WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Аналіз стану підготовки вчителя інформатики в умовах упровадження кредитно-модульної системи навчання - Реферат

Аналіз стану підготовки вчителя інформатики в умовах упровадження кредитно-модульної системи навчання - Реферат

та активно досліджуються й стандартизуються за кордоном.
Проводилося опитування двох груп респондентів. Першу (контрольну) групу склали 239 студентів випускних курсів фізико-математичних факультетів спеціальностей "Математика та основи інформатики" Житомирського державного університету імені Івана Франка, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, факультету комп'ютерних технологій та систем Бердянського державного педагогічного університету (спеціальність "Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні"), що пройшли педагогічну практику в середній школі, яка передбачала проведення уроків інформатики. Респонденти другої групи (44 особи) - учителі інформатики середніх загальноосвітніх закладів ІІІ рівня акредитації, яких було опитано під час проходження курсів підвищення кваліфікації при Житомирському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. З респондентами першої групи опитування проводилось у формі анкетування, другої групи - у формі бесіди.
Результати проведеного експерименту засвідчили характерну особливість - випускники спеціальності "Математика та основи інформатики" недостатньо підготовлені до практичного впровадження ІКТ у навчальний процес: сформованість більшості інформаційно-технологічних компетентностей фахівців з інформатики, що мають досвід практичної роботи в школі, є вищою. За окремими показниками (див. рядки 4, 8 табл. 3) така перевага становить 2 - 2,5 рази.
Варто зазначити, що студенти теж відчувають потребу в підвищенні рівнів відповідних компонентів системи інформаційно-технологічних компетентностей. Так, за ініціативою студентів фізико-математичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка, починаючи з 2005-2006 навчального року було введено низку нових спецкурсів. Зокрема розпочато навчання дисципліни за вибором студентів "Обслуговування та налагодження персонального комп'ютера". Це додатково підтверджує необхідність вивчення запропонованих у дослідженні дисциплін прикладної професійно-предметної та професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя інформатики: "Апаратні комп'ютерні та мультимедійні засоби", "Адміністрування й обслуговування інформаційних систем та мереж", "Елементарна інформатика та інформаційно-комунікаційні технології", "Інформаційно-комунікаційні технології середнього навчального закладу" [8, c. 254-255].
Проведене дослідження дає підстави для таких висновків.
Використання наявних вітчизняних ОКХ, ОПП, як окремих нормативних документів, на етапах подальшого проектування навчального процесу (розробка навчальних планів, програм дисциплін тощо) є неефективним. Це спричинює значні труднощі для практичного використання названих ГСВО навчальними підрозділами ВНЗ й викладачами в умовах КМСОНП та не сприяє побудові зрозумілих, прозорих, ефективних систем оцінювання якості підготовки майбутніх учителів інформатики. Нагальною є потреба в переході до освітніх стандартів, що дозволить проводити підготовку майбутніх учителів інформатики та оцінювати її якість на основі результатів навчання в термінах професійних компетентностей.
Аналіз результатів вирішення завдань сегментації й фрагментації змісту навчального матеріалу, добору доцільних форм, методів, засобів навчання та оцінювання діяльності студентів, а також опису робочих програм залікових модулів відповідно до вимог ECTS засвідчив низку проблем: недостатнє розуміння викладачами особливостей функціонування КМСОНП; нечіткість та іноді неузгодженість між різними структурними підрозділами ВНЗ щодо постановки практичних завдань з упровадження кредитно-модульної системи навчання; значне зростання витрат часу конструктивної діяльності викладача за недостатньої мотивації та практично відсутніх механізмів стимулювання й заохочення такої роботи. Нині це є однією з головних причин негативного і формального ставлення викладачів до проведення експерименту з упровадження КМСОНП.
Рівень сформованості професійних компетентностей учителя інформатики у випускників, що здобули бакалаврський ступінь під час навчання за поєднанням спеціальностей, нині є недостатнім. Зокрема, це стосується набуття інформаційно-технологічних компетентностей - практичного впровадження ІКТ у навчальний процес.
Подальші дослідження необхідно спрямувати на перевірку ефективності запропонованої методики базової фахової підготовки вчителя інформатики в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВНЗ.
Список джерел:
1. Спірін О. М. Компетентнісний підхід у проектуванні професійної підготовки вчителя інформатики // Науковий часопис. Серія 5. Педагогічні науки: реалії і перспективи: Збірник НПУ імені М.П.Драгоманова. - 2007. - Вип. 7. - С. 150-156.
2. Спірін О. М. Мета та завдання фахової підготовки вчителя інформатики за кредитно-модульною системою [Електронний ресурс] / О. М. Спірін // Інформаційні технології і засоби навчання. - Жовтень 2007. - № 3. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em3/emg.html. - Заголовок з екрану.
3. Спірін О. М. Особливості розподілу навчальних дисциплін на фізико-математичних спеціальностях // Вісник Житомирського педагогічного університету. - 2004. - №16. - С. 222-225.
4. Спірін О. М. Проектування алгоритму виконання завдань і дій викладача для дидактичного описання кредитно-модульної системи навчання // Педагогіка і психологія професійної освіти: Науково-методичний журнал. - 2007. - № 2. - С. 41-49.
5. Спірін О. М. Проектування ідентифікаторів накопичення кредитів у професійній підготовці фахівців за кредитно-модульною системою // Педагогіка і психологія професійної освіти: Науково-методичний журнал. - 2007. - №3. - С. 44-53.
6. Спірін О. М. Проектування механізмів вимірювання навчального навантаження студентів під час розробки кредитно-модульної системи // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб./ Кол. авт. - К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 2007. - Вип. 47. - С. 3-8.
7. Спірін О. М. Рейтингове оцінюваннянавчальної діяльності майбутніх учителів інформатики в умовах кредитно-модульної системи навчання // Вісник ТІМО (тестування і моніторинг в освіті). - 2008. - №1. - С. 26-28.
8. Спірін О. М. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів інформатики за кредитно-модульною системою: Монографія / За наук. ред. акад. М. І. Жалдака. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. - 300 с.
9. Таблиця відповідності спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста відповідно до Переліку-1997 напрямам підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра Переліку-2006 / Затверджено наказом МОН України від 27 січня 2007 року №58. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: - http://www.mon.gov.ua/laws/ MON_58_07.doc.
10. Таблиця зіставлення напрямів підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра Переліку-2006 з напрямами підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.1997 р. №507 (Перелік-1997) / Затверджено наказом МОН України від 27 січня 2007 року № 58. [Електронний ресурс] ]. - Режим доступу: - http://www.mon.gov.ua/laws/ MON_58_07.doc.
11. Наказ Міністерства освіти і науки України від 27 січня 2007 року № 58 "Про порядок введення в дію переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра".
12. Освітньо-кваліфікаційна характеристика (освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр; напрям підготовки: 0802 прикладна математика)/ МОН України; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - К., 2002. - 35 с.
13. Освітньо-професійна програма підготовки (освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр; напрям підготовки: 0802 прикладна математика)/ МОН України; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - К., 2002. - 28 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...