WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Дистанційне навчання: перспективи розвитку мовної освіти - Реферат

Дистанційне навчання: перспективи розвитку мовної освіти - Реферат

так і учасників з інформаційними засобами навчальної діяльності. При цьому, ця взаємодія (без втрати можливості здійснення колективних форм навчальної діяльності) жорстко не прив'язана в часі як за тривалістю, так і за термінами початку і кінця навчальної дії, що, безумовно, відповідає умовам сучасної динаміки життя, створюючи додаткові умови для освіти зайнятого населення, дає змогу залучити до навчального процесу передовий педагогічний досвід, найкращі наявні викладацькі кадри (у тому числі і з-за кордону) незалежно від місця їх роботи, проживання і тимчасового перебування.
Розглянемо питання розвитку мовної освіти в контексті дистанційної освіти. Розвиток України як самостійної держави викликав кардинальні зміни в суспільному житті, зумовив перегляд характеру функціонування соціальних інститутів і структур, зокрема в освітній галузі. Унаслідок демократичних перетворень в Україні чітко простежуються тенденція: з одного боку, до відродження національної самосвідомості, української культури і мови, з іншого, - прагнення інтеграції у світове та європейське товариство, що вимагає орієнтації на інтеркультурну освіту.
Ідеї створення Європейського співтовариства свого часу примусили країни континенту визначити низку завдань у всьому комплексі політичних, економічних, соціальних, культурних питань, у тому числі й у галузі освіти. Одним із найважливіших і пріоритетних було визначено завдання створення спільного мовного простору, що зумовило й визначило велику увагу, зусилля офіційних та громадських міждержавних і національних організацій та об'єднань до вирішення проблеми навчання мов на всіх рівнях освіти, формування міжкультурного підходу (у межах кроскультурного, багатокультурного та транскультурного) на противагу монокультурному підходу в навчанні мов, у основу якого покладено формування в молоді готовності до практичного використання мови в міжнародному та міжетнічному спілкуванні.
Мовна освіта розглядається як соціально-педагогічне явище, спрямоване на вивчення, збереження і відтворення національних здобутків у навчанні й вихованні особистості, а також на забезпечення відкритості системи освіти, її інтеграцію у світовий освітній простір, в тому числі через дистанційну освіту. Прагнення України стати повноправним членом європейської спільноти в усіх сферах суспільно-політичного життя спонукає фахівців до вивчення зарубіжного освітнього досвіду, у якомувнаслідок розширення сфери міжнаціонального співробітництва, особливо на європейському континенті з формуванням поняття європейський вимір та акценту на формуванні багатомовності, серйозної теоретичної і практичної розробки набула проблема навчання сучасних (іноземних) мов.
Отже, на нашу думку, мовна освіта України в майбутньому буде рухатись таким шляхом:
- вивчення іноземної мови розглядається як передумова успішної інтеграції України у світовий культурний, науковий, економічний, соціальний простір;
- вивчення іноземної мови буде відбуватись неодмінно із залученням ІКТ та проектної роботи;
- активне вивчення іноземної мови відбувається для розвитку міжнародного обміну студентів;
- поступовий перехід до вивчення двох іноземних мов кожним студентом;
- усвідомлення соціальної, економічної та культурної складових мов що вивчаються.
Одним із шляхів досягнення наведених вище тенденцій є дистанційна освіта.
Висновок. Стрімкий розвиток глобалізації впливає на всі сфери життя людей - особистісну, соціальну, культурну. Політичний та технічний прогрес у найближчому майбутньому призведе до спілкування "на рівні людства". Супутниковий зв'язок та Інтернет руйнують всі бар'єри в сучасному світі. Розвиток туризму, масової культури, масового продукту - усе веде до єднання в медія просторі, а основним засобом спілкування стає мова. Дистанційне навчання покликане допомогти в глобальному освітньому просторі, воно виступає як ефективне доповнення традиційних форм освіти, як засіб часткового вирішення її нагальних проблем, зокрема, надає можливість одночасно з гнучким за часом і високопрофесійним за змістом вивченням різних предметних розділів знань, формуванням умінь і навичок роботи з багатьох навчальних дисциплін забезпечити інтенсивне практичне застосування тими, хто навчаються, методами і засобами інформаційно-комунікаційних технологій, розвиває уміння і навички у сучасній науці і практиці.
Список джерел:
1. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування. - Вид. 2. - К.: Видавничий дім "СофтПрес", 2006. - 824 с.
2. Гершунский Б.С. Компьютеризация в сфере образования: Проблемы и перспективы .- М.: Педагогика, 1987. - 264 с.
3. Державна національна програма "Освіта: Україна ХХІ століття". Київ, 1994 // Законодавчі акти та нормативні документи (на допомогу керівникам закладів та установ освіти). Збірник. -- К., 1999. - 401 с.
4. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: Издательский центр "Академия", 2003. - 192 с.
5. Кадан А. М., Заяц Ю. Э. Современные глобальные сетевые технологии. Программа спецкурса. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: - http://mf.grsu.by/ Kafedry/kaf001/ academic_process/104/pr?dwnld=1.
6. Кремень В. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті і формування інформаційного суспільства// Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. Науково-методичний журнал. - 2006. - № 6. - С. 5-9.
7. Лапінський В.В., Каріна Етрела-Льопіс Освіта та INTERNET // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 1999. - № 1. - С. 18-22.
8. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В., Петров А.Ю. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повышения квалификации пед. кадров / Евгения Семеновна Полат (ред.). - М.: Academia, 2001. - 271 с.
9. "Про Концепцію Національної програми інформатизації" № 75/98-ВР від 2.02.98 р. // Офіційний вісн. України. - 1998. - № 10. - С. 376.
10. Williams R., Maclean С. Сomputing in schools. Edinburgh, 1985. 234 p.
Дистанционное обучение: Перспективы развития языкового образования

 
 

Цікаве

Загрузка...