WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Використання комп’ютерних технологій у процесі реалізації цілей і завдань сучасної біологічної освіти - Реферат

Використання комп’ютерних технологій у процесі реалізації цілей і завдань сучасної біологічної освіти - Реферат


Реферат на тему:
Використання комп'ютерних технологій у процесі реалізації цілей і завдань сучасної біологічної освіти
Перехід до 12-річної середньої загальноосвітньої школи вимагає якісних змін у біологічній освіті, її модернізації, узгодження з потребами життя. XXI століття - це час формування високотехнологічного інформаційного суспільства, в якому якість людського потенціалу, рівень освіченості і культури всього населення набувають вирішального значення для економічного та соціального поступу країни. Саме тому освіта має базуватися на принципах диференціації навчання, орієнтації на особистість учня, формування його мотиваційної сфери, розвитку інтелектуальних і творчих здібностей [3, с. 11].
Тому метою реформування шкільної біологічної освіти є забезпечення широких можливостей для розвитку, навчання та виховання творчої особистості, в результаті яких вона буде підготовлена до активного, самостійного життя в інформаційному суспільстві. Таке складне завдання можна вирішити шляхом використання інноваційних технологій навчання, серед яких чільне місце займають комп'ютерні технології.
Аналіз вітчизняної та зарубіжної наукової і методичної літератури [1,4] показав, що у світовій науці накопичений значний досвід роботи з комп'ютерними технологіями навчання математики, інформатики, фізики.
Висвітлення проблем, пов'язаних з використанням сучасних інформаційних та комп'ютерних технологій у навчальному процесі, започатковано і розвинуто в фундаментальних роботах учених: Р. Вільямса Б. Гершунського, В. Глушкова, А. Єршова, К. Маклін, Ю. Машбиця, С. Пейперта, Є. Полат та ін. У роботах цих авторів показано, що впровадження комп'ютерних технологій у практику навчання предметів фізико-математичного профілю є однією з форм підвищення ефективності навчального процесу.
В роботах вітчизняних учених М. Жалдака, Ю. Жука, В. Лапінського, В. Мадзігона, Н. Морзе, Ю. Рамського розглянуті цілі, теоретичні та методологічні основи, психолого - педагогічні проблеми й можливості застосування нових інформаційних технологій в процесі навчання, а також аналізуються окремі програмні засоби навчального призначення, обговорюються проблеми становлення комп'ютерно-орієнтованих методичних систем навчання математики, фізики, інформатики та інших предметів.
Технології комп'ютеризованого навчання досліджували вітчизняні вчені А. Ашеров, А. Довгялло, О. Савельєв, О. Молібог та зарубіжні - Г. Клейман, Н. Краудер, С. Пейперт, В. Скіннер .
Питаннями розробки та застосування засобів навчання на основі комп'ютерної техніки та створення методичної підтримки їх використання займалися вчені: Н. Апатова, А. Верлань, М. Головань, А. Гуржій, Ю. Дорошенко, М. Жалдак, Ю. Жук, І. Іваськів, В. Лапінський, В. Мадзігон, Д. Матрос, Н. Морзе, С. Раков, Ю. Рамський, І. Роберт, П. Ротаєнко, В. Руденко, М. Семко, О. Християнінов.
Психолого-педагогічні та дидактичні аспекти комп'ютеризації навчального процесу розкриті в дослідженнях психологів та педагогів П. Гальперіна, Б. Гершунського, М. Ігнатенка, Ю. Машбиця, В. Монахова, П. Підкасистого, І. Підласого, З. Слєпканя, Н. Тализіної, О. Тихомирова та ін.
Особливості застосування комп'ютерних технологій у навчальному процесі відображені в дисертаційних дослідженнях В. Безуглого, Н. Голівер, С. Каяліної, К. Ковальової, В. Краснопольського, А. Сільвейстра та ін.
Доцільність та шляхи впровадження комп'ютерних технологій у навчальний процес з біології в основній школі досліджували вітчизняні та закордонні вчені, а саме: О. Данилова, Ю. Дорошенко, Г. Клейман, О. Козленко, О. Легкий, Н. Матяш, Є. Неведомська В. Пакулова, Н. Семенюк, Л. Семко, М. Сидорович, В.Смірнов, В. Соломін, Е. Шухова та ін.
Г. Клейман у роботі [5] розглядає можливості використання комп'ютерів у галузі освіти. Автор зазначає, що комп'ютери дозволяють удосконалювати сучасні методи викладання багатьох дисциплін, зокрема біології та наводить різноманітні способи використання комп'ютера на уроці біології.
Проблеми інформатизації навчального процесу з біології, пов'язані з формуванням її навчально-методичного комплексу та підготовку вчителів-біологів до роботи в умовах відкритого інформаційного суспільства досліджують російські вчені В. Смірнов та В. Соломін [12].
Ю. Дорошенко, Н. Семенюк, Л. Семко у роботі "Біологія та екологія з комп'ютером" [2] аналізують можливості комп'ютерної підтримки лабораторних і практичних робіт з біології, а також наводять методичні рекомендації по використанню комп'ютерних програм при вивченні біології. Погоджуємося з думкою цих авторів, які зазначають, що організація і проведення лабораторного уроку з біології - складна методична задача. З огляду на це проведення лабораторно-практичних занять у формі інформаційних уроків (уроків з використанням комп'ютерних технологій) є надзвичайно перспективними.
О. Козленкo зазначає, що на сьогодні існує три можливості використання мультимедійних програм на уроках біології, як засобів навчання - це використання окремих типів файлів (зображення, аудіо, відео, анімація); створення власних уроків (інтеграція різних об'єктів в одну формат-презентацію або веб-сторінку); використання існуючих мультимедійних програм (електронних підручників). Автор також розглядає можливість використання учителем цих програм для організації фронтальної та групової форм роботи на уроці [6, с. 24].
Н. Матяш, вивчаючи питання комп'ютерної підтримки шкільного курсу біології, наголошує на "її необхідності для підвищення ефективності уроку та результативності навчального процесу" [8, с. 55].
Є. Неведомська досліджує та характеризує рівні інформаційно-комп'ютерних систем, які формують критерії якості теоретичної та практичної реалізації педагогічних комп'ютерних засобів, а також розглядає позитивні та негативні моменти використання комп'ютерних технологій під час навчання біології [11].
Використання віртуальної біологічної лабораторії та комп'ютерних моделей в процесі вивчення біології у 8-9 класах висвітлено в роботах Н. Матяш [9, 10] та 10-11 класах - М. Сидорович

 
 

Цікаве

Загрузка...