WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Діагностування й оцінювання рівнів сформованості візуальних здібностей учнів під час організації дослідницької діяльності з дизайну - Реферат

Діагностування й оцінювання рівнів сформованості візуальних здібностей учнів під час організації дослідницької діяльності з дизайну - Реферат

візуальних здібностей учнів. Тому в побудові власної методики діагностування візуальних здібностей ми спиралися на теоретико-практичні дослідження Б. Теплова, С. Рубінштейна, О. Леонтьєва, Н. Ветлугіної, К. Тарасової, В. Андрєва, Г. Ригіної, Л. Дмитрієвої та ін.
Відповідно до нашої методики діагностування візуальних здібностей учнів доцільно проводити за допомогою, так званих, "візуальних образів", які передбачають інтерпретацію багатозначних малюнків або аморфних зображень. Аналіз результатів інтерпретації дозволяє виявити рівень художнього розвитку учня та з'ясувати основні тенденцій розвитку здібностей і нахилів майбутніх дизайнерів відповідно до сформованості їхніх індивідуальних якостей. Це пов'язано з тим, що процес інтерпретації напряму залежить від процесів візуального і вербального кодування інформації і дозволяє визначити емоційний стан особистості. Процеси візуального і вербального кодування інформації є провідними у професійній дизайнерській діяльності й використання "візуальних образів" під час діагностування, дозволяє з'ясувати рівень розвитку зорових і сенсорних стимулів особистості.
Рівні сформованості візуальних здібностей учнів визначаються за результатами виконання тестових завдань. Використання тестів із метою діагностування дає можливість якісної і кількісної обробки даних дослідження і характеризується такими поняттями як надійність і валідність.
Тестові завдання, які ми використовували під час діагностування, вимагали від учнів розвинутого логічного мислення, теоретичних знань, здатності створювати нові образи, уміння фантазувати, компонувати, відчувати розмір, колір та фактуру.
Учням рекомендується поетапне виконання тестового завдання. Починати роботу слід зі стилізації, здійснивши пошук простої геометричної форми, що лежить в основі побудови заданого елемента. Другим етапом є вивчення композиції об'єкта, що передбачає пов'язання композиційного центру елемента зі спрощеною декоративною переробкою. Наступним етапом є перетворення різноманітних форм у заданий об'єкт.
Важливо зазначити, що під час оцінювання тестових завдань особлива увага, має надаватися не тільки кінцевому результату тестування, а й так званим "чернетковим начеркам". Це дозволяє більш точніше оцінити рівень візуальних здібностей і можливостей учнів, адже саме у "чернеткових начерках" розкривається вид стратегії візуального мислення учня, який залежить від його психічних особливостей, індивідуальних якостей, здібностей та рис темпераменту.
Для отримання найбільш достовірних даних, тестові роботи учнів перевіряються трьома експертами. Результати оцінювання заносяться кожним експертом в індивідуальну картку учня, яка містить перелік основних характерних якостей, що визначають візуальні здібності учнів, рівень оцінювання показника і загальну підсумкову оцінку визначених показників.
В індивідуальній картці учня, експерт за допомогою "+", якщо виявлено, або "-", якщо не виявлено, визначає прояв певних особистісних якостей учнів, які характеризують його візуальні здібності. Надалі у графі "підсумкова оцінка" визначається показник за допомогою літер: "Н", "С", "В".
Відповідно до значення коефіцієнта К вводиться чотири рівні сформованості візуальних здібностей учнів: репродуктивний; частково-репродуктивний; проблемно-пошуковий і творчий.
Якщо К знаходиться між 0 та 0,28, то рівень сформованості візуальних здібностей і можливостей учня репродуктивний.
Якщо К знаходиться між 0,28 та 0,33, то рівень сформованості візуальних здібностей і можливостей учня частково-репродуктивний.
Якщо К знаходиться між 0,33 та 0,66, то рівень сформованості візуальних здібностей і можливостей учня проблемно-пошуковий.
Якщо К знаходиться між 0,66 та 1,00 то рівень сформованості візуальних здібностей і можливостей учня творчий.
Репродуктивний рівень сформованості візуальних здібностей характеризує сформованість спостережливості учня, яка виявляється в активному інтегральному (раціонально-почуттєвому) відгуку на зорову інформацію та здібності до "перцептивного виклику" (за Р. Арнхеймом). Водночас учні виявляють здібності до знаково-символьних видів діяльності, таких як заміщення, створення прямих (за знаковим аналогом) і особистісних аналогій (на засадах почуттєвого відтворення образу).
Частково-репродуктивний рівень візуальних здібностей учнів виявляється в умінні створювати інтегральні уявні образи і цілеспрямовано оперувати ними. Учні, які мають частково-репродуктивний рівень розвитку візуальних здібностей, демонструють під час виконання тестових завдань вміння схематичного зображення, прийоми гармонійної єдності композиції, володіють усіма видами знаково-символічних перетворень.
Розвиток візуальних здібностей учнів прямо пропорційно залежить від гнучкості візуального мислення, що виявляється у здатності учня легко реконструювати структуру візуальної інформації з використанням набутого раніше досвіду. Тому розвиток візуального мислення впливає на формування асоціативних та почуттєвих процесів в особистості учня, а показником його виявлення є здатність учнів до утворення знаково-символічних і фантастичних аналогій, які в подальшому виявляються у цілеспрямованому комбінуванні, комбінаториці, групуванні, виділенні опорних пунктів, створенні композиційних сукупностей, класифікації та структуруванні.
Учні, які мають проблемно-пошуковий рівень розвитку візуальних здібностей демонструють сформованість таких якостей як оригінальність, кмітливість, винахідливість, що обумовлені розвитком візуального мислення. Учні вільно оперують уявними образами, володіють методами візуального комбінування і моделювання, здатні до почуттєвого "активного асоціювання". Показниками сформованості цього рівня є здатність учнів утворювати візуальні метафори і вільно оперувати ними в процесі виконання тестових завдань.
Творчий рівень розвитку візуальних здібностей учнів характеризується вмінням цілеспрямованої трансформації будь-якої інформації відповідно до мети, з використанням оптимальних форм. Показником, цього рівня, виступає наявність в учнів індивідуального дизайнерськогостилю. Учні, які мають творчий рівень розвитку візуальних здібностей вільно володіють творчими методами візуалізації і "вільного асоціювання", що виявляється в маніпулюванні суб'єктивними образами і сприяє "інтуїтивному" розв'язанню поставлених завдань.
Висновки
1. Дослідницька діяльність учнів з дизайну базується на здатності особистості до творчості.
2. Ефективність організації процесу дослідницької діяльності учнів з дизайну забезпечується завдяки впровадженню своєчасного, цілеспрямованого діагностування візуальних здібностей.
3. Діагностування візуальних здібностей учнів проводяться за допомогою "візуальних образів", які передбачають інтерпретацію багатозначних малюнків або аморфних зображень, що дозволяє виявити рівень художнього розвитку учня і з'ясувати основні тенденцій розвитку здібностей і нахилів майбутніх дизайнерів відповідно до сформованості їхніх індивідуальних якостей.
Визначення рівнів сформованості візуальних здібностей майбутніх дизайнерів частково розкриває інформацію про індивідуальний розвиток особистості, що є вважливим для організації дослідницької діяльності з дизайну. Тому необхідним є визначення рівня розвитку творчих здібностей майбутніх дизайнерів, що забезпечить достовірність результатів діагностування.
Список джерел:
1. Лепская Н.А. Диагностика художественного развития учащихся [Електронний ресурс].- Режим доступу: http: //www.art.ios.ru/lepskaya/lepskaya.htm. - Заголовок з екрану.
2. Рождественская Н.В. Проблемы и поиски в изучении художественных способностей. Художественное творчество. Сборник. - Л.,1983. - С. 105-122.
3. Сборник тестов. Тесты способностей. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.azps.ru/tests/indexpf.htm. - Заголовок з екрану.

 
 

Цікаве

Загрузка...