WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Аналітичний огляд сучасної української електронної науково-педагогічної періодики - Реферат

Аналітичний огляд сучасної української електронної науково-педагогічної періодики - Реферат

інформацію для авторів (вимоги редакції щодо оформлення та прийому статей); 4) повні тексти статей (вони подаються в різних форматах, а саме .PDF, .HTML, .DOC).
Отже, наразі можна стверджувати, що електронні наукові педагогічні журнали (паралельні, інтегровані та оригінальні) як такий спосіб представлення науково-педагогічної інформації: 1) дозволяють усім без виключення (науковцям та практикам) оперативніше знайомитися з новими науково-педагогічними розробками, винаходами тощо; 2) сприяють виходу української педагогічної науки на міжнародний рівень; 3) дозволяють вільно обговорювати з авторами статей та іншими зацікавленими особами педагогічні проблеми, які висвітлюються на сторінках цих видань; 4) підвищують престиж наукових педагогічних журналів і їх рівень цитування.
Вивчення наукових праць [1; 3-5; 7; 12; 13] та проведений нами аналіз підтвердив, що наукові електронні педагогічні журнали як засіб науково-педагогічної комунікації має низку переваг перед традиційним журналами, а саме:
? оперативність розповсюдження науково-педагогічної інформації, тобто надається можливість більш швидкого опублікування результатів науково-дослідної та науково-практичної роботи, тим самим підвищується продуктивність науково-педагогічного праці;
? доступність науково-педагогічної інформації - цілодобовий доступ з будь-якого робочого місця в Інтернеті (дослідник не має потреби витрачати час у бібліотеках) та можливість копіювання публікацій;
? ліквідація ізоляції педагогів-науковців та інтеграція з світовою науково-педагогічною спільнотою;
? наявність зворотного зв'язку створює певні умови для можливості обговорення статей, уміщених у журналах - більшість публікацій містять посилання на електронну пошту або веб-адресу автора;
? можливість швидшого пошуку потрібної інформації;
? інтеграція до глобальних педагогічних баз даних - підвищує престиж журналів та їх рівень цитування;
? сприяння популяризації науково-педагогічних журналів у світовому науково-педагогічному співтоваристві.
Крім наведених переваг, на наш погляд, треба визначити й недоліки цього засобу науково-педагогічної комунікації:
? недовготривалість існування гіперпосилань на електронні журнали (паралельні видання) призводить до непрацюючих гіперпосилань, тобто, посилання, яке зроблено на цей ресурс, можна вважати недійсним;
? відсутність упорядкованих покажчиків електронних наукових педагогічних журналів призводить до недостатньої інформованості вчених-педагогів.
Крім того, поширення електронних наукових педагогічних журналів у системі науково-педагогічної комунікації стримується, по-перше, відсутністю необхідних практичних навичок та досвіду у використанні сервісів Інтернету (недостатній рівень інформаційної освіти науковців); по-друге, економічними перешкодами (доступ до мережі Інтернет платний, велика вартість доступу до наукових видань тощо); по-третє, різним рівнем розвиненості інфраструктури комунікацій у різних регіонах. Усе це призводить до того, що значна кількість педагогів-науковців надає перевагу традиційним науковим журналам.
Не зважаючи на позитивні тенденції в розвитку електронних наукових педагогічних журналів, проведений аналіз дав нам можливість стверджувати, що сучасний стан їх існування та функціонування в Україні поки що не можна назвати задовільним. Так, на кінець 2007 року відбувається стійка тенденція створення саме електронних версій друкованих наукових педагогічних часописів, тобто паралельних та інтегрованих видань, поява ж оригінальних має суто поодинокий характер.
Головними причинами цього, на наш погляд, є: по-перше, значні матеріальні витрати, які потрібні для створення, подальшого просування та підтримки сайту наукових педагогічних журналів; по-друге, це слабка комп'ютерно-комунікаційна база редакцій наукових педагогічних журналів. Що ж до комп'ютерно-технологічних проблем, то ми повністю поділяємо позицію Н. Задорожної та Т. Омельченко [5], що на сьогоднішній день таких складних проблем, які заважали б розвитку електронних наукових комунікацій не існує, тому що всі публікації первісно створюються з використанням комп'ютерних технологій, розроблені зручні технологічні платформи для пошуку, стандарти обміну даними, безкоштовне програмне забезпечення з відкритим кодом.
Отже, вирішення окреслених проблем сприятиме більш швидкому розвитку та поширенню цього сучасного комунікаційного засобу, яким є електронний журнал.
Список джерел:
1. Акопов А.И. Периодические издания: Учеб.-метод. пособие для студ.-журналистов. - 2.изд., доп. - Ростов н/Д : Изд-во ООО МП "Книга", 1999. - С. 34.
2. Биков В.Ю. Колонка редактора [Електронний ресурс] / В.Ю. Биков // Інформаційні технології і засоби навчання - 2006. - № 1. - Режим доступу : http://www.ime.edu-ua.net/em1/emg.html. - Дата доступу лютий 2008. - Заголовок з екрану.
3. Дудченко С.В. Электронная версия научного журнала "Культура народов Причерноморья" (методика, технология и история создания) / С.В. Дудченко // Культура народов Причерноморья. - Симферополь: Межвузовский центр "Крым", 2005. - №70. - С. 14-22.
4. Електронні журнали. - К.: Британська Рада в Україні, 1999. - 140 с.
5. Задорожна Н., Омельченко Т. Аналіз сучасного стану електронних наукових фахових видань [Електронний ресурс] / Н. Задорожна, Т. Омельченко // Інформаційні технології і засоби навчання - 2007. - № 3. - Режим доступу : http://www.ime.edu-ua.net/em3/emg.html. - Дата доступу лютий 2008 р. - Заголовок з екрану.
6. Зайченко Н.Я. Електронний реферативний журнал: яким йому бути? // Наук. пр. НБУВ. - 2002. - Вип. 8. - С. 379-383 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2002/02znjerz.html - Заголовок з екрану.
7. Косенко Т.Н. Электронный журнал как педагогическое средство обеспечения качества научно-исследовательской деятельности преподавателей: Автореф. дисс. … канд. пед. наук / Рост. гос. пед. ун-т. - Саратов, 2002. - 21 с.
8. Лаврик О.Л. Академическая библиотека в современной информационной среде. - Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2003. - 251 с.
9. Наказ ВАК України "Про затвердження Порядку внесення електронних наукових фахових видань до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт" [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/law/05vakelvydan.pdf. - Заголовок з екрану.
10. Наказ Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України та Вищої атестаційної комісії України від 30 вересня 2004 року N 768/431/547 "Про затвердження Положення про електронні наукові фахові видання" [Електронний ресурс] - Режим доступу :http://www.nbuv.gov.ua/law/04_vydan.html - Заголовок з екрану.
11. Хміль Н.А. Українські електронні періодичні видання у галузі педагогіки / Н.А. Хміль // Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі: Матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 14-16 листоп. 2006 р. - Т.2. - Луганськ, 2006. - С. 171-174.
12. Шемаєва Г. Електронні періодичні видання наукових установ України в системі наукових комунікацій // Бібл. вісник. - 2006. - № 5. - С. 8-13.
13. Ярошенко Т. Наукові комунікації XXI століття: електронні ресурси для науки та освіти України // Бібл. вісник. - 2006. - №5. - С. 17-22.
14. Ярошенко Т.О. Електронні журнали - нові можливості в інформаційному забезпеченні науки та освіти // Наук. записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 19: Спец. вип.: У 2-х ч. - Ч. 1 / Редкол.: В.С. Брюховецький, М.Т. Брик, В.П. Моренець та ін.; Упоряд.: М.Т. Брик, Н.Г. Антонюк; НаУКМА. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2001. - С. 27 - 31.

 
 

Цікаве

Загрузка...