції до Європейського освітнього простору.
Проте, успішна інтеграція системи освіти України у світовий освітній простір є неможливою без розвитку демократичних процесів в освіті, наближення стану демократії (її внутрішньосистемних механізмів і зовнішніх проявів) до рівня, що досягнутий в системах, з якими вона інтегрується. Демократичні зрушення в українській державі і суспільстві суттєво впливають на освітню політику, на способи функціонування і розвитку всіх її складових, на становлення інституту прав людини в Україні у цілому. Цьому має сприяти не тільки виконання зазначених вище інтеграційних заходів, а, багато в чому, впевнене і наполегливе утвердження в освіті принципів та широке впровадження в усі її гілки механізмів і інструментів свободи вибору, підвищення рівня автономності навчальних закладів, розвиток студентського самоврядування, формування в освітньому середовищі толерантних відносин, які притаманні сьогодні системам освіти країн з розвинутою демократією тощо.
В [6] зазначається: "Демократизація суспільства спонукає до підвищення рівня готовності громадян до відповідального і свідомого вибору, здатності до толерантного розв'язання конфліктних ситуацій... Необхідність своєчасного і правильного реагування на виклики епохи потребує нової парадигми освіти. На відміну від традиційної освітньої моделі, що базується на пріоритеті простого засвоєння і відтворення інформації, головною метою навчання у ХХІ столітті стає всебічний розвиток людської особистості як рівновеликої цінності. Демократичне спрямування навчання дає людині можливість підготуватися до життя у швидкоплинних змінах соціокультурних умов і професійної діяльності... Сьогодення потребує, щоб через освіту відбувся радикальний інтелектуальний поворот у бік демократії і інститутів громадянського суспільства, в молоді формувалися внутрішні запобіжники проти розв'язання будь-яких проблем недемократичними, силовими способами".
Отже, розвиток демократичних процесів в освіті не тільки спричинений необхідністю її інтеграції у світовий освітній простір, загальною тенденцією демократизації суспільного життя в Україні і світі, але й є вагомим чинником, що забезпечую цю інтеграцію.
Таким чином, інтеграція і демократизація освіти виступають як важливі чинники, як сучасні інструменти розвитку системи освіти в Україні. Обидва ці чинники є взаємообумовленими, спираються, передбачають і взаємодоповнюють один-одного.
Немає сумнівів, що збалансована реалізація всього спектру завдань, пов`язаних з інтеграцією системи освіти України у світовий освітній простір, демократизацію її внутрішньої і зовнішньої діяльності дозволять підняти рівень системи освіти України на рубежі сучасних міжнародних вимог, створити умови для розвитку особистості, формування конкурентноспроможних продуктивних сил України і, тим самим, забезпечити прогресивний поступ, цілеспрямоване і впевнене приєднання України до лав розвинених країн Європи і світу.
Інформаційне суспільство і освіта
Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) поступово, активно і невпинно вкрапляються та інтегруються в усі сфери діяльності людини і суспільства, стають могутнім каталізатором і визначальним джерелом їх об'єктивного розвитку. Цей процес називають інформатизацією суспільства, а саме суспільство набуває ознак інформаційного.
Поняття "інформаційне суспільство" (ІС) виникло на початку 90-х років ХХ століття. Основними об'єктивними факторами його появи є різке зростання ролізнань та інформації, які стають важливим стратегічним ресурсом суспільства, забезпечують адекватний сьогоденню розвиток особистості, прискорений розвиток високотехнологічних галузей економіки. В ІС надається широкий доступ громадян до інформації, освіти, культурних надбань, створюються нові можливості роботи й спілкування завдяки бурхливому розвитку і широкомасштабному впровадженню ІКТ.
Рейдар Ролл, генеральний секретар Міжнародної ради з дистанційної освіти (Осло, Норвегія), у передмові до книги Дж.Тиффина і Л.Раджасингам (університет Вікторія у Новій Зеландії) [11], зокрема, зазначає, що "Революційний переворот спостерігається у комунікаційній і технологічних сферах. Розвиток цифрових та оптико волоконних технологій стрімко просувають нас по шляху до ІС майбутнього, де практично любий вид інформації і послуг будуть доступні кожному і повсякденно, що створить необмежені можливості дійсно транспланетного спілкування. Більшості з нас ще складно повністю усвідомити ті зміни, які виникають у звичному нам сьогодні суспільстві: ми по-новому будемо будувати наше життя, роботу і дозвілля, по-іншому почнемо вчитися, виробляти і продавати послуги, зміняться методи ведення війн - і все це буде впливати на відносини між імущими і не імущими класами, певним чином змінювати нашу мову і нашу культуру".
В "Декларації принципів", яка була прийнята в 2003 році в Женеві на Всесвітній зустрічі на вищому рівні з питань інформаційного суспільства, зокрема, говориться, що "ІС -

 
 

Цікаве

Загрузка...