WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Форми організації навчання - Реферат

Форми організації навчання - Реферат

спілкування, прогнозуванням процесу навчальної діяльності, вибором на цій основі досконалої технології досягнень запрограмованих результатів.
Пошуки вдосконалення уроку: а) різноманітність видів уроків (урок ділова гра, урок прес-конференція, урок КВК, урок-змагання, урок-консиліум, урок-твір, урок-винахід, урок-залік та ін.); б) максимальна щільність уроку; в) насиченість уроку різними видами пізнавальноїдіяльності; г) запровадження самостійної діяльності в роботі учнів; г) використання програмованого і проблемного навчання; д) здійснення міжпредметних зв'язків; є) подолання перевантаженості учнів.
Цікавими для теорії і практики є власне нестандартні уроки. Суть їх полягає в такому структуруванні змісту і форм, яке викликало б насамперед інтерес в учнів і сприяло їхньому оптимальному розвитку і вихованню. До нестандартних уроків слід віднести інтегровані, міжпредметні, театралізовані, сугестопедичні, уроки з різновіковим складом учнів та інші.
Інтегрованими називаються уроки, мета яких - подати матеріал кількох тем блоками (В.Ф. Шаталов). Міжпредметні - уроки, які ставлять за мету "спресувати" споріднений матеріал кількох предметів. Театралізовані уроки проводяться в умовах чинних програм і відведеного навчальним планом часу. Вони викликають емоції, збуджують інтерес до навчання, спираючись переважно на образне мислення, фантазію, уяву учнів. Сугестопедичні уроки 171 ще досить рідкі, тому що механізми дії підсвідомого поки технологічно не розроблений щодо педагогіки та окремих методик. Уроки з різновіковим складом учнів мають на меті подати блоками матеріал одного предмета, що за програмою вивчається у різних класах.
Нестандартні уроки руйнують застиглі штампи так званих "зунів" (знання, уміння, навички). Структура нових типів уроків також відмінна від традиційних.
3. До позаурочних форм навчання належать:
Семінарські заняття. Проводяться вони у старших класах загальноос-вітньої школи під час вивчення історії, біології, фізики, хімії, математики й інших предметів. У ньому беруть участь усі учні класу. Учитель наперед визначає тему, мету і завдання семінару, формулює основні і додаткові питання з тем, розподіляє завдання між учнями з врахуванням їх індивідуальних можливостей, підбирає літературу, проводить групові й індивідуальні консультації, перевіряє конспекти.
Семінарське заняття розпочинається з вступного слова вчителя, в якому він нагадує завдання семінару, порядок його проведення, рекомендує, на що необхідно звертати увагу, що слід записати в робочий зошит.
Всі семінарські заняття поділяються на підготовчі (просемінарські) заняття, власне семінарські заняття (9-11 клас), міжпредметні семінари-конференції. Просемінарське заняття - перехідна форма організації пізнавальної діяльності учнів від уроку, через практичні й лабораторні заняття, в структурі яких є окремі компоненти семінарської роботи, до вищої форми власне семінарів.
Власне семінарські заняття можуть бути таких видів: розгорнута бесі-да, доповідь (повідомлення) - обговорення доповідей і творчих робіт, коментоване читання, розв'язок задач, диспут. Міжпредметний семінар-конференція - найскладніший вид семінару.
Практикум - форма навчального процесу, при якій учні самостійно виконують практичні і лабораторні роботи, застосовують знання, навички і вміння. Для зручнішого проведення цих робіт учнів поділяють на групи.
Структура практикуму: повідомлення його теми, мети і завдання; ак-туалізація опорних знань, навичок і вмінь учнів; мотивування навчальної діяльності учнів; ознайомлення їх з інструкцією; підбір необхідного об-ладнання і матеріалів виконання роботи під керівництвом учителя; складання звіту, обговорення і теоретична інтерпретація одержаних результатів.
Факультативні заняття - це з'єднувальна ланка-між уроками і позакласними заняттями (7-9 кл.) і є сходинкою переходу від засвоєння предмета до вивчення науки, ознайомлення учнів із методами наукового дослідження - (10-12 кл.).
За освітніми завданнями можна виділити такі види факультативів: а) з поглибленого вивчення навчальних предметів; б) з вивчення додаткових дисциплін;
в) з вивчення додаткової дисципліни з одержанням спеціальності; г) міжпредметні факультативи. Кожен з видів факультативу може ділитися, залежно від дидактичної мети, на теоретичні, практичні, комбіновані. Відповідно до типу факультативу формуються групи, підбираються форми і методи роботи.
Екскурсія - складна форма навчально-виховної роботи (45-90 хв). Під час екскурсії учні: а) не тільки засвоюють нові знання, а й поглиблюють, розширюють наявні; здобувають уміння і навички їх застосування; б) дає можливість для комплексного використання методів навчання; в) збагачує знаннями і самого вчителя; г) допомагає виявити практичну значимість знань; ґ) сприяє ознайомленню учнів з досягненнями науки; д) допомагає залучити учнів до простих досліджень; є) є ефективним засобом виховання учнів, зокрема їх емоційної сфери.
Значення екскурсії: а) знання здобуваються у природних умовах; б) багатство ілюстрованого матеріалу для спостереження; в) явища сприймаються в цілості; г) збирається багатий матеріал для подальшої роботи; г) позитивно впливає на емоційну сферу учнів.
Типи екскурсій: а) за відношенням до навчальних програм: програмні і позапрограмні; б) за змістом: тематичні і комбіновані; в) за часом проведення відносно матеріалу, який вивчається: вступні, поточні, заключні; г) за відношенням до навчального предмету: ботанічні, зоологічні, хімічні, фізичні і т. п.
До організації і проведення екскурсій ставляться вимоги: а) наявність у школі системи екскурсійної роботи і підготовка вчителя до екскурсійної роботи; б) чітке визначення освітньої і виховної мети екскурсії; в) вибір оптимального змісту екскурсії з урахуванням рівня підготовки учнів; г) правильний вибір екскурсійних об'єктів; ґ) дотримання логіки пізнавального процесу; д) оптимальний вибір методів і принципів навчання; є) раціональне поєднання слова і наочності; є) мотивація пізнавальної діяльності учнів; ж) формування в учнів наукового світогляду, моральних та інших якостей; з) формування в учнів загальноосвітніх і спеціальних вмінь і навичок у процесі застосування знань на практиці; и) організаційна чіткість проведення екскурсії; і) дотримання правил техніки безпеки і правил поведінки під час екскурсії.
Важливе місце серед позаурочних форм навчання займає участь учнів у різноманітних предметних гуртках. Такі гуртки створюються в школах відповідно до навчальних предметів (математичні, фізичні, хімічні, літературні та інші). Щоб викликати інтерес в учнів до діяльності того чи іншого гуртка, у ряді шкіл навіть назви гуртків придумують інтригуючі. Так, наприклад, в одній 17 школі історико-географічний гурток носить назву "ЮМіР"

 
 

Цікаве

Загрузка...