WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності директора школи - Реферат

Інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності директора школи - Реферат

обчислювальної роботи з врахування різних кількісних показників роботи школи; підвищення оперативності управління на всіх внутрішньошкільних рівнях за рахунок своєчасного і повного забезпечення управлінського органу оперативною інформацією для прийняття оптимальних рішень.
Використання системи "АСУ-школа" покликане забезпечити оперативність і точність контролю за ходом навчально-виховного процесу. Необхідні підсистеми "АСУ-школа" потрібно створювати на основі трьох найважливіших наборів даних: Учень", "Вчитель", "Фінансово-господарської діяльності".
Наприклад, підсистема "Учень" охоплює інформацію про анкетні дані класу з одержання протягом кожної чверті оцінок і кількості "зароблених" заохочувань і стягнень. На базі цього набору даних працює підсистема "Клас".
Підсистема "Вчитель" призначена для забезпечення суб'єктівуправління інформацією про особисті, соціально-демографічні характеристики, освітньо-кваліфікаційний рівень, результативність діяльності працівників, підвищення професійної кваліфікації та ін.
Використання ІКТ в удосконаленні роботи керівника дозволяє інтенсифікувати такий важливий аспект його діяльності, як педагогічний аналіз уроків у системі навчально-виховного процесу. За допомогою діалогової системи можлива диференціація мети відвідування уроків, складання і запис програми спостереження, запис результатів відвідування уроків з однією метою у різних вчителів і порівняння результатів, позитивні сторони і недоліки в роботі вчителів.
Впорядкованість планової інформації разом із можливістю оперативного аналізу дозволить вдосконалити внутрі-шкільний контроль, опрацювання даних контролю, дозволить давати науково обґрунтовані рекомендації коригувального характеру.
Керівнику школи потрібен особистий календар, в якому також записана оперативна і відтермінована інформація, у міру виконання запланованих справ інформація витирається з пам'яті машини, або за необхідності список виконаних справ може бути роздрукований для накопичення інформації про виконання або звітності перед вищестоящими організаціями. У цьому випадку немає потреби писати докладні звіти, підготовка яких займає чимало робочих і неробочих днів. На цій же основі може бути побудована програма звітності перед вищестоячими організаціями в питаннях статзвітності, фінансування і т. д.
Велику допомогу може надати використання ІКТ в роботі з листами батьків, громадськості.
Використання інформаційно-комунікаційних технологій сприяє раціоналізації управлінської діяльності керівника школи.
Доцільно вести тематику науково-методичної роботи педагогічного колективу, періодичність роботи над тією або іншою темою конкретних викладачів, інформацію про педагогічні кадри: в якому році закінчив ВНЗ і прийшов працювати в дану школу, який предмет викладає, тижневе навантаження викладача, яку посаду займає в школі, які громадські доручення виконує, в якому році підвищував кваліфікацію і де, над якою темою працює, анкетні дані. Ця операція скоротить час збирання необхідних даних про вчителів школи.
Важлива роль в професійній діяльності директора школи відводиться глобальній мережі Інтернет.
В наш час необхідною умовою діяльності компетентного директора школи є ініціативність у застосуванні інформаційних та комунікаційних технологій шляхом створення шкільних веб-сторінок, видання шкільних бюлетенів європейського спрямування, членства в освітніх міжнародних програмах (наприклад, Європа в школі ), освітніх мережах ( I'Earn ) та ін.
Питання підготовки директорів ЗНЗ до сучасного управління навчальним закладом шляхом застосування ІКТ розглядаються в Інституті інформаційних технологій та засобів навчання, Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти АПН України. Реальною допомогою стає підтримана Міністерством освіти і науки України освітня програма "Intel® Навчання для майбутнього". Програма добре зарекомендувала себе в системі післядипломної педагогічної освіти. Відпрацьовані програма, посібники, методичне забезпечення і методичні рекомендації, накопичений певний досвід проведення тренінгів на різних рівнях.
Висновки
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в галузі освіти і безпосередньо в діяльності керівника закладу стало загальною необхідністю. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес школи забезпечить поступовий перехід освіти на новий, якісний рівень. Нові інформаційні технології позитивно впливають на всі компоненти системи навчання: мету, зміст, методи та організаційні форми навчання, засоби навчання, що дозволяє вирішувати складні і актуальні завдання педагогіки для забезпечення розвитку інтелектуального, творчого потенціалу, аналітичного мислення та самостійності педагогічних працівників. Для ефективної модернізації освіти та оновлення технічного арсеналу засобів навчання необхідно оптимізувати реалізацію державних програм, спрямованих на інформатизацію, комп'ютеризацію та оновлення матеріально-технічної бази шкіл, надання всім вільного доступу до мережі Інтернет. Підготовка керівників до сучасного управління школою за допомогою ІКТ є дієвим складником ефективного освітнього менеджменту.
Список джерел:
1. Виханский О.С. Стратегическое управление. Учеб.-Москва: Гардарики, 2000. - 296 с.
2. Гуменюк В.В. Інформаційне забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом: Автореферат дис... канд. пед. наук: 31.05.01. / ЦІППО. - К., 2001. -20 с.
3. Забродська Л.М. Інформатизація закладу освіти: управлінський аспект. - Х.: Видав.група "Основа", 2003. - 240 с.
4. Забродська Л.М. Інформаційна культура особистості - умова прогнозування розвитку закладу освіти // Нова педагогічна думка. - 2002. - №3-4. - С. 252-360.
5. Калініна Л.М. Система інформаційного забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом: Моногр. - К.: Айлант, 2005. - 275 с.
6. Козлова О.Г.Сутнісні складові інноваційної діяльності вчителя. - Суми: ВВП, 1999. - С. 34-47.
7. Марков П.А. Информационные технологии в учебном процесе. - М.: ЛБЗ, 1998. - 201 с.
8. Маслов В.І. та ін. Система інформації та комп'ютерні технології в управлінні школою. - К.: ІЗМН, 1996. - 80 с.
9. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст.
10. Пікельна В.С., Удод О.А. Управління школою. - К.: Альфа, 1998. - 260 с.
11. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл на 2001-2003 роки" від 06.05.2001 № 436.

 
 

Цікаве

Загрузка...