WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Вплив мотиваційного фактора на планування навчального дослідження з фізики в середній школі - Реферат

Вплив мотиваційного фактора на планування навчального дослідження з фізики в середній школі - Реферат

"Ця властивість цілісної особистості, що відображає взаємодію, перш за все пізнавальних і мотиваційних факторів у їхній єдності, де абстракція однієї із сторін неможлива" [6, с. 55.].
З іншого боку, практична діяльність з реальними об'єктами в процесі виконання навчального дослідження повиннаперетворитися для учня у певне знання не тільки в способі дослідження, але й у властивостях досліджуваного об'єкта. Водночас, як стверджує В.В. Знаков, "характер перетворення знань визначається цілями й завданнями тієї діяльності, що виконує суб'єкт. Розуміння обумовлене не просто минулим досвідом, витягнутим з пам'яті, а досвідом, перетвореним відповідно до мети. Цільова узагальнена умова розуміння звучить так: людина звичайно розуміє тільки те, що відповідає її прогнозам, гіпотезам, цілям" [12].
На відміну від діяльності за запропонованим алгоритмом, учень, після розгляду різних варіантів подальшої дії, повинен самостійно вибрати конкретну мету й спосіб її досягнення. Водночас уявна постановка учнем перед собою конкретної мети ("образу бажаного майбутнього" за Н. А. Бернштейном або "акцептора результатів дії" за П. К. Анохіним) пов'язана з передбаченням не тільки засобу досягнення мети (вивчення конкретної властивості об'єкта) і процесу її досягнення (наприклад, вимірювання параметра), але й результату цього процесу (наприклад, одержання числового значення параметра). Розглядаючи мотив як фактор, що дає можливість людині сформулювати рішення на початку діяльності, К. Обуховський стверджує: "Якщо людина не сформулювала мотиву зробленої або чиненої дії. Це практично означає тільки те, що вона не мала мотиву дії й, отже, дія її була невмотивована" [19]. Таким чином, формулювання допомагає людині усвідомити мету дії й дає можливість прийняти рішення на початку дії.
На думку В.А. Іваннікова, у процесі виникнення діяльності можна виділити не тільки такі психологічні утворення, які формують у суб'єкта готовність до конкретно спрямованого виду діяльності і є основою для вибору цілей, засобів і способів дії (опредметнені потреби), але й такі, що безпосередньо ініціює діяльність, підтримує її в ході здійснення, забезпечуючи перехід від однієї дії до іншої, доводить діяльність до кінцевої мети [13].
Будучи складним структурним утворенням, мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів має кілька значень: виступає як фактор подальшого розвитку особистості; робить загальний стимулюючий вплив на протікання розумових процесів, стає джерелом інтелектуальної активності; мобілізує творчі сили на пошук і рішення завдань, позитивно впливає на якість знань, їхню глибину й дієвість, широту й систематизацію; є найважливішою внутрішньою умовою розвитку прагнення до самоосвіти; має діагностичне значення, тобто служить показником розвитку багатьох важливих якостей особистості.
Висновки
Перехід до нової парадигми освіти, де однією з найважливіших вимог виступає інтелектуальний розвиток учнів, викликає необхідність перегляду принципів текстуальної реалізації інструкцій.
Розв'язання даної проблеми треба шукати у створенні такої форми інструкції, що дає можливість паралельно із засвоєнням учнями системи операціональної (зовнішньої) діяльності з матеріальними об'єктами в рамках предметної спрямованості тієї або іншої лабораторної роботи, розвивати навички продуктивного мислення як системи операціональної (внутрішньої, розумової) діяльності.
Список джерел:
1. Арестова О.Н. Влияние мотивации на структуру целеполагания. // Вестник Московского университета. - 1998. - № 4.
2. Бадмаева Н.Ц. Влияние мотивации на формирование общих умственных способностей: дисс. ... канд. психол. наук: 19.00.01. / Бадмаева Наталья Цыденовна. ? Новосибирск, 1997. ? 161 с.
3. Бадмаева Н.Ц. Влияние мотивационного фактора на развитие умственных способностей: Монография. - Улан-Удэ: Издательство ВСГТУ, 2004. - 280 с.
4. Богоявленская Д.Б. "Субъект деятельности" в проблематике творчества // Вопросы психологии. - 1999. - № 2. - С. 35 - 41.
5. Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. - Ростов: Изд-во РГУ, 1983. - 173 с.
6. Богоявленская Д.Б. О предмете и методе исследования творческих способностей // Психол. журн. - 1995. - Т. 16. - № 5. - С. 49 - 58.
7. Брушлинский А.В., Воловикова М.И. О взаимосвязях процессуально (динамического) и личностного (мотивационного) аспектов мышления // Психологические исследования познавательных процессов и личности. - М.: Наука, 1983. - С. 86.
8. Гальперин П.Я. Основные результаты исследования по проблеме "формирование умственных действий и понятий"". - М.: Изд-во МГУ, 1965.
9. Гиппенрейтер Ю.Б. Деятельность и внимание /А.Н. Леонтьев и современная психология. - М.: МГУ, 1983. // Под ред. А.В. Запорожца и др. - С. 165 - 177.
10. Гуржій А.М., Величко С.П., Жук Ю.О. Фізичний експеримент у загальноосвітньому навчальному закладі (Організація та основи методики): Навчальний посібник. - К.: ІЗМН, 1999. - 303 с.
11. Жук Ю.О. Лабораторна робота з фізики та проблема інструкції до неї / Фізика та астрономія в школі. - 1999. - № 1. - С. 17 - 19.
12. Знаков В.В. Понимание в познании и общении. - М.: Изд-во Институт психологии РАН, 1998. - 232 с.
13. Иванников В. А. Формирование побуждения к действию http://www.voppsy.ru/issues/1985/853/853113.htm. С. 144.
14. Имедадзе И. В. Полимотивация и принцип соответствия мотива и деятельности - В кн.: Проблема формирования социогенных потребностей. - Тбилиси, 1981. - С. 31 - 39.
15. 15. Имедадзе И.В. Проблема полимотивации поведения. http://www.voppsy.ru/issues/1984/846/846087.htm.
16. Князева О. Л. Особенности поисковой деятельности дошкольников при решении наглядно-действенных задач http://www.voppsy.ru/issues/1987/875/875086.htm.
17. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа)
18. http://www.mon.gov.ua/education/average/concept.doc.
19. Майданов А.С. Процесс научного творчества. - М.: Наука, 1983. - 207 с.
20. Обуховский К. Психология влечений человека. - М., 1972 .- 247 с.
21. Пономарев Я.А. Знания, мышление и умственное развитие. - М., 1967. - 264 с.
22. Пономарев Я.А. Психология творчества. - М., 1976. - 303 с.
23. Пономарев Я.А. О понятии "психологический механизм решения творческих задач" // Психол. журн. - 1996. - № 6. - С. 19 - 29.
24. Про Національну доктрину розвитку освіти / Указ Президента України № 347/2002 від 17 квітня 2002 року.
25. Психологические механизмы целеобразования / Под ред. О.К. Тихомирова. - М., 1977. - 260 с.
26. Тихомиров О. К. Психология мышления. - М., 1984. - 270 с.
27. Тихомиров О. К. Структура мыслительной деятельности человека. - М., 1969. - 304 с.
28. Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования. - М.; Томск: Изд-во "Баре", 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...