WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Дидактичні функції інформаційних і комунікаційних технологій у професійній діяльності вчителя-словесника - Реферат

Дидактичні функції інформаційних і комунікаційних технологій у професійній діяльності вчителя-словесника - Реферат


Реферат на тему:
Дидактичні функції інформаційних і комунікаційних технологій у професійній діяльності вчителя-словесника
Вступ. Активний розвиток інформаційного суспільства протягом останніх двох десятиліть спричинив зростання ролі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у всіх сферах життя, а особливо в науці, освіті, виробництві. Тому скоро не можливо буде уявити сучасний навчальний процес без використання ІКТ.
Застосування ІКТ у навчальному процесі дозволяє реалізувати ідеї індивідуалізації та диференціації навчання [8], що є основними завданнями сучасної системи освіти України [4, 16, 17].
Водночас слід зазначити, що ІКТ можуть супроводжувати не тільки уроки з природничо-математичних дисциплін, а й ефективно використовуватися на уроках з гуманітарних предметів, зокрема з української мови і літератури.
Задачі, що постають перед учителем-словесником під час використання ІКТ, багато в чому відрізняються від цілей і задач інших учителів-предметників. Основна задача вчителя-словесника - це, з одного боку, робота з текстом, з художнім словом, з книгою; з іншого, формування стійких орфографічних і пунктуаційних умінь та навичок учнів, збагачення їх лексичного запасу, навчання володіти нормами літературної сучасної мови тощо.
Мета статті - з'ясувати дидактичні функції інформаційних та комунікаційних технологій у професійній діяльності вчителя-словесника.
Висвітлення проблем, що пов'язані з використанням сучасних інформаційних та комунікаційних технологій у навчальному процесі школи, розвинуто в роботах вітчизняних та російських дослідників В.Ю. Биков., В.І. Варченко, M.I. Жалдака, Ю.О. Жука, Б.С. Гершунського, М.К. Гольцмена, Н.В. Макарової, Ю.І. Машбиця, Є.С. Полат та ін.; зарубіжних дослідників Р. Вільямса (Williams R.), К. Макліна (Maclean С.) та інших.
Під дидактичними властивостями будь-якого засобу навчання, зокрема й ІКТ, розуміють природні, технічні, технологічні якості об'єкта, ті його сторони, аспекти, що можуть використовуватися з дидактичними цілями в навчально-виховному процесі [6, 10].
Під дидактикою слід розуміти галузь педагогічної науки, що розкриває теоретичні основи освіти в їх найбільш загальному вигляді. Дидактика проявляє закономірності, принципи навчання, завдання, зміст освіти, форми і методи викладання і навчання, стимулювання і контролю в навчальному процесі, характерні для всіх навчальних предметів, на всіх вікових етапах навчання [14]. Під дидактичними функціями розуміється зовнішній прояв властивостей засобів навчання, що використовуються в навчально-виховному процесі для розв'язання освітніх, виховних і розвивальних завдань [9, 14].
Дидактичні функції інформаційно-комунікаційних технологій багато в чому визначені їх інтерактивністю, що обумовлюється гіпертекстовими і мультимедійними технологіями.
У роботі [5] визначено загальні дидактичні функції ІКТ, а саме:
1. Створення сприятливих організаційно-методичних умов для навчальної діяльності:
- реалізація принципу наочності;
- управління навчальною інформацією;
- створення стійкого пізнавального мотиву;
- багатопланове здійснення принципу єдності навчання й виховання;
- збільшення можливостей диференціації та індивідуалізації навчання.
2. Покращення психолого-педагогічних умов навчальної діяльності:
- створення зацікавленості;
- забезпечення адекватного емоційного стану учнів.
3. Реалізація змісту освіти в нових інформаційних умовах.
4. Управління навчальною діяльністю учнів і формування в них структури світоглядних, поведінкових і творчих якостей.
Інший підхід розкриває функції ІКТ з позиції організації уроку [2, 19].
Так, навчальна діяльність складається з таких елементів [2]:
- організація діяльності;
- вивчення нового матеріалу;
- закріплення;
- повторення;
- контроль;
- корекція.
Кожен етап має чітко окреслені цілі та результати, тоді як завдання вчителя полягає у доцільному підборі ІКТ, що будуть допомагати у ефективному проведенні цих етапів.
Ми виділяємо такі основні ІКТ для підтримки професійної діяльності вчителя-словесника:
- готові програмні засоби (електронні підручники, енциклопедії, посібники, словники тощо);
- програми MS Office (Word, Power Point, Microsoft Publisher, Excel);
- Інтернет-ресурси;
- соціальні сервіси Інтернету;
- програмно-апаратний комплекс "Інтерактивна дошка".
Водночас важливо розрізняти типи програмних засобів (ПЗ) і, відповідно, методики їх використання.
Слід відзначити, що є багато класифікацій програмних засобів.
Так, Б.С. Гершунський пропонує класифікацію за цільовим призначенням [3], а саме, він виділяє: управляючі; діагностуючі; демонстраційні; генеруючі; операційні; контролюючі; моделюючі типи програмних засобів.
До управляючих та діагностуючих належать такі, що орієнтовані на управління процесом навчання. Водночас деякі з них можуть бути використані як в умовах індивідуальної, так і групової роботи.
Демонстраційні ПЗ дають змогу отримувати зображення на екрані монітора, що робить можливим доповнювати навчальний матеріал демонстраціями різної теоретичної інформації. Останнім часом набувають популярності відеопрезентації, що створюються за допомогою MS Power Point або аналогів цього засобу - Open Impress.
Генеруючі ПЗ дозволяють забезпечити кожного учня окремим завданням відповідно до його рівня і здібностей.
Операційні надають можливість самостійно ставити й розв'язувати задачі за допомогою комп'ютера, наприклад, вносити зміни в схеми чи коригувати певні конструкції.
До контролюючих засобів віднесені ті засоби, що здатні не лише проводити опитування, а й дають змогу визначати рівень успішності та сприяти індивідуальному підходу до кожного учня.
У навчальних експериментах використовують моделюючі комп'ютерні навчальні програми.
Є також класифікація за основною функцією у навчальному процесі: тренувальні, наставницькі, імітаційно-моделюючі, проблемного навчання, ігрові [12].
За допомогою ІКТ, що забезпечує проблемне навчання, здійснюється непряме управління діяльністю учня, за якого ставляться різні навчальні задачі та проблеми, що спрямовані на їх самостійне розв'язання учнем. Наприклад, он-лайн диктанти, де в реченнях потрібно вставити доцільне слово, яке має відповідати певному стилю мовлення.
Наставницькі (tutorial) програми орієнтовані переважно на засвоєння нових понять. Вони дозволяють отримувати знання через фіксацію невеликих розділів навчального матеріалу й забезпечення зворотного зв'язку на кожному етапі навчання. Такі програми представлені, наприклад, електронними підручниками.
Для закріплення вмінь та навичок призначені тренувальні (drill-and-practice) ПЗ. Вони

 
 

Цікаве

Загрузка...